โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
เจดีย์ทรงดอกบัวคว่ำ
รู้หน้าที่ มีปัญญา รักษาคุณธรรม
อสาธุ สาธุนา ชิเน
(พึงชนะชั่วทั้งเพด้วยความดี)
เลขที่ 31/1 ถนนเทศบาล หมู่ 1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Thongphaphumwitthaya School
อักษรย่อ ท.ว. / T.V.
ประเภท รัฐบาล
สังกัด สพฐ.
สถาปนา 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517
ผู้ก่อตั้ง กรมสามัญศึกษา
รหัส 05710701
ผู้อำนวยการ นายพยนต์ ขำขจร
วิทยาเขต กาญจนบุรี
เพลง มาร์ชโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
เว็บไซต์

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา (ท.ว.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอทองผาภูมิขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 3 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 ตามนโยบายให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอของกรมสามัญศึกษา เดิมใช้ชื่อว่าโรงเรียนวิสุทธรังษี สาขาทองผาภูมิ ภายหลังเมื่อ พ.ศ. 2518 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 639 คน [1]

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน[แก้]

เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2515 กรมสามัญศึกษามีนโยบายจัดตั้งโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ จึงได้ส่งหนังสือของจังหวัดไปยังอำเภอทองผาภูมิหนังสือของจังหวัดที่ กจ. 23/14668 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2514 ให้ทางอำเภอจัดหาที่ดินจำนวนหนึ่งเตรียมไว้เพื่อเป็นที่ก่อตั้งสถานศึกษา ดังนั้นนายสุพล มีคุณ ศึกษาธิการอำเภอทองผาภูมิในขณะนั้นจึงได้นำเสนอเรื่องต่อนายพล สุดลาภา นายอำเภอทองผาภูมิ แล้วให้นัดประชุมครูใหญ่โรงเรียนทองผาภูมิ รวมทั้งกรรมการศึกษา และกรรมการสุขาภิบาลทองผาภูมิ เพื่อปรึกษาถึงเรื่องการจัดหาที่ดินไว้ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอจำนวน 50 - 100 ไร่แต่ผลการประชุมไม่มีข้อสรุป

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 ทางจังหวัดได้เตือนให้ทางอำเภอรีบรายงานเรื่องที่ดินเพื่อจะใช้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยด่วน นายสุพล มีคุณจึงได้ติดต่อขอที่ดินจากนายโปร่ง จันทร์ขจร จำนวน 16 ไร่ นางเจริญ ปรีชากุล จำนวน 8 ไร่ นางแดง พัฒนภักดี จำนวน 8 ไร่ รวมเป็นที่ดินทั้งสิ้น 32 ไร่แล้วจึงแจ้งให้ทราบตามหนังสือที่ กจ. 55/256 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 นายสุพล มีคุณได้เชิญ นายศุภรัตน์ สุทธิศิริ นายอำเภอคนใหม่ นายล้อม แม้นเดช หัวหน้าหมวดการศึกษาและนายทวี ประเสริฐศักดิ์ รักษาการแทนครูใหญ่โรงเรียนทองผาภูมิพร้อมทั้งเจ้าของที่ดินทุกคน รวมทั้งกรรมการศึกษาของโรงเรียนทองผาภูมิวิทยามาประชุมพร้อมกัน เพื่อปรึกษาขอความเห็นในการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดตั้งโรง เรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอขึ้นและให้รีบดำเนินการขออนุญาตเปิดสอนชั้น ม.ศ. 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เสนอนายอำเภอเพื่อรายงานจังหวัด เรื่องขอเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอขึ้น ภายในปีการศึกษา 2517 เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 เพื่อเข้าเรียนในชั้น ม.ศ. 1 ระหว่างวันที่ 6 – 12 ธันวาคม 2516 มีนักเรียนเข้าสอบคัดเลือกทั้งสิ้น 19 คน

