ข้ามไปเนื้อหา

กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
Department of American and South Pacific Affairs
ตรากรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง30 ธันวาคม พ.ศ. 2534; 32 ปีก่อน (2534-12-30)[1]
หน่วยงานก่อนหน้า
 • กรมการเมือง
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์, อธิบดี
 • นางสาวนิภา นิรันดร์นุต, รองอธิบดี
 • นางสาวใจไทย อุปการนิติเกษตร, รองอธิบดี
ต้นสังกัดหน่วยงานกระทรวงการต่างประเทศ
เว็บไซต์http://aspa.mfa.go.th

กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายและดำเนินการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศกลุ่มประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้ และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้ โดยการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ทุกด้านในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีและ พหุภาคี และปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ

ภารกิจ และหน้าที่[แก้]

 • วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมของประเทศ กลุ่มประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้ และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้
 • เสนอแนะแนวนโยบายในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ กลุ่มประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้ และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้
 • เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างส่วนราชการไทยกับตัวแทนของประเทศ กลุ่มประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้ และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้
 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

หน่วยงานในสังกัดกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้[แก้]

 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองอเมริกาเหนือ
 • กองลาตินอเมริกา
 • กองแปซิฟิกใต้

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๔๐ ก ฉบับพิเศษ หน้า ๘๓, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๔