พระเทพวัชรเมธี (สมคิด จินฺตามโย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเทพวัชรเมธี

(สมคิด จินฺตามโย)
คำนำหน้าชื่อพระเดชพระคุณ
ส่วนบุคคล
เกิด3 มีนาคม พ.ศ. 2513 (54 ปี)
นิกายธรรมยุติกนิกาย
การศึกษานักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม 5 ประโยค
ศน.บ. (ปรัชญา), M.A., ศน.ด. (พระพุทธศาสนา และปรัชญา)
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
อุปสมบท26 พฤษภาคม พ.ศ. 2533
พรรษา33
ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
รองเจ้าคณะภาค 6-7 (ธรรมยุต)
ที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

พระเทพวัชรเมธี นามเดิม สมคิด เนาว์ชมภู ฉายา จินฺตามโย เป็นพระราชาคณะชั้นเทพฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย[1] ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช[2] รองเจ้าคณะภาค 6-7 (ธรรมยุต)[3] ที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ชาติภูมิ[แก้]

พระเทพวัชรเมธี มีนามเดิมว่า สมคิด เนาว์ชมภู เกิดเมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2513 ณ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

บรรพชาและอุปสมบท[แก้]

บรรพชา[แก้]

พระเทพวัชรเมธี บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 ณ วัดจำทรายมูล ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมี พระพิศิษฏ์ธรรมภาณ (สมาน รามธมฺโม) วัดเชตวัน จังหวัดลำปาง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระราชเมธาจารย์ (ศรีบัว ยโสธโร) วัดจำทรายมูล เมื่อดำรงสมณศักดิ์ ที่ พระครูพิพัฒน์ศีลาจาร เป็นพระศีลาจารย์

อุปสมบท[แก้]

พระเทพวัชรเมธี อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 ณ มหาพัทธสีมาพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชสารสุธี เป็นพระกรรมวาจาจารย์

วิทยฐานะ[แก้]

วิทยฐานะสายสามัญ[แก้]

วิทยฐานะพระปริยัติธรรม[แก้]

ตำแหน่งการปกครองคณะสงฆ์[แก้]

ตำแหน่งปกครอง[แก้]

ตำแหน่งด้านศาสนศึกษา[แก้]

สมณศักดิ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. https://www.thairath.co.th/news/local/1619975
  2. chanhena, Bandit. "โปรดมีพระบัญชาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช". เดลินิวส์.
  3. https://www.thairath.co.th/news/local/2106265
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ (พระครูปลัดสัมพิพัฒนวราจารย์ เป็น พระอุดมธีรคุณ), เล่ม 129, ตอนที่ 6 ข, 15 กุมภาพันธ์ 2555, หน้า 9.
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ (พระอุดมธีรคุณ เป็น พระราชปฏิภาณโกศล), เล่ม 133, ตอนที่ 43 ข, 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559, หน้า 7.
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ (พระราชปฏิภาณโกศล เป็น พระเทพวัชรเมธี), เล่ม 138, ตอนที่ 26 ข, 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, หน้า 1.
ก่อนหน้า พระเทพวัชรเมธี (สมคิด จินฺตามโย) ถัดไป
พระเทพบัณฑิต (ธรณิศ ชาคโร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
(ลำดับที่ 6)
อยู่ในตำแหน่ง