แม่แบบ:ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
นายกสภามหาวิทยาลัย
ที่ ชื่อ การอยู่ในตำแหน่ง
เริ่ม สิ้นสุด
1 พระสารสาสน์ประพันธ์ (ชื้น จารุวัสตร์) พ.ศ. 2477 พ.ศ. 2480
2 นาวาเอก หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) พ.ศ. 2480 พ.ศ. 2485
3 พันเอก ประยูร ภมรมนตรี พ.ศ. 2485 พ.ศ. 2487
4 ทวี บุณยเกตุ พ.ศ. 2487 พ.ศ. 2488
5 พระตีรณสารวิศวกรรม (ตรี ตีรณสาร) พ.ศ. 2488 พ.ศ. 2489
6 ศาสตราจารย์ เดือน บุนนาค พ.ศ. 2489 พ.ศ. 2490
7 นาวาเอก พระยาศราภัยพิพัฒ (เลื่อน ศราภัยวานิช) พ.ศ. 2490 พ.ศ. 2491
8 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 7 เมษายน พ.ศ. 2491
9 พลเอก มังกร พรหมโยธี พ.ศ. 2491 พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2500
10 พลตรี สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ พ.ศ. 2492 พ.ศ. 2494
11 พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
12 หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล พ.ศ. 2500 พ.ศ. 2512
13 ศาสตราจารย์ สุกิจ นิมมานเหมินท์ พ.ศ. 2512 พ.ศ. 2514
14 พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์) พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2516
15 ศาสตราจารย์ ประกอบ หุตะสิงห์ พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2525
16 ศาสตราจารย์ ประภาศน์ อวยชัย พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2536
17 ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2543
18 อนันต์ อนันตกูล 12 เมษายน พ.ศ. 2543 กันยายน พ.ศ. 2543
19 ศาสตราจารย์ พนัส สิมะเสถียร พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2548
20 สุเมธ ตันติเวชกุล พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2554
20 ศาสตราจารย์ นรนิติ เศรษฐบุตร พ.ศ. 2554