กีฬากาบัดดีในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กีฬากาบัดดี
ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44
44NTG-Kabaddi.png
สนามโรงยิมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
วันที่12–18 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กีฬากาบัดดีในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 จัดแข่งขันที่โรงยิมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 12–18 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สรุปเหรียญรางวัล[แก้]

อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 นครศรีธรรมราช 2 0 0 2
2 กระบี่ 0 1 0 1
สุพรรณบุรี 0 1 0 1
3 กาญจนบุรี 0 0 2 1
4 เชียงใหม่ 0 0 1 1
เพชรบูรณ์ 0 0 1 1
รวม 2 2 4 8

สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ทีมชาย นครศรีธรรมราช
ศราวุฒิ ห่อเพชร
เฉลิมพร นันทกิจโกศล
เอกรัตน์ วุฒิพงศ์
ธีริศ ดาราพงษ์
สุวิจักขณ์ เพชรฤทธิ์
ฮาซัน ทองเครือ
ติณณ์ ผลชู
ณัฐพล เจาะจิตร
พีรเดช จันทะแจ่ม
คุณากร จันทร์เจริญ
สันหณัฐ แก้วกลั่น
วสวัตติ์ แสงตา
กระบี่
เจนวิทย์ ดิษขนาน
ธนดล ข้องจิตร์
กิตติกร อักษร
กิตติธัช หงษ์เอี่ยม
อภิชาติ ทองสกุล
ธีระยุทธ ควนใต้
วริทธิ์ ส่งศรี
โชคผดุง ใจเย็น
จิรพัฒน์ ศรีเสริม
ปิยะศักดิ์ กูมุดา
ภูษิต ดวงสุด
สิริวัฒน์ ไหลฤทธิ์
กาญจนบุรี
สหชัย นุชนารถ
ทศพล แก้วมิ่ง
พันธกานต์ นุชนารถ
อัฐพล คล้ายก้าน
สิทธิพันธ์ ศรีณรงค์
ชัยธวัช สิทธิสม
ภานุวัฒน์ เหมือนเล่
สิทธิพล ลิ้มสำราญ
ทนงศักดิ์ ศรีเหรา
ศรราม ศรีนวน
วัฒนา มีเย็น
อนุชา จงเจริญถาวรกุล
เชียงใหม่
เสริมศักดิ์ บุญเต่าน้อย
ณัฐพล ดวงจันทร์คำ
วีระกร สุวรรณทัด
นันทกานต์ แย้มเจริญ
ธนกร บุญเปี่ยม
จักรพงษ์ สตาเดลมาน
อนุกร จอมมูล
ธีระศักดิ์ คุณสาร
พรหมมินทร์ อินทร์มาตย์
จิรพนธ์ เนียมสังข์
วรเมธ ตาจิโน
วัชระ เมาหา
ทีมหญิง นครศรีธรรมราช
กมลทิพย์ สุวรรณชนะ
ทราย แจ่มเจริญ
น้ำฝน ค้างคีรี
นุชนาถ ไม้หวั่น
นันทรัตน์ นันทกิจโกศล
เบญจวรรณ เชยกลิ่น
รัตนา เรืองเกิด
จิราภรณ์ เณรานนท์
จุฬาลักษณ์ อินสอิ้ง
สมฤดี ศรีมุกข์
วาสนา ราชมณี
เสาวภา เชื้อขาว
สุพรรณบุรี
สุพรรณี เมฆสิงห์
คนึงนิตย์ ชุมสอาด
ขนิษฐา ชุนสอาด
ยลรดี มาระศรี
สุภัสรา ถือสัตย์
กานดา ถาวรสันต์
สไบทิพย์ จุฑาผาด
หนึ่งฤทัย ศิลปชัย
วรรณผกา สถาปิตานนท์
เสาวนีย์ พิทักษ์ภูผา
จันจิรา ปานประเสริฐ
กาญจนบุรี
อัจฉรา พวงเงิน
ยุพารัตน์ สุกุมาลย์
สกุณี ฉะชูนาท
นวิยา กิจทรัพย์
วิภาวี หรรษาวงศ์
อลิสา ลิ้มสำราญ
คีตภัทร อยู่มั่น
สุนิสา ปานเปีย
สุพัตรา ทองคำ
ไปรยา พิสูตร
ชาลิสา ภู่สุวรรณ
สุปรียา ภานุภัสสรกุล
เพชรบูรณ์
ณัฐวรรณ ขำพันธุ์
พัชรี สินจ้าง
อรจิรา บุญเรียบ
ชรินดา ยินดี
รัชนีกร ยอดออน
ธาวินี ทองขาว
จันทร์ฉาย กลิ่นนาค
เบญจรงค์ เพ็ชรรัตน์
พรรณิภา ดวงธรรม
อินทิรา สินเช้า
ชุติมน บุตรอามาตย์
ทัศนีย์ ศรีอ่อน

อ้างอิง[แก้]