สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาอังกฤษBusiness Information Technology
ที่อยู่
คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
อักษรย่อBIT
หัวหน้าภาควิชาดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
เว็บไซต์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ


สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถือเป็นสาขาหนึ่งภายใต้ภาควิชาบริหารธุรกิจและการตลาดการเกษตร คณะธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจแก่หลักสูตรต่าง ๆ ของภาควิชาบริหารธุรกิจ จนกระทั่งคณาจารย์ภายในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ได้ร่วมมือกันสร้างและเปิดหลักสูตรการเรียน การสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรทางธุรกิจที่จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น หลักสูตรดังกล่าวมีชื่อว่าหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

ประวัติ[แก้]

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ได้เริ่มเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นมา โดยเริ่มเฉพาะหลักสูตร 2 ปี (ประเภทเทียบเข้าเรียน) สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือเทียบเท่าก่อนทั้งภาคปกติและภาคสมทบ หลังจากที่สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจได้ดำเนินการเปิดและบริหารหลักสูตร BIT ประเภท 2 ปี (เทียบเข้าเรียน)มาได้ระยะหนึ่ง คณาจารย์ภายในสาขาวิชาฯ ได้เล็งเห็นถึงความพร้อมของทางสาขาวิชาฯ ที่จะปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร BIT ให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น รวมถึงการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจจะศึกษาเล่าเรียนทางด้านนี้ จากเหตุผลดังกล่าว สาขาวิชาฯ จึงได้สร้างหลักสูตร BIT อีกหนึ่งหลักสูตรขึ้นมาใหม่ เป็นหลักสูตรประเภท 4 ปี ที่สามารถรองรับนักศึกษาประเภท 2 ปี (เทียบเข้าเรียน) ในลักษณะเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ หลักสูตร BIT ประเภท 4 ปีนี้ ได้ถูกเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมาสำหรับนักศึกษา ประเภท 2 ปี (เทียบเข้าเรียน) จนกระทั่งปี การศึกษา 2550 สาขาวิชาฯ ได้เปิดรับนักศึกษาประเภท 4 ปีขึ้นเป็นปีการศึกษาแรก สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือเทียบเท่า จนกระทั่งถึงปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2550) หลักสูตร BIT ได้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถมาแล้วมากกว่า 500 คน[1]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]