ข้ามไปเนื้อหา

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
Department of Treaties and Legal Affairs
ตรากรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493; 74 ปีก่อน (2493-02-15)[1]
หน่วยงานก่อนหน้า
 • กรมสนธิสัญญา
 • สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • นางสุพรรณวษา โชติกญาณ ถัง, อธิบดี
 • ทรงชัย ชัยปฏิยุทธ, รองอธิบดี
ต้นสังกัดหน่วยงานกระทรวงการต่างประเทศ

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย มีภารกิจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง สนธิสัญญา และเรื่องเขตแดนของประเทศ รวมทั้งประมวลศึกษา วิจัย ติดตาม วิเคราะห์แนวโน้มและพัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศในกรอบองค์การสหประชา ชาติ และองค์การระหว่างประเทศ

ภารกิจ และหน้าที่[แก้]

 • ดำเนินการเกี่ยวกับปัญหากฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประมวล ศึกษา วิจัย ติดตามและวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับแนวโน้มและพัฒนาการของกฎหมายระหว่าง ประเทศในกรอบของสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเขตแดนของประเทศไทย
 • แปลและตรวจสอบคำแปลสนธิสัญญา
 • ดำเนินการเกี่ยวกับสนธิสัญญา
 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

หน่วยงานในสังกัดกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย[แก้]

 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองกฎหมาย
 • กองเขตแดน
 • กองพัฒนางานกฎหมายระหว่างประเทศ
 • กองสนธิสัญญา

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๓, เล่ม ๖๗ ตอนที่ ๑๐ ก หน้า ๒๒๗, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๓