ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปรสิตวิทยา"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เพิ่มข้อมูล)
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
{{สั้นมาก}}
[[ไฟล์:California_fish_and_game_(19891706234).jpg|right|thumb|282x282px]]
'''ปรสิตวิทยา''' ({{lang-en|Parasitology}}) ปรสิตวิทยา, ปาราสิตวิทยา (parasitology) เป็นการศึกษาการอย่ร่วมกันระหว่าง สิ่งมีชีวิต 2 ชนิดในภาวะต่างๆ โดยเฉพาะภาวะปรสิต (parasitism) มีผ้ให้นิยามไว้ว่า “ปรสิต วิทยา คือการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปรสิต (parasite) และ โฮสต์ (host), ปรสิตหมายถึง สัตว์ที่อาศัยอย่ในกายหรือบนผิวกายโฮสต์ ปรสิตขึ้นอย่กับโฮสต์ จึงปรบตัวให้ทนต่อ สภาพแวดล้อมเพื่อยังชีพและสืบพันธ์ในโฮสต์ , ปรสิตวิทยา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหาองค์ ความร้เกียวกบภาวะปรสิตในประชากรธรรมชาติให้เพียงพอเพื่อควบคุมและกํากำจดปรสิตจากประชากรที่ไม่ปกติ, ท้งของคนและสัตว์ซึ่งมนษย์พึ่งพา” วิชาปรสิตวิทยาโดยทั่วไป จะมี ความหมายจากํ ัดเฉพาะปรสิตที่เปนสัตว์ (animal parasites) เท่านั้น และในปรสิตวิทยาทาง
{{ชีววิทยา}}
 
417,867

การแก้ไข