กองบินตำรวจ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตราสัญลักษณ์ประจำกองบินตำรวจ

กองบินตำรวจ (บ.ตร.) (อังกฤษ: Police Aviation Division) เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ประวัติกองบินตำรวจ[แก้]

ปี พ.ศ. 2493 กรมตำรวจในสมัยนั้น เห็นว่าควรจะนำเอาอากาศยานเข้ามาใช้ในราชการกรมตำรวจ ในด้านความช่วยเหลือปราบปรามโจรผู้ร้ายในถิ่นทุรกันดาร ผู้ตรวจการจราจร เพื่อช่วยเหลือสภาพการจราจรในจังหวัดพระนครและผู้ตรวจราชการ จึงเริ่มต้นด้วยการทดลองจัดตั้งเป็นหน่วยขนาดเล็กเรียกว่า หน่วยบินตำรวจ โดยกรมตำรวจได้ซื้ออากาศยานประเภทเฮลิคอปเตอร์ แบบ ฮิลเลอร์ 360 จำนวน 1 ลำ โดยให้ขึ้นการบังคับบัญชาต่อกองตำรวจนครบาลวังปารุสกวัน และให้เก็บรักษาเครื่องบินไว้ที่สนามเสือป่า การทดลองได้ผลดีต่อทางราชการเป็นอย่างมาก ต่อมาในปี พ.ศ. 2496 สถานการณ์ในราชอาณาจักรลาว มีทีท่าว่าจะกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของราชอาณาจักรไทย กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งตั้งกองบัญชาการตรวจรักษาชายแดน (ภาคอีสาน) ขึ้นเมื่อ 6 พฤษภาคม 2496 และสถานการณ์ชายแดนภาคใต้มีความจำเป็นที่จะต้องปราบปรามโจรจีนคอมมิวนิสต์ร่วมกับรัฐบาลมาเลเซีย จึงได้จัดหาอากาศยานเพิ่มมากขึ้น มีทั้งเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ ทำให้สถานที่ไม่พอเก็บรักษา กรมตำรวจ จึงขอใช้สถานที่ในกองทัพอากาศดอนเมือง จัดเป็นที่ตั้งหน่วยใหม่และเรียกชื่อว่า ”กองสื่อสารทางอากาศ” ขึ้นตรงต่อกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทำหน้าที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการปราบปรามโจรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสนับสนุนกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยได้จัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ แบบฮิลเลอร์ 12 บี จำนวน 12 ลำ เครื่องบิน แบบเชสน่า 180 จำนวน 2 ลำ เครื่องบิน แบบเชสน่า 195 จำนวน 1 ลำ และเครื่องบิน แบบเฟลชเชอร์ จำนวน 1 ลำ ในปี พ.ศ. 2497 ความจำเป็นในการใช้อากาศยานมีมากขึ้น โดยเฉพาะการลำเลียงขนส่งทางอากาศ กรมตำรวจจึงได้ซื้อเครื่องบินขนส่งขนาดเบา แบบ ซี - 47 จำนวน 2 ลำ และเฮลิคอปเตอร์ แบบฮิลเลอร์ 12 บี อีก 4 ลำ ในปี พ.ศ. 2498 ได้จัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ แบบเอส - 55 จำนวน 1 ลำ ในปี พ.ศ. 2501 ได้ซื้อเครื่องบิน แบบซี - 47 เพิ่มอีก 2 ลำ ในปี พ.ศ. 2503 ได้จัดตั้งหน่วยบินตำรวจน้ำขึ้นที่กองตำรวจน้ำเนื่องจากเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ ตั้งแต่การจัดตั้งตำรวจรักษาชายแดน ต่อมาเป็นตำรวจตระเวนชายแดน กิจการด้านการบินของ หน่วยบินตำรวจ ได้ให้การสนับสนุนโดยตรงต่อตำรวจตระเวนชายแดนเป็นส่วนใหญ่หรืออาจกล่าวได้ว่าเกือบทั้งหมด ดังนั้นภารกิจและการปฏิบัติจึงเท่ากับว่า หน่วยบินตำรวจ ขึ้นการบังคับบัญชากับตำรวจตระเวนชายแดนโดยปริยาย ด้วยเหตุนี้ในการปรับปรุงการจัดของตำรวจตระเวนชายแดน ในปี พ.ศ. 2504 ให้มีฐานะเป็นหน่วยขึ้นกับตำรวจภูธร เรียกว่า กองบัญชาการตำรวจภูธร (ฝ่ายชายแดน) หน่วยบินตำรวจ ก็ได้รับการยกฐานะเป็น “กองกำกับการบินลำเลียง” ขึ้นกับฝ่ายสนับสนุนตำรวจภูธร (ฝ่ายชายแดน) มีชื่อย่อ คือ กก.บล.ฝน.ชด.ส่วนที่ตั้งยังคงอยู่ที่กองทัพอากาศดอนเมือง ในปีเดียวกันนี้ กรมตำรวจได้จัดซื้อเครื่องบิน แบบ เซสน่า 310 เอฟ ชนิด 2 เครื่องยนต์ จำนวน 2 ลำ และได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา (USOM) ให้เฮลิคอปเตอร์ แบบ เอส - 55 อีก 3 ลำ เนื่องจากภารกิจของกองกำกับการบินลำเลียงได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางมิได้จำกัดเฉพาะการสนับสนุนตำรวจตระเวนชายแดนเท่านั้น ยังต้องสนับสนุนตำรวจภูธร และส่วนราชการอื่น ๆ อีกเป็นอันมาก และฝ่ายช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาเห็นว่า หลายหน่วยงานในกรมตำรวจมีความต้องการ อากาศยานไว้ใช้ในราชการของตนเอง เช่น ตำรวจน้ำ ตำรวจป่าไม้ และตำรวจดับเพลิง หากให้มารวมกันก็คงเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น กรมตำรวจ จึงได้มีแนวความคิดที่จะยกฐานะกองกำกับการบินลำเลียงฝ่ายสนับสนุนตำรวจตระเวนชายแดน ขึ้นเป็นหน่วยงานระดับกองบังคับการ ขึ้นตรงต่อกรมตำรวจ โดยได้รับความเห็นชอบและการสนับสนุนจาก USOM และกรมวิเทศสหการ ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารงานรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ แนวความคิดนี้ได้ข้อยุติเมื่อ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2510 โดยกรมตำรวจได้ยกฐานะกองกำกับการบินลำเลียงและหน่วยบินตำรวจน้ำ ทดลองจัดตั้งเป็น “กองบินตำรวจ” โดยแต่งตั้งให้ พ.ต.อ.พิชิต รักษนาเวศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรชายแดน ทำหน้าที่ ผู้บังคับการกองบินตำรวจ อีกตำแหน่งหนึ่ง จากนั้นได้สร้างอาคารที่ทำการต่าง ๆ ขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2512 ในเนื้อที่ประมาณ 222 ไร่ ส่วนที่ตั้งในกองทัพอากาศดอนเมือง ก็ยังคงมีอยู่เช่นเดิม 18 พฤศจิกายน 2512 ได้มีพระราชกฤษฎีกาตั้งกองบินตำรวจขึ้น เป็นหน่วยงานระดับกองบังคับการ ขึ้นตรงต่อกรมตำรวจ เรียกว่า กองบินตำรวจ (Police Aviation Division) มีชื่อย่อ “ บ.ตร.”

ดูเพิ่มเติม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]