ข้ามไปเนื้อหา

บรรเทอง รัชตะปีติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรเทอง รัชตะปีติ (เกิด 25 สิงหาคม พ.ศ. 2476) อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา[แก้]

ประวัติการทำงาน[แก้]

หน้าที่ปัจจุบัน[แก้]

 • อาจารย์พิเศษและแพทย์ดูแลรักษาผู้ป่วยที่ห้องผ่าตัดเล็กศัลยศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประธานคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และอาจารย์พิเศษ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผลงานและเกียรติประวัติ[แก้]

 • ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2549
 • ศัลยแพทย์ผู้บุกเบิกการผ่าตัดในช่องท้องที่สลับซับซ้อนเช่น การผ่าตัดมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดีและตับอ่อน เป็นต้น
 • ก่อตั้งหน่วยแพทยศาสตรศึกษา และเป็นผู้บุกเบิกและพัฒนางานด้านแพทยศาสตรศึกษา ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
 • สนับสนุนการเชื่อมโยงการศึกษาแพทยศาสตร์กับชุมชนและชนบทมาทั้งในระดับรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน และริเริ่มจัดทำหลักสูตรโครงการส่งเสริมการศึกษาแพทย์สำหรับชาวชนบท (MESRAP) ร่วมกับโรงพยาบาลชลบุรี และโรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี
 • เป็นผู้นำในการจัดตั้งโครงการและพัฒนาหลักสูตรแพทย์แนวใหม่ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เน้นการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ใช้ปัญหาชุมชนเป็นหลัก โดยรับนิสิตที่จบปริญญาตรีเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยจัดการศึกษาร่วมกับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ (new tract)
 • จัดทำแผนงานการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้อาจารย์ไปฝึกอบรมต่อยังต่างประเทศเป็นจำนวนมากจนทำให้คณะแพทยศาสตร์เจริญก้าวหน้าเป็นลำดับ มีนวัตกรรมเกิดขึ้นในสมัยที่ดำรงตำแหน่งคณบดี เช่น การปลูกถ่ายตับเป็นครั้งแรกในประเทศ การเปลี่ยนหัวใจเป็นครั้งแรกในเอเชีย การปลูกถ่ายไขกระดูก เป็นต้น
 • จัดทำแผนการใช้พื้นที่ของคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลจุฬาฯ ให้เป็นสัดส่วนเพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษา วิจัย และบริการที่สลับซับซ้อนมากขึ้น
 • พัฒนาการฝึกอบรมด้านวิชาชีพของศัลยแพทย์ให้เป็นระบบผ่านทางแพทยสภาและราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

รางวัล[แก้]

 • รางวัล "แพทย์จุฬาฯดีเด่น สาขานักแพทยศาสตรศึกษาและผู้บริหารสถาบันการศึกษาแพทยศาสตร์" ในโอกาสครบราอบ 60 ปีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รางวัลเหรียญเงินตลอดหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • รางวัลเหรียญทองแดง วิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๐๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๙, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๔
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๔๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๗, ๑ ธันวาคม ๒๕๓๐
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๘ ข หน้า ๓, ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๒
 4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๑๓, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
 5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๘๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๒, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๗