พระมหาบัญชา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระมหาบัญชาบนงานกระจกสี ในโบสถ์ Cathedral Parish of Saint Patrick in El Paso รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

พระมหาบัญชา[1] หรือ พระบัญชา[2] (อังกฤษ: Great Commission) คือคำสั่งของพระเยซูก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ ให้บรรดาสาวกทำการประกาศข่าวดีแก่ประชาชาติทั้งปวงในโลก

พระมหาบัญชาเป็นสิ่งที่อยู่ในพระทัยของพระเจ้าตั้งแต่แรกเริ่ม เป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งและมีขอบเขตใหญ่ยิ่ง คือ การประกาศการยกโทษบาปไปยังมนุษย์ทั้งปวง ตั้งแต่คริสตจักรสมัยแรกและตลอดประวัติศาสตร์คริสตจักร มีผู้เชื่อจำนวนมากที่อุทิศตนเพื่อรับใช้พระมหาบัญชา จึงส่งผลให้ความเชื่อคริสเตียนแผ่ขยายครอบคลุมไปทั่วทั้งโลกนี้ แต่ยังมีผู้คนอีกจำนวนมากที่ยังไม่เคยได้ยินพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ และภารกิจนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เชื่อทุกคนในยุคปัจจุบัน

เนื้อหา[แก้]

พระมหาบัญชาของพระเยซูตามพระกิตติคุณมัทธิว ความว่า[2]

เพราะ‍ฉะนั้น ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​จง​ออก​ไป​และ​นำ​ชน​ทุก​ชาติ​มา​เป็น​สาวก​ของ​เรา จง​บัพ‌ติศ‌มา​พวก‍เขาในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ และ​สอน​พวก‍เขา​ให้​ถือ​รักษา​สิ่ง​สาร‌พัด​ที่​เรา​สั่ง​พวก‍ท่าน​ไว้ และ​นี่‍แน่ะ เรา​จะ​อยู่​กับ​ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​เสมอ​ไป จน‍กว่า​จะ​สิ้น‍ยุค

— พระกิตติคุณมัทธิว 28:19-20

โดยสรุปใจความสำคัญคือให้การออกไปกระทำ 3 สิ่ง ดังนี้

  1. ออกไปสั่งสอน (กรีก: Matheteuo) หมายถึง การออกไปประกาศข่าวประเสริฐและนำคนมารับเชื่อในพระคริสต์ หลังจากนั้นก็สั่งสอนพระคัมภีร์แก่เขาและสร้างให้เป็นสาวก
  2. ให้รับบัพติศมา (อังกฤษ: Baptism; กรีก: Baptismos) ใน​พระ‍นาม​ของ​พระ‍บิดา พระ‍บุตร และ​พระ‍วิญ‌ญาณ‍บริ‌สุทธิ์ เป็นพิธีที่มาภายหลังจากคนหนึ่งคนใดได้ตัดสินรับเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้ว บัพติศมา หมายถึง การรวมผู้เชื่อเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเยซู ในการตายต่อบาปและเป็นขึ้นมาสู่ชีวิตใหม่ พิธีบัพติศมาเป็นสัญลักษณ์ของการยอมจำนนต่อพระคริสต์ และเต็มใจที่จะดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้า เป็นการแสดงตัวอย่างเปิดเผยว่า เขาเป็นคริสเตียนอย่างแท้จริง
  3. ถือรักษาคำสั่ง (กรีก: Tereo) หมายถึง การเก็บ จดจำไว้ ระวัง ถือรักษา ประพฤติตาม ให้ตระหนักว่านี่ไม่ใช่สอนขนบธรรมเนียมหรือแนวทางปฏิบัติของคณะนิกาย หรือทำตามความคิดเห็นส่วนตัวของผู้สอน แต่คริสเตียนมีหน้าที่สอนผู้เชื่อให้เป็นสาวก โดยให้ถือรักษาทุกสิ่งตามคำสอนของพระคริสตธรรมคัมภีร์บันทึกไว้


อ้างอิง[แก้]

  1. พระกิตติคุณมัทธิว 28:19-20, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 1971
  2. 2.0 2.1 พระกิตติคุณมัทธิว 28:19-20, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011