รายพระนามสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นี่คือรายพระนามสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

รายพระนาม

ลำดับ พระรูป พระนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ สถิต ณ
1 สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศรี)1.jpg สมเด็จพระสังฆราช (ศรี) พ.ศ. 2325 พ.ศ. 2337 วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
2 สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศุข)1.jpg สมเด็จพระสังฆราช (ศุข) พ.ศ. 2337 พ.ศ. 2359 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
3 สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (มี)1.jpg สมเด็จพระอริยวงษญาณ (มี) พ.ศ. 2359 พ.ศ. 2362 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
4 สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร)1.jpg สมเด็จพระอริยวงษญาณ (สุก ญาณสังวร) พ.ศ. 2363 4 กันยายน พ.ศ. 2365 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
5 สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน)1.jpg สมเด็จพระอริยวงษญาณ (ด่อน) มีนาคม พ.ศ. 2365 23 กันยายน พ.ศ. 2385 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
6 สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (นาค)1.jpg สมเด็จพระอริยวงษญาณ (นาค) 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2386 พ.ศ. 2392 วัดราชบุรณราชวรวิหาร
7 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส1.jpg สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
(สุวณฺณรํสีมหาเถร)
1 สิงหาคม พ.ศ. 2394 9 ธันวาคม พ.ศ. 2396 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
8 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์1.jpg สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
(ปัญฺญาอคฺคมหาเถร)
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2434 28 กันยายน พ.ศ. 2435 วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
9 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว)1.jpg สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา ปุสฺสเทโว) 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 11 มกราคม พ.ศ. 2443 วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
10 Photo of Vajirananavaroros, King Prajadhipok Museum (cropped).jpg สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
(มนุสฺสนาคมหาเถร)
5 ธันวาคม พ.ศ. 2453 2 สิงหาคม พ.ศ. 2464 วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
11 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์1.jpg พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
(สิริวฑฺฒนมหาเถร)
20 สิงหาคม พ.ศ. 2464 25 สิงหาคม พ.ศ. 2480 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
12 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)1.jpg สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (แพ ติสฺสเทโว) 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2487 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
13 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์1.jpg สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
(สุจิตฺตมหาเถร)
31 มกราคม พ.ศ. 2488 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2501 วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
14 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ)1.jpg สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปลด กิตฺติโสภโณ) 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 17 มิถุนายน พ.ศ. 2505 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
15 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทโย).jpg สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่ ญาโณทโย) 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2508 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
16 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายี)1.jpg สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน อุฏฺฐายี) 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508 18 ธันวาคม พ.ศ. 2514 วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
17 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ)1.jpg สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น ปุณฺณสิริ) 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 7 ธันวาคม พ.ศ. 2516 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
18 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)1.jpg สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ
(วาสนมหาเถร)
22 มิถุนายน พ.ศ. 2517 27 สิงหาคม พ.ศ. 2531 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
19 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)1.jpg สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
(สุวฑฺฒนมหาเถร)
21 เมษายน พ.ศ. 2532 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
20 อัมพร อัมพโร.jpg สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ทรงอยู่ในตำแหน่ง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

แหล่งข้อมูลอื่น