ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมพิธีการทูต"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
*ดำเนินการเกี่ยวกับการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตและทางกงสุล
*ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
==หน่วยงานในสังกัดกรมพิธีการทูต==
* สำนักงานเลขานุการกรม
*กองแบบพิธี
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์