โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 12/1 หมู่ 5 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี เดิมชื่อ โรงเรียนนนทกิจประชาอุปถัมภ์ และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2521 การก่อตั้งโรงเรียน สำเร็จได้เนื่องจากท่านพระครูนนทกิจพิศาล เจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัดต้นเชือกได้มอบที่ดินของวัดซึ่งเป็นที่ธรณีสงฆ์ จานวน 35 ไร่ ตามโฉนดเลขที่ 3966 ให้ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา วันที่ 20 เมษายน 2521 ได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) จานวน 2 ห้อง และมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1) จานวน 2 ห้อง รวมทั้งสิ้น 4 ห้อง การเปิดทาการสอนในระยะแรกนั้น กรมสามัญศึกษาไม่ได้จัดสรรอาคารเรียนและครูให้ โรงเรียนจึงต้องอาศัยอาคารเรียนและครูจากโรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก ดาเนินการสอนนักเรียนในช่วงนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2523 โรงเรียนได้ย้ายมาอยู่ที่ใหม่ คือสถานที่ในปัจจุบันและได้มีการก่อสร้างอาคารชั่วคราว 1 หลัง เพื่อทำการเรียนการสอน

 • ปี พ.ศ. 2524 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ค. จำนวนครึ่งหลัง
 • ปี พ.ศ. 2529 โรงเรียนได้รับงบประมาณจานวน 780,000 บาท เพื่อจัดสร้างโรงฝึกงาน แบบ 102/27
 • ปี พ.ศ. 2531 ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อต่อเติมอาคารเรียนแบบ 216 ค. อีกครึ่งหลังคืออาคารเรียนปัจจุบันที่ชื่อว่า อาคาร ”นนทกิจพิศาล”
 • ปี พ.ศ. 2544 ได้รับงบประมาณเพื่อจัดสร้างอาคารหอประชุม 1 หลัง จานวนเงิน 2,987,613.38 บาท และงบประมาณซ่อมแซมบ้านพักครูจานวน 4 หลัง มูลค่า 200,000 บาท
 • ปี พ.ศ. 2545 ได้ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อปรับปรุงห้องสมุดและปรับปรุงด้านล่างของอาคาร 216 ค จานวน 5 ห้อง เพื่อจัดทำห้องวิชาการ ห้องธุรการ ห้องภาษาไทย ห้องพยาบาล และห้องแนะแนว และระดมทุนจากแหล่งภายนอกติดตั้งพัดลมและเครื่องเสียงในอาคารหอประชุม “ประชาร่วมใจ”
 • ปี พ.ศ. 2546 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารและพัฒนาการเรียนการสอนจำนวน 50 เครื่อง มูลค่า 1,500,000 บาท
 • ปี พ.ศ. 2548 โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากองค์กรส่วนท้องถิ่นและชุมชนดังนี้

- ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมบริจาคโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียนจานวน 100 ชุด เป็นจำนวนเงิน 72,000 บาท - องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จ้างครูอัตราจ้าง 4 อัตรา ครูชาวต่างประเทศจำนวน 1 อัตรา - เทศบาลตาบลบางใหญ่ ถมดินสร้างสนามฟุตบอล จำนวนเงิน 2,000,000 บาท ก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้า – ออกโรงเรียนระยะ 60 เมตร มอบทุนการศึกษา 28 ทุน และอุปกรณ์กีฬา - นายพิภพ บุญธรรม นายอาเภอบางใหญ่ ของบประมาณผู้ว่า CEO สมทบปรับปรุงสนามฟุตบอลและบริเวณโรงเรียนให้ศูนย์เยาวชนเทศบาลตาบลบางใหญ่ 4,000,000 บาท - งบผู้ว่า CEO สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาจานวน 600,170 บาท และซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด จำนวนเงิน 100,000 บาท - บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) สนับสนุนให้คณะครูไปศึกษาดูงาน “โครงการก๊าซธรรมชาติ” ระหว่างวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2548 ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง

 • ปี พ.ศ. 2549 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนดังนี้

- ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ก่อสร้างอาคารแบบ 324 ล (ตอกเข็มพร้อมถมดินสนาม) จำนวนเงิน 21 ล้านบาท - เจ้าอาวาสวัดต้นเชือกบริจาคโรงอาหาร พร้อมโต๊ะ 30 ชุด เป็นจำนวนเงิน 170,000 บาท

 • ปี พ.ศ. 2550 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนดังนี้

- ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องน้านักเรียน ชาย – หญิง จาก สพฐ. จำนวนเงิน 63,000 บาท - ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนในฝัน “โรงเรียนดีใกล้บ้าน” รุ่นที่ 2 ของอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี - ได้รับการสนับสนุนจัดทำจัดภูมิทัศน์ ลานแก้ว ลานบุญ และลานพุทธ ลานธรรม จากเจ้าอาวาสวัดไผ่เหลืองสัจธรรมมาราม จำนวนเงิน 170,000 บาท - ได้รับทุนการศึกษาจากเจ้าอาวาสวัดไผ่เหลือสัจธรรมมารามแก่นักเรียน จำนวนเงิน 20,000 บาท - สมาคมผู้ปกครองและครูร่วมกับวัดไผ่เหลืองสัจธรรมมาราม วัดราษฎร์ประคองธรรม วัดต้นเชือก ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท

 • ปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนดังนี้

- ได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่(นนทกิจพิศาล) สร้างและตกแต่งภายในห้องประชุมราชพฤกษ์ จำนวนเงิน 200,000 บาท - ได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่(นนทกิจพิศาล) สร้างห้องสำนักงานกลุ่มการบริหารทั่วไป จำนวนเงิน 300,000 บาท

 • ปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนดังนี้

- ได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่(นนทกิจพิศาล) และจากการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในปีการศึกษา 2553 จัดสร้างอาคารสำนักงานกิจกรรมนักเรียน จำนวนเงิน 500,000 บาท - ได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่(นนทกิจพิศาล) และจากการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในปีการศึกษา 2553 จัดสร้างเสาธง จำนวนเงิน 350,000 บาท - ได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่(นนทกิจพิศาล) และจากการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในปีการศึกษา 2553 จัดสร้างมณฑปรูปเหมือนพระครูนนทกิจพิศาล จำนวนเงิน 360,189.50 บาท

ประวัติการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน[แก้]

 • ปี พ.ศ. 2547 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ทาการขอเปลี่ยนชื่อ จากโรงเรียนนนทกิจประชาอุปถัมภ์ เป็นโรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล) ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่(นนทกิจพิศาล)
 • วันที่ 2 มิถุนายน 2554 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล) ได้ลงมติในที่ประชุมให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล) เป็นโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี เนื่องจากชื่อโรงเรียนไปพ้องกับ”โรงเรียนสตรีนนทบุรี” ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เช่นเดียวกัน ทำให้มีผู้เข้าใจผิดเสมอว่าเป็นสถานศึกษาเดียวกัน ประกอบกับชื่อของโรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล) มีคาว่า “สตรี” นำหน้าชื่อโรงเรียน ซึ่งในความเป็นจริงนั้น โรงเรียนมีการจัดการศึกษาแบบสหศึกษา ซึ่งรับทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย ทำให้ผู้ปกครองที่จะนำนักเรียนเข้าเรียนเกิดความเข้าใจผิดเสมอว่า โรงเรียนแห่งนี้ รับเฉพาะนักเรียนหญิงเท่านั้น
 • วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ได้ลงมติในที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก “โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล)” เป็น “โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี”
 • วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มีมติเห็นชอบให้โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล) เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนราชวินิต นนทบรี” ตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในวโรกาสอันเป็นมงคล โรงเรียนควรขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใช้นามชื่อโรงเรียนว่า “ราชวินิต นนทบุรี” พร้อมอัญเชิญพระมหาพิชัยมงกุฎและพระสัญลักษณ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นตราสัญลักษณ์และอักษรย่อของโรงเรียน
 • ปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนนักเรียนแบบสหศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นเวลา 34 ปี
 • โทรศัพท์ 0-2927-7239 โทรสาร 0-2927-8290

เครื่องหมายประจำโรงเรียน[แก้]

พระมหาพิชัยมงกุฏอยู่เหนือ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

ปรัชญาโรงเรียน[แก้]

ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่กิจกรรม

อัตลักษณ์ของโรงเรียน[แก้]

ลูกราชวินิต นนทบุรี เป็นผู้มีความรู้ ควบคู่ คุณธรรม มีความสุข ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน[แก้]

พระพุทธชินราชจำลอง

สีประจำโรงเรียน[แก้]

สีน้าเงิน หมายถึง ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สีขาว หมายถึง ความจงรักภักดี ความบริสุทธิ์ ความดี มีคุณธรรม

ต้นไม้ประจำโรงเรียน[แก้]

ดอกพุทธรักษา แสดงถึงการใช้คุณธรรม จริยธรรม ในการอบรมสั่งสอนบุตรให้ทำความดี และเป็นดอกไม้ของพ่อ

เป้าหมายของโรงเรียน[แก้]

สนองพระราชด้าริ รักศักดิ์ศรีสถาบัน จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เน้นคุณธรรมนำความรู้ พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เต็มตามศักยภาพ เน้นความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี เทิดองค์ราชัน ธำรงเกียรติสถาบัน ก้าวทันเทคโนโลยี รักษาประเพณีวัฒนธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน[แก้]

1. สืบสานพระราชดำริ ผดุงเกียรติสถาบัน 2. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม มีความรู้ เก่ง ดี มีสุข เต็มตามศักยภาพ 3. นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหาร 4. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 5. พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]