โรงเรียนราชวินิตบางเขน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
ตราประจำโรงเรียนราชวินิตบางเขน
สถานที่อบรมกุลบุตร กุลธิดา ให้เป็นคนดี โดยพระราชา

ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ (ผู้ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมูมนุษย์)
22/18 ซอยชินเขต1/22 ถนนงามวงศ์วาน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย ไทย โทร 0 2580 1555
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Rajavinitbangkhen School
อักษรย่อ ร.น.บ. (RVB)
ประเภท รัฐบาล สังกัด สพฐ.
ก่อตั้ง พ.ศ. 2530
ผู้ก่อตั้ง คุณย่าผัน คำจงจิตร,พระครูสุวรรณสุทธารมย์
รหัส 1000104101
เพลง มาร์ชราชวินิตบางเขน, พราวชมพู
เว็บไซต์

โรงเรียนราชวินิตบางเขน เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 22/18 ซอยชินเขต 1/22 ถนนงามวงศ์วาน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนราชวินิตบางเขน กรมสามัญศึกษา ตั้งอยู่ที่เลขที่ 22/18 หมู่บ้านชินเขตซอย 1/22 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 13 ตารางวา เดิมเป็นที่ดินของคุณย่าผัน คำจงจิตร สภาพพื้นที่เดิมเป็นที่ลุ่ม มีแอ่งน้ำ ต้นกก และ หญ้าปล้องขึ้นเต็มบริเวณพื้นที่ คุณย่าผัน คำจงจิตร ได้มอบที่ดินแปลงนี้ให้แก่วัดทองสุทธาราม แขวงบางซื่อ ปีพุทธศักราช 2528 พระครูสุวรรณสุทธารมย์ เจ้าอาวาสวัดทองสุทธาราม คณะกรรมการวัดทองสุทธาราม และนายสุรินทร์ ต่อเนื่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา (ในขณะนั้น) เห็นว่าโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา ซึ่งก่อสร้างอยู่ในที่ดินของวัดทองสุทธารามได้รับนักเรียนเข้าเรียนตามเป้าหมาย และนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นจำนวนมากในแขวงบางซื่อ ท่าทราย ทุ่งสองห้อง และอำเภอเมืองนนทบุรียังไม่มีโรงเรียนใกล้บ้าน ต้องเดินทางไปเรียนต่อ ยังโรงเรียนที่อยู่ไกลๆ ด้วยเจตนารมย์ และศรัทธาของท่านพระครูสุวรรณสุทธารมย์ในการที่จะให้การสนับสนุนการศึกษาของชาติ และให้เยาวชนไทยทุกฐานะ ได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มากขึ้น

วัดทองสุทธาราม โดยพระครูสุวรรณสุทธารมย์ คณะกรรมการวัดทองสุทธาราม ได้ทำหนังสืออนุญาต ให้กรมสามัญศึกษาใช้ที่ดินแปลงนี้ สร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา เดือนมิถุนายน 2529 อธิบดีกรมสามัญศึกษา โดย ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง และเจ้าหน้าที่กรมสามัญศึกษา นายสุรินทร์ ต่อเนื่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา ได้เข้ามาสำรวจพื้นที่ ที่จะก่อสร้างโรงเรียน วันที่ 14 สิงหาคม 2529 กรมสามัญศึกษาได้ตอบรับการใช้ที่ดินแปลงนี้ก่อสร้าง โรงเรียนมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2530 กรมสามัญศึกษาได้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 โรง ชื่อ "โรงเรียนบางเขนวิทยา" โดยเช่าพื้นที่นี้กับกรมการศาสนาเป็นเวลา 30 ปี และสิ้นสุดตามสัญญาเช่าในวันที่ 22 กรกฎาคม 2531

