วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat Seaboard Industrial College
ชื่อย่อNASIC
คติพจน์"รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
สถาปนา16 พฤษภาคมพ.ศ. 2538
ประเภทรัฐบาล - วิทยาลัย สังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑
ที่ตั้ง147 หมู่ที่ 4 ถนนท่าเทียบเรือ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80370
เว็บไซต์ต่อเรือนครศรีธรรมราช

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช (อังกฤษ: Nakhon Si Thammarat Seaboard Industrial College) เป็นวิทยาลัยด้านอุตสาหกรรมเรือ 1 ใน 3 ของประเทศไทย และหน่วยงานหนึ่งในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑ ในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตั้งอยู่ที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช แรกเริ่มโดยได้รับประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้ง "วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช" ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2530 เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและสนองความต้องการของตลาดแรงงานในการพัฒนาพื้นที่ ชายฝั่งทะเลภาคใต้ โดยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการเงินกู้กองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลแห่งญี่ปุ่น(OECF)เป็นเงินกู้ประมาณ 400 ล้านบาท เพื่อใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับการเรียนการสอน เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2538 โดยอาศัยสถานที่เรียนของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช โดยเปิดทำการสอนครั้งแรก 2 แผนก คือ ระดับ ปวช. ช่างไฟฟ้ากำลังและช่างยนต์ ต่อมาได้เปิด แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ในปีการศึกษา 2539 ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะแผ่น และช่างต่อเรือ ในปีการศึกษา 2540 ต่อมาในปีพ.ศ.2546 เปิดสอนในระดับเทียบเท่าปริญญาตรี ร่วมกับศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี จ.สมุทรปราการ ในหลักสูตรพาณิชยนาวี (ฝ่ายช่างเครื่องกลเรือ) ปีพ.ศ.2549 เปิดปวส.สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีโลจิตติกส ์และการจัดบริหารโลจิตติกส์ (สาขางานบริหารการขนส่งทางเรือ)[1]

สีประจำวิทยาลัยฯ[แก้]

  • สีฟ้า หมายถึง ความหมายของท้องฟ้าที่กว้างไกล มีความทะเยอทะยาน มุ่งมั่น 
  • สีคราม หมายถึง ทะเลที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช เปิดสอนระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)[2]

หลักสูตรปริญญาตรี[แก้]

  • เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
    • สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลเรือ

อ้างอิง[แก้]