กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
Department of South Asian, Middle East and African Affairs
ตรากระทรวงต่างประเทศ.png
ตรากรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
ภาพรวมหน่วยงาน
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
หน่วยงานฝ่ายบริหาร
 • นายดามพ์ บุญธรรม, อธิบดี
 • น.ส.ดาว วิบูลย์พานิช, รองอธิบดี
 • น.ส.จิรัสยา พีรานนท์, รองอธิบดี
ต้นสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายและดำเนินความสัมพันธ์ทวิภาคีและพหุภาคี กับประเทศ กลุ่มประเทศขบวนการทางการเมืองในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกลางและแอฟริกา โดยการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทุกด้าน ในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี และปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ

ภารกิจและหน้าที่[แก้]

 • วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมประเทศ กลุ่มประเทศ ขบวนการทางการเมืองในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาและองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกลางและแอฟริกา
 • เสนอแนะแนวนโยบายในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศ กลุ่มประเทศขบวนการทางการเมืองในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
 • เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างส่วนราชการไทยกับตัวแทนของประเทศ กลุ่มประเทศขบวนการทางการเมืองในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

หน่วยงานในสังกัดกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา[แก้]

 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองเอเชียใต้
 • กองตะวันออกกลาง
 • กองแอฟริกา

อ้างอิง[แก้]