โรคพิษแห่งครรภ์ระยะก่อนชัก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรคพิษแห่งครรภ์ระยะก่อนชัก
(Preeclampsia)
บัญชีจำแนกและลิงก์ไปภายนอก
ICD-10O11, O13, O14
ICD-9642.4-642.7
DiseasesDB10494
MedlinePlus000898
eMedicinemed/1905 ped/1885
MeSHD011225

โรคพิษแห่งครรภ์ระยะก่อนชัก[1] (Preeclampsia) คือกลุ่มอาการทางการแพทย์ที่มีลักษณะคือเกิดมีภาวะความดันเลือดสูงและภาวะปัสสาวะมีโปรตีนในหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์เกินกว่า 20 สัปดาห์ และไม่มีความดันเลือดสูงมาก่อน แบ่งออกเป็นชนิดรุนแรงและไม่รุนแรง โรคพิษแห่งครรภ์ระยะก่อนชักมีสาเหตุจากหลายปัจจัย ปัจจุบันเชื่อว่าเกิดจากการที่มีสารที่สร้างจากรกที่พัฒนาผิดปกติไปทำให้เกิดความผิดปกติของเซลล์เยื่อบุหลอดเลือดของมารดา อาการที่รุนแรงหลายอย่างของโรคพิษแห่งครรภ์ระยะก่อนชักเกิดจากการมีความเสียหายต่อเซลล์เยื่อบุของอวัยวะต่างๆ ของมารดา รวมถึงไต และตับ

การวินิจฉัย[แก้]

ระบาดวิทยา[แก้]

สาเหตุ[แก้]

พยาธิกำเนิด[แก้]

การวินิจฉัยแยกโรค[แก้]

ภาวะแทรกซ้อน[แก้]

การรักษาและการป้องกัน[แก้]

การใช้แมกนีเซียมซัลเฟต[แก้]

{{วิธีให Magnesium sulfate(MgSO4) เพื่อปองกันการชัก

แบบ Continuous Intravenous infusion ( 1 )

Loading 10 % MgSO4 40 - 60 ml (4 – 6 gm) IV ในเวลา 5 – 10 นาที
Maintenance IV infusion 1-2 gm/hr
5% D/N 1000 ml + 50% MgSO4 20-40 ml(10 - 20 gm) IV infusion

100 ml/hr (25 drops/min)

Blood level ที่ปองกันการชักคือ 4 – 7 mEq/L

>>>>>>>มักจะท่องว่า Push Load 4 gm, Continue IV 2(gm/hr)หรือ =>>>> "Load 4 IV 1-2"

หยุดใหยา 24 ชั่วโมงหลังคลอด

การใหแบบ Intermittent Intramuscular injection( 1 )

Loading 10 % MgSO4 40 ml(4 gm) IV 1 gm/min
50% MgSO4 20 ml (10 gm) deep IM (at upper outer quadrant

of both buttocks) ขางละ 10 ml(5 gm)

Maintenance 50% MgSO4 10 ml ( 5 gm) IM every 4 hours
หยุดใหยา 24 ชั่วโมงหลังคลอด

>>>>>>>ท่องว่า 5 gm ปัก 2 ข้าง หลังจากนั้นปัก 5 g ทุก 4

B ขอระวังในการให MgSO4

ใหงดฉีด MgSo4 ใน Dose ตอไป ถาตรวจพบวา

1.!ไมมี patellar reflex 2.! หายใจชาลง ตํ่ ากวา 16 ครั้ง/นาที 3.! ปสสาวะใน 4 ชั่วโมงที่แลว นอยกวา 100 มล. ใหตรวจซํ้ าทุก 30 นาที จนมี patellar reflex จึงใหยาตอได ถาหากมีการกดการหายใจชัดเจน ใหแกไขโดยการฉีด 10 % Calcium gluconate 10 ml IV ในเวลาไมตํ่ ากวา 10 นาที}}

การควบคุมอาหาร[แก้]

การออกกำลังกาย[แก้]

การให้สารทางอิมมูน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]