กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
Department of Treaties and Legal Affairs
Seal of the Minister of Foreign Affair of Thailand.svg
ตรากรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
ภาพรวมหน่วยงาน
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • นางสุพรรณวษา โชติกญาณ ถัง, อธิบดี
 • ทรงชัย ชัยปฏิยุทธ, รองอธิบดี
ต้นสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย มีภารกิจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง สนธิสัญญา และเรื่องเขตแดนของประเทศ รวมทั้งประมวลศึกษา วิจัย ติดตาม วิเคราะห์แนวโน้มและพัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศในกรอบองค์การสหประชา ชาติ และองค์การระหว่างประเทศ

ภารกิจ และหน้าที่[แก้]

 • ดำเนินการเกี่ยวกับปัญหากฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประมวล ศึกษา วิจัย ติดตามและวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับแนวโน้มและพัฒนาการของกฎหมายระหว่าง ประเทศในกรอบของสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเขตแดนของประเทศไทย
 • แปลและตรวจสอบคำแปลสนธิสัญญา
 • ดำเนินการเกี่ยวกับสนธิสัญญา
 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

หน่วยงานในสังกัดกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย[แก้]

 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองกฎหมาย
 • กองเขตแดน
 • กองพัฒนางานกฎหมายระหว่างประเทศ
 • กองสนธิสัญญา

อ้างอิง[แก้]