ข้ามไปเนื้อหา

สุรวุธ กิจกุศล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สุรวุธ กิจกุศล
ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย
ดำรงตำแหน่ง
9 มิถุนายน 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
ก่อนหน้าสาโรจน์ ลีสวรรค์
ถัดไปเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด23 ธันวาคม พ.ศ. 2503 (63 ปี)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรวุธ กิจกุศล เกิดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2503 อดีตผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย คนที่ 10

ประวัติ[แก้]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล เข้าเรียนที่วชิราวุธวิทยาลัยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เลขประจำตัว 3659 อยู่คณะเด็กเล็ก 3 (คณะสราญรมย์) เมื่อได้เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้ามาอยู่คณะพญาไท เรียนจบ มศ.5 ในแผนการเรียน ศิลป์-ฝรั่งเศส ในสมัยเรียนได้เล่นออร์แกนอยู่ที่วงเครื่องสายสากล จนได้เป็นหัวหน้าวงเครื่องสายสากล และได้รับพระราชทานรางวัลช่วยเหลือกิจการโรงเรียนในด้านการดนตรี และได้รับพระราชทานรางวัลเรียนดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2520

เมื่อจบการศึกษาจากวชิราวุธวิทยาลัยแล้ว ได้ศึกษาต่อที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางกฎหมายที่ Southern Methodist University ประเทศสหรัฐอเมริกา, ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 1 จากสถาบันพระปกเกล้า, ประกาศนียบัตรหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา รุ่นที่ 6 จากสถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย และประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย รุ่นที่ 25 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตำแหน่งหน้าที่การงาน[แก้]

งานประจำ[แก้]

ตำแหน่งหน้าที่พิเศษอื่น ๆ[แก้]

 • พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2558 - อาจารย์พิเศษโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2558 - อนุกรรมการวิชาการหลักนิติธรรมสากล ในคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ (คอ.นธ.)
 • พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559 - เลขาธิการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย [2]
 • พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี [3]
 • อดีตอาจารย์ทบทวนกฎหมายอาญา สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • อดีตอาจารย์พิเศษหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเศรษฐกิจ) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • อดีตกรรมการสายงานกฎหมาย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • อดีตกรรมการอนุญาโตตุลาการการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • อดีตประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิชานิติศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
 • อดีตนายกสโมสรโรตารีสระปทุม โรตารีสากล ภาค 3350

ผลงานทางวิชาการ[แก้]

งานเขียน[แก้]

 • คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยการซื้อขาย แลกเปลี่ยนให้
 • บทความเรื่อง หลัก Free Speech กับระบบอินเทอร์เน็ตให้สหรัฐอเมริกา
 • บทความเรื่อง ความรับผิดชอบของสื่อมวลชนในความผิดฐานหมิ่นประมาท
 • บทความเรื่อง ความรับผิดทางอาญากรณีทำให้ผู้ตายอย่างสงบ
 • บทความเรื่อง เช็ค : กรณีลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายปลอม
 • บทความเรื่อง หลัก Inevitable Disclosure : บทเรียนจากประเทศสหรัฐอเมริกา
 • บทความเรื่อง ความรับผิดทางอาญาของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัท
 • บทความเรื่อง หนังสือพิมพ์กับความผิดฐานหมิ่นประมาท
 • บทความเรื่อง คดี MGM v Grokster : บทเรียนสำคัญสำหรับผู้ผลิตและจัดจำหน่าย Software
 • บทความเรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักเรียนกฎหมาย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • บทความเรื่อง ลูกจ้างที่ออกจากงานกับความลับทางการค้าของนายจ้าง

งานวิจัย[แก้]

 • นักวิจัยร่วมกับนักวิจัยของสภานิสิตศึกษา เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาอบรมและการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพด้านกฎหมาย เสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์แนวทางในการปฏิรูประบบการศึกษาอบรมกฎหมาย เสนอต่อสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

รางวัล[แก้]

 • รางวัล ฬ ดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภทนักวิชาการ โดยสมาคมนิสิตเก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [6]

ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย[แก้]

หลังจากที่ ดร.สาโรจน์ ลีสวรรค์ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย ได้คัดเลือกให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล นักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย รุ่น 50 ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย โดย นายพลากร สุวรรณรัฐ นายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัยได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อขอพระบรมราชานุมัติ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุมัติแต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย คนที่ 10 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559

โดยเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2559 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) เสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ นายกกรรมการอำนวยการ วชิราวุธวิทยาลัย นำผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายตัวรับราชการสนองพระเดชพระคุณในวชิราวุธวิทยาลัย และรับพระราชทานเสื้อครุยอาจารย์ สำหรับใช้ในพิธีการต่างๆของโรงเรียน [7]

อ้างอิง[แก้]

 1. ข่าววชิราวุธวิทยาลัย : พิธีรับพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย คนที่ 10[ลิงก์เสีย]
 2. "ทำเนียบเลขาธิการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-12-24. สืบค้นเมื่อ 2020-06-01.
 3. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง จดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ทั้งชุดของมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เล่ม 135 ตอนที่ 78 ง วันที่ 11 ตุลาคม 2561
 4. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2552 เล่ม 126 ตอนที่ 17 ข วันที่ 5 ธันวาคม 2552, หน้า 107
 5. ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/B/005V015/39_1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 112 ตอนที่ 5 ข เล่มที่ 015 วันที่ 28 เมษายน 2538, หน้า 40
 6. ประกาศรายชื่อนิสิตเก่าที่ทำคุณประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติฯ
 7. ข่าวในพระราชสำนัก วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2559
ก่อนหน้า สุรวุธ กิจกุศล ถัดไป
ดร.สาโรจน์ ลีสวรรค์ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย
(9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 - 1 มีนาคม พ.ศ. 2564)
นาย เกียรติคุณ ชาติประเสริฐ