ข้ามไปเนื้อหา

กรมองค์การระหว่างประเทศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรมองค์การระหว่างประเทศ
Department of International Organizations
ตรากรมองค์การระหว่างประเทศ
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493; 74 ปีก่อน (2493-02-15)[1]
หน่วยงานก่อนหน้า
 • กรมการสหประชาชาติ
 • กรมสหประชาชาติ
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • พินท์สุดา ชัยนาม, อธิบดี[2]
 • น.ส. เอกอร คุณาเจริญ, รองอธิบดี
 • นาย พืชภพ มงคลนาวิน, รองอธิบดี
ต้นสังกัดหน่วยงานกระทรวงการต่างประเทศ

กรมองค์การระหว่างประเทศ มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการให้ความร่วมมือกับ ประชาคมระหว่างประเทศ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะมีผลกระทบต่อเสถียรภาพความมั่นคงในภูมิภาค และสังคมโลก โดยการมีบทบาทอย่างแข็งขันในเวทีระหว่างประเทศ รักษาพันธกรณีของไทยภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติและสนธิสัญญาต่างๆ ที่ไทยเป็นภาคี เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ และหาแนวทางในการใช้ประโยชน์จาการเป็นภาคีสนธิสัญญาและอนุสัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ภารกิจ และหน้าที่[แก้]

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและท่าทีของประเทศไทยต่อองค์การสหประชาติ และองค์การระหว่างประเทศ ที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งโดยเฉพาะ
 • ประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศที่มิได้กำหนดให้ เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งโดยเฉพาะ
 • กำกับและดูแลการดำเนินการเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับองค์การสหประชาชาติและ องค์การระหว่างประเทศอื่นๆ ที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งโดยเฉพาะและองค์กรเอกชนต่าง ประเทศให้เป็นไปโดยถูกต้องตามพันธกรณีแห่งกฎบัตรสหประชาชาติ กฎหมายระหว่างประเทศ และความตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและให้สอดคล้องกับนโยบายและผลประโยชน์ของประเทศไทย
 • ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

หน่วยงานในสังกัดกรมองค์การระหว่างประเทศ[แก้]

 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองการสังคม
 • กองกิจการเพื่อการพัฒนา
 • กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ
 • กองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ

อ้างอิง[แก้]