ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== การศึกษา ==
- เข้ารับสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจาก [[โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย]] ระดับปริญญาตรี จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา[[มหาวิทยาลัยมหิดลเทคนิคการแพทย์]] วิทยาศาสตร์บัณฑิต [[คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล]] และปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยนอร์ท ดาโคต้า (North Dakota State University) สาขาการวางแผนภาค (Communityจากมหาวิทยาลัยนอร์ทดาโกตา and Regional Planning) ประเทศ[[สหรัฐอเมริกา ]]
 
- ในปี พ.ศ. 2545 เข้ารับการอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน ปรอ. รุ่นที่ 15 จาก[[วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร]]
 
- การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
*หลักสูตร TheDirector Role of ChairmanCertification Program (RCPDCP) รุ่น 1651/25502547
 
*หลักสูตร Director CertificationAccreditation Program (DCPDAP) รุ่น 5112/2547
*หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 14/2547 และรุ่น 1/2554
 
*หลักสูตร DirectorRole Accreditationof Programthe Compensation Committee (DAPRCC) รุ่น 124/25472550
*หลักสูตร BoardThe NominationRole andof CompensationChairman Program (BNCPRCP) รุ่น 516/25612550
 
*หลักสูตร FinanceSuccessful forFormulation Non-Financeand DirectorsExecution of Strategy (FNDSFE) รุ่น 14/2547 และรุ่น 15/25542552
*หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 11/2557
 
*หลักสูตร RoleBoard ofNomination theand Compensation CommitteeProgram (RCCBNCP) รุ่น 45/25502561
 
หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 16/2550
 
หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่น 5/2552
 
หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 11/2557
 
หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 5/2561
 
== ตำแหน่งงานปัจจุบัน ==
5,398

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์