เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ถนนนเรศวร
ถนนนเรศวร
ตราประจำเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ตราประจำเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย นครพระนครศรีอยุธยา
ชื่อภาษาอังกฤษ Phra Nakhon Si Ayutthaya City
ข้อมูลสถิติ
รหัสทางภูมิศาสตร์ 1499
ประชากร 53,290 คน (พ.ศ. 2555)
พื้นที่ 14.84 ตร.กม.
ความหนาแน่น 3,590.97 คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 18 ถนนนเรศวร ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เว็บไซต์ http://www.ayutthayacity.go.th/

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    
สำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา หรือ เมืองอยุธยา เป็นเทศบาลนครขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ 10 ตำบล คือ ในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในอดีตเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงเก่าของประเทศไทย คือ กรุงศรีอยุธยา ซึ่งปัจจุบัน ยังหลงเหลือโบราณสถานที่น่าสนใจ ภายในตัวเมืองอยุธยา

ประวัติ[แก้]

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลเมืองกรุงเก่า ซึ่งได้จัดตั้งตามพระบรมราชโองการประกาศให้ใช้ในพระราชบัญญัติการจัดตั้งสุขาภิบาลตามหัวเมือง ร.ศ. 127 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2459 สุขาภิบาลเมืองกรุงเก่า ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอรอบกรุงเก่า ซึ่งในปัจจุบันคืออำเภอพระนครศรีอยุธยา และมีเขตการปกครองในเขตรับผิดชอบ 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลหัวรอ ตำบลหอรัตนไชย ตำบลท่าวาสุกรี ตำบลคลองสวนพลู ตำบลกระมัง ต่อมา พ.ศ. 2478 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะสุขาภิบาลกรุงเก่าเป็นเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งได้มีการขยายเขตตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยาพ .ศ. 2481 พ.ศ. 2499 และ พ.ศ. 2505 ตามลำดับ และในปี พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยาเป็น เทศบาลนครนครศรีอยุธยา

ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา

จากเทศบาลนครนครศรีอยุธยา สู่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา[แก้]

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการเปลี่ยนชื่อ เทศบาลนครนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ด้วยเทศบาลนครนครศรีอยุธยา ประสงค์ขอเปลี่ยนชื่อ เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตเทศบาล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติของเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงให้เปลี่ยนชื่อเทศบาลนครนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2548 นายสมชาย สุนทรวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ภูมิอากาศและภูมิประเทศ[แก้]

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่บนที่มีสภาพเป็นเกาะและเคยเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงเก่ามาก่อนมีแม่น้ำไหลผ่าน 3 สาย คือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำลพบุรี เมื่อก่อสร้างกรุงศรีอยุธยาได้มีการขุดคูเขื่อนจากหัวรอไปบรรจบแม่น้ำบางกะจะที่บริเวณป้อมเพชร ทำให้ที่ตั้งของตัวเมืองและเทศบาลมีสภาพเป็นเกาะมีแม่น้ำล้อมรอบ ลักษณะดินเป็นดินปนทรายน้ำซึมได้ง่าย คูคลองในเขตเทศบาลจึงเก็บน้ำไว้ได้ไม่นาน ในฤดูร้อนน้ำจะแห้ง สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม

สัญลักษณ์ประจำนครพระนครศรีอยุธยา[แก้]

ตราเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา[แก้]

ดวงตราของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเป็นประสาทภายในประสาทมีหอยสังข์ประดิษฐ์อยู่บนพานแว่นฟ้าและประสาทอยู่ใต้ต้นหมัน

ความหมายของดวงตราเทศบาล[แก้]

เป็นดวงตราจากตราประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมาจากตำนานการสร้างเมืองนครศรีอยุธยา ซึ่งเล่ากันว่าในปี พ.ศ. 1890 โรคห่าระบาดผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก พระเจ้าอู่ทองจึงอพยพย้ายผู้คนออกจากเมืองเดิมมาตั้งเมืองใหม่ที่ตำบลหนองโสน ซึ่งมีแม่น้ำล้อมรอบ ระหว่างที่พักเขตราชวัติฉัตรธงตั้งศาลเพียงตากระทำพิธีกลบมิตรสุมเพลิง ปรับพื้นที่เพื่อตั้งพระราชวังอยู่นั้น ปรากฏว่าเมื่อขุดมาถึงใต้ต้นหมันได้พบหอยสังข์ทักษิณาวรรตบริสุทธิ์ พระเจ้าอู่ทองทรงโสมนัสในศุภนิมิตนั้น จึงสร้างปราสาทน้อยขึ้นเป็นที่ประดิษฐานหอยสังข์ดังกล่าว

คำขวัญพระนครศรีอยุธยา[แก้]

ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ 14.84 ตารางกิโลเมตร มีเขตการปกครองในความรับผิดชอบ 10 ตำบล คือ

 1. ประตูชัย
 2. หอรัตนไชย
 3. ท่าวาสุกรี
 4. หัวรอ
 5. กระมัง
 6. บ้านเกาะ
 7. คลองสระบัว
 8. คลองสวนพลู
 9. เกาะเรียน

ประชากร[แก้]

จำนวนประชากรในเขตเทศบาลมีทั้งสิ้น 60,923 คน จำนวน 16,512 หลัง มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 4,300 คนต่อตารางกิโลเมตร

การศึกษา[แก้]

โรงเรียนในสังกัดมีทั้งหมด 8 โรงเรียน ได้แก่

 1. โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
 2. โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
 3. โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุฯ
 4. โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตฯ
 5. โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน
 6. โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย
 7. โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
 8. โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค

การคมนาคม[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]