ข้ามไปเนื้อหา

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
Department of Internationl Economic Affairs
ตรากรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485; 82 ปีก่อน (2485-02-10)[1]
หน่วยงานก่อนหน้า
 • กรมเศรษฐการ
 • กรมการเศรษฐกิจ
 • กรมเศรษฐกิจ
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • นางสาวรุจิกร แสงจันทร์, ว่าที่อธิบดี
 • นางสาลินี ผลประไพ, รองอธิบดี
ต้นสังกัดหน่วยงานกระทรวงการต่างประเทศ

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะแนวทางในการกำหนดและดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศเป็นหน่วยประสาน งานกลางของรัฐบาลในการดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับรัฐบาลต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ในกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและพหุภาคี

ภารกิจ และหน้าที่[แก้]

 • ติดตาม ศึกษา ประมวล วิเคราะห์พัฒนาการและแนวโน้มเศรษฐกิจโลก เสนอแนะแนวทางในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศด้านการเงิน การค้า การลงทุน เทคโนโลยีและการพัฒนา
 • เสนอแนะนโยบาย ท่าที และเข้าร่วมในการเจรจา ทำความตกลงและดำเนินการในกรอบความร่วมมือและความตกลงระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจ
 • ติดตาม ศึกษา ประมวล วิเคราะห์ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศและต่างประเทศเพื่อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมและ รักษาผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ
 • ติดตาม รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลทางเศรษฐกิจและโอกาสทางการค้า การลงทุน ในต่างประเทศให้แก่ภาคเอกชนของไทย เพื่อส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์ทางเศรฐกิจของภาคเอกชนของไทย
 • ประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการดำเนินความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจในกรอบความร่วมมือและความตกลงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

หน่วยงานในสังกัดกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ[แก้]

 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองสนเทศเศรษฐกิจ
 • กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 • กองส่งเสริมสัมพันธ์และความร่วมมือ

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕, เล่ม ๕๙ ตอนที่ ๑๐ ก หน้า ๓๔๑, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๕