ข้ามไปเนื้อหา

มูลนิธิแผ่นดินธรรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

มูลนิธิแผ่นดินธรรม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรการกุศลทางพระพุทธศาสนา ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อผลิตรายการธรรมะป้อนโทรทัศน์เพื่อให้ประชาชนชาวพุทธทั่วไปได้เข้าใจหลักพุทธธรรมของพระพุทธเจ้าจากคัมภีร์พระไตรปิฎก ภาษาบาลี ทั้งในเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะในเชิงภาคปฏิบัตินั้น ทีมงานผู้ผลิตรายการแผ่นดินธรรมได้เลือกปฏิปทาของพระอาจารย์กรรมฐานหