กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
Department of Treaties and Legal Affairs
ตรากระทรวงต่างประเทศ.png
ตรากรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
ที่ทำการ
เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ภาพรวม
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
ผู้บริหาร นางวิลาวรรณ มังคละธนกุล (Vilawan Mangklatanakul), อธิบดี
นางสุพรรณวษา โชติกญาณ ถัง, รองอธิบดี

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย มีภารกิจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง สนธิสัญญา และเรื่องเขตแดนของประเทศ รวมทั้งประมวลศึกษา วิจัย ติดตาม วิเคราะห์แนวโน้มและพัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศในกรอบองค์การสหประชา ชาติ และองค์การระหว่างประเทศ

ภารกิจ และหน้าที่[แก้]

 • ดำเนินการเกี่ยวกับปัญหากฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประมวล ศึกษา วิจัย ติดตามและวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับแนวโน้มและพัฒนาการของกฎหมายระหว่าง ประเทศในกรอบของสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเขตแดนของประเทศไทย
 • แปลและตรวจสอบคำแปลสนธิสัญญา
 • ดำเนินการเกี่ยวกับสนธิสัญญา
 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

หน่วยงานในสังกัดกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย[แก้]

 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองกฎหมาย
 • กองเขตแดน
 • กองพัฒนางานกฎหมายระหว่างประเทศ
 • กองสนธิสัญญา

อ้างอิง[แก้]