 • วันที่ 16 เมษายน 2530 กรมสามัญศึกษาได้มอบหมายให้โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนพี่ เป็นผู้รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าเรียนในโรงเรียนบางเขนวิทยา จำนวน 4 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 200 คน โดยมีนายสุรินทร์ ต่อเนื่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา เป็นผู้ดูแลการจัดตั้งโรงเรียนบางเขนวิทยาและปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารเป็นการชั่วคราว ปีการศึกษา 2531 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้โรงเรียนบางเขนวิทยา รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 300 คน โดยใช้อาคารเรียนที่โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา
 • วันที่ 1 มิถุนายน 2531 นายวินัย นุ่นพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา ได้รับคำสั่งให้รักษาการในตำแหน่ง "ครูใหญ่โรงเรียนบางเขนวิทยา"
 • วันที่ 20 กรกฎาคม 2531 นายวินัย นุ่นพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยารักษาการในตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนบางเขนวิทยา ได้รับมอบอำนาจเป็นผู้แทนกรมสามัญศึกษาลงนามในหนังสือกรรมสิทธิ์การใช้ที่ดินแปลงนี้สร้างโรงเรียน เมื่อดำเนินการในเรื่องที่ดินเรียบร้อยแล้วโรงเรียนบางเขนวิทยาได้ดำเนินการจัดทำ โครงการ "รวมน้ำใจสู่ บ.ว." เพื่อระดมทุนทำห้องเรียนชั่วคราวของโรงเรียนบางเขนวิทยา โดยปรับปรุงพื้นที่ ซ่อมแซมโรงเรือนที่บริษัทชินเขตมอบให้กับโรงเรียนโดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน สุวรรณสุทธารามวิทยา ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางเขนวิทยา คณะกรรมการวัดทองสุทธารามและผู้มีอุปการคุณ ในหมู่บ้านชินเขต
 • วันที่ 16 สิงหาคม 2531 คณะครู อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบางเขนวิทยา ได้เข้ามาพัฒนาพื้นที่บริเวณที่จะทำอาคารชั่วคราว ซึ่งมีต้นกกสูงท่วมศีรษะ
 • วันที่ 12 กันยายน 2531 เทพื้นที่ห้องอาคารเรียนชั่วคราวเสร็จเรียบร้อย
 • วันที่ 28 กันยายน 2531 สำนักงบประมาณได้อนุมัติเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ให้แก่โรงเรียนบางเขนวิทยา
 • วันที่ 11 ตุลาคม 2531 ได้ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์จากโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยามาสู่โรงเรียนบางเขนวิทยา และเปิดทำการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบางเขนวิทยา ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2531 ซึ่งเป็นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2531 โรงเรียนบางเขนวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนราชวินิตบางเขน" เพื่อเป็นไปตามพระราชดำริในการจัดตั้งโรงเรียน ดังนั้นในวันที่ 2 กรกฎาคม 2534 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนบางเขนวิทยาเป็น "โรงเรียนราชวินิตบางเขน" สืบต่อไป และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้อัญเชิญ "พระมหาพิชัยมงกุฎ" เป็นตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน
 • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2540 โรงเรียนราชวินิตบางเขนได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน และได้รับการประกาศให้เป็น โรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นของกรมสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2540 วันที่ 30 มกราคม 2541นับว่าเป็นความภูมิใจของพวกเรา ชาวราชวินิตบางเขนเป็นอย่างมาก
 • พ.ศ. 2546 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในฝัน
 • พ.ศ. 2547 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • พ.ศ. 2547 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ เข้าโครงการเป็นตัวแทนโรงเรียนเดียวของกรุงเทพมหานครให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการให้ความรู้เรื่อง "การเพิ่มผลผลิตในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา" และ ได้รับการคัดเลือกจากชุมชนและคณะกรรมการการศึกษาเขตหลักสี่ให้เป็นโรงเรียน ในโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝันซึ่งนับว่าเป็นเกียรอย่างยิ่งที่ชุมชนให้การยอมรับ
 • พ.ศ. 2548 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำในโครงการ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ“เพื่อส่งเสริมเพศศึกษาสำหรับเยาวชนโดยได้รับการสนับสนุนของกองทุนโลกโดยกระทรวงสาธารณสุข และ ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำของสำนักงานคณะกรรมการผู้คุ้มครองผู้บริโภค
 • 14 กุมภาพันธ์ 2549 ได้ผ่านการรับรองการเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันตามโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน

รายละเอียดโรงเรียน[แก้]

เครื่องหมายประจำโรงเรียน[แก้]

พระมหาพิชัยมงกุฏอยู่เหนือ โรงเรียนราชวินิตบางเขน

ปรัชญาโรงเรียน[แก้]

ทนฺโต เสฏโฐ มนุสฺเสสุ ผู้ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์

คติพจน์ของโรงเรียน[แก้]

มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน[แก้]

พระพุทธโคดมบรมโลกนาถราชวินิต

สีประจำโรงเรียน[แก้]

สีชมพู-ขาว หมายถึง ความรักอันบริสุทธิ์ ยุติธรรม ต่อสถาบันและหมู่คณะ

ต้นไม้ประจำโรงเรียน[แก้]

ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์

ประเภทโรงเรียน[แก้]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • หลักสูตรภาคปกติ
 • หลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิชาการ (Talent Class)
 • หลักสูตร วิทย์-คณิต (เข้มข้น)
 • หลักสูตร อังกฤษ - ภาษา (เข้มข้น)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

แผนการเรียน (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) มีดังนี้

 • โครงสร้าง วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 • โครงสร้าง คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
 • โครงสร้าง ศิลป์ (อังกฤษ) - ญี่ปุ่น
 • โครงสร้าง ศิลป์ (อังกฤษ) - จีน
 • โครงสร้าง คอมพิวเตอร์ - ธุรกิจ
 • โครงสร้าง ไทย - สังคม
 • โครงสร้าง ทักษะอาชีพ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชา[แก้]

 • พระพุทธโคดมบรมโลกนาถราชวินิต
 • ศาลย่าผัน คำจงจิตร

สิ่งก่อสร้างภายในโรงเรียน[แก้]

 • อาคารเรียน 1
 • อาคารเรียน 2
 • อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 • อาคารโรงยิมส์
 • ห้องพยาบาล
 • ห้องประชาสัมพันธ์
 • ป้อมรักษาการ
 • สวนการเรียนรู้ป่าชายเลน
 • กรงสัตว์ขนาดใหญ่ เพื่อการเรียนรู้และใกล้ชิดธรรมชาติ

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
1. นายสุรินทร์ ต่อเนื่อง พ.ศ. 2530-พ.ศ. 2530
2. นายวินัย นุ่นพันธ์ พ.ศ. 2531-พ.ศ. 2540
3. นางยุพา จิตเกษม พ.ศ. 2540-พ.ศ. 2542
4. นางวิมวดี ธรรมาธิคม พ.ศ. 2542-พ.ศ. 2544
5. นางสาลินี มีเจริญ พ.ศ. 2545-พ.ศ. 2550
6. นายเฉลียว พงศาปาน พ.ศ. 2550-พ.ศ. 2556
7. นายเรืองยศ อุตรศาสตร์ พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน

รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน[แก้]

ชื่อ ตำแหน่ง
- รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
นางสาลินี สุขศิริ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
- รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
นางกรองทิพย์ ทวีสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ผลงานด้านกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลของโรงเรียน ชนะเลิศฟุตซอลมหานครเกมส์ รุ่น 16 ปี ( 2554,2555) ชนเลิศฟุตบอล 7 คนกีฬาธนาคารโรงเรียน รุ่น 15 ปี (2553) ชนะเลิศฟุตซอลเอสแบค รุ่น 15 ปี (2554) ชนะเลิศฟุตซอลยอดฟ้าคัพ รุ่น 14 ปี (2555) ชนเลิศฟุตซอลบางจะเกร็งคัพ รุ่น 15 ปี (2554) ชนะเลิศฟุตบอล 5 คน ฮอนด้ามันส์ทะลุแมตท์ รุ่น 18 ปี (2554) รองชนะเลิศฟุตซอลยอดฟ้าคัพ รุ่น 16 ปี (2555) รองชนะเลิศฟุตซอลกรมพลศึกษาปรเภท ก. รุ่น 16 ปี (2555) รองชนะเลิศฟุตซอลกรมพลศึกษาประเภท ก. รุ่น 18 ปี (2555) รองชนเลิศฟุตซอลเอสแบค รุ่น 18 ปี (2554) รองชนะเลิศฟุตซอลนอทร์กรุงเทพฟุตซอลคัพ รุ่น 18 ปี (2555) รองชนะเลิศฟุตซอลเนชั่นแมน สพฐ.ฟุตซอลลีก รุ่น 15 ปี (2554) อันดับที่ 3 ฟุตบอล 5 คน ฮอนด้ามันส์ทะลุแมตท์ รุ่น 18 ปี (2554) อันดับที่ 3 ฟุตซอลกรมพลศึกษาประเภททั่วไป รุ่น 14 ปี (2554) อันดับที่ 3 ฟุตซอลเจเพรสจูเนียร์ฟุตซอลไทยแลนด์แชมป์เปี่ยนชิพรอบชิงชนเลิศแห่งประเทศไทย (2555) อันดับที่ 3 ฟุตบอล 7 คนกีฬาธนาคารโรงเรียน รุ่น 15 ปี (2554,2555) อันดับที่ 3 เนชั่นแมน สพฐ.ฟุตซอลลีก รุ่น 17 ปี (2554) อันดับที่ 4 ฟุตบอล 7 คนกีฬาธนาคารโรงเรียน รุ่น 18 ปี (2554) อันดับที่ 5 เนชั่นแมน สพฐ.ฟุตซอลลีก รุ่น 15 ปี (2552)

อ้างอิง[แก้]