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 กรมสามัญศึกษาอนุญาตให้อำเภอทองผาภูมิเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ [2] โดยเปิดสอนชั้น ม.ศ. 1 ได้จำนวน 1 ห้องเรียน รับนัก เรียนได้ไม่เกิน 50 คนสังกัดสาขาของโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนวิสุทธรังษี สาขาทองผาภูมิ" และให้คณะครูอาจารย์โรงเรียนวิสุทธรังษี เป็นผู้ดูแลกิจการของโรงเรียนนี้อีกแห่งหนึ่งด้วย ดรงเรียนเปิดทำการสอนวันแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 มีนักเรียนเข้าเรียนทั้งหมด 8 คน เป็นชาย 4 คนและหญิง 4 คน แต่เนื่องด้วยนักเรียนทั้งหมดมามอบตัวไม่ครบทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากทางโรงเรียนทองผาภูมิ (โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิในปัจจุบัน) ให้อาศัยห้องเรียนจำนวน 3 ห้อง เพื่อเปิดทำการสอนชั้น ม.ศ. 3 มีนักเรียนทั้งสิ้น 53 คน เป็นชาย 33 คน และหญิง 20 คน มีครูทั้งสิ้น 5 คน โดยมีนายนพเกียรติ กองเกตุใหญ่ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ แต่ว่านายนพเกียรติ กองเกตุใหญ่กำลังศึกษาต่ออยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก (ปัจจุบันได้ยกฐานะขึ้นจากวิทยาเขตเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร) ทางจังหวัดจึงมีคำสั่งให้ นายนคร ไคลมี รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่แทนนายนพเกียรติ กองเกตุใหญ่ชั่วคราว

เมื่อปี พ.ศ. 2518 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็น “โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา” โดยมีนายนพเกียรติ กองเกตุใหญ่ครูใหญ่ซึ่งไปศึกษาต่อได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามเดิมแทนที่นายนคร ไคลมี รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ชั่วคราว

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2520 กรมสามัญศึกษา จัดสรรงบประมาณ จำนวน 90,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง และเมื่อ พ.ศ. 2521 จัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,150,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ 216 ค. แต่ไม่มียื่นประมูล จึงขอจ้างเป็นกรณีพิเศษโดยทางบริษัทขอ เสนอราคา 1,602,000 บาท ทางโรงเรียนได้ติดต่อกรมสามัญศึกษาและสำนักงบประมาณเพื่อขออนุมัติเงินเหลือจ่ายเท่ากับจำนวนที่ยังขาดอยู่ และได้รับการอนุมัติดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ค. ครึ่งหลัง แล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2521 และในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 ได้ย้ายนักเรียนจากโรงเรียนทองผาภูมิ (โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ) มาเรียนที่อาคารแห่งใหม่ดำเนินการเรียนการสอนถึงปัจจุบัน

อาคารและสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน[แก้]

 • อาคาร 1 (อาคารตึก 2 ชั้นหน้าเสาธง)
  • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
  • ห้องเรียนทั่วไป
 • อาคาร 2 (ตรงข้ามอาคารสุขารมณ์)
  • ห้องสมุด
  • ห้องปฏิบัติการทางภาษา (ห้องซาวด์แล็บ)
  • ห้องโสตทัศนศึกษา
  • ห้องเรียนทั่วไป
 • อาคาร 3 (อาคารสุขารมณ์)
  • ห้องผู้อำนวยการ
  • ห้องวิชาการ
  • ห้องธุรการ
  • ห้องแนะแนว
  • ห้องภาษาไทย
  • ห้องคอมพิวเตอร์
  • ห้องดนตรี ศาสนาและวัฒนธรรม
  • ห้องเรียนทั่วไป
 • อาคารคหกรรม การงานอาชีพ
  • ห้องปฏิบิติการด้านคหกรรม
  • ห้องปฏิบัติการด้านการงานอาชีพ
 • อาคารเกษตร
 • อาคารหอประชุม
 • อาคารเรียนเก่าสำหรับจัดเก็บพัสดุ
 • โรงอาหารและสหกรณ์
 • สระว่ายน้ำ
 • สนามฟุตบอล
 • สนามบาสเก็ตบอล
 • ศาลาประดิษฐ์หลวงพ่อสาย (พระครูสุวรรณเสลาภรณ์)

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ตารางแสดงทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

อันดับ นาม วาระดำรงตำแหน่ง
1 นายนพเกียรติ กองเกตุใหญ่ 2517 - 2527
2 นายกตัญญู โลกนิยม 2517 - 2535
3 นายวรดล แสงอำนาจ 2535 - 1 ก.พ. 2543
4 นายศุภชาติ ถนอมมิตร 2 ก.พ. 2543 - 1 ต.ค. 2547
5 นายวิรัช พฤฑติกุล 17 ธ.ค. 2547 - 18 ต.ค. 2548
6 นายวิชัย วังตาล 19 ม.ค. 2549 - 30 ก.ย. 2551
7 นางสาวสุณีย์ จันทนานุวัฒน์ 11 พ.ย. 2551 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

 1. ข้อมูลสถิตินักเรียนมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2553
 2. หนังสือของจังหวัด ที่ กจ. 23/1021
 • วีดิทัศน์ประวัติโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 3
 • สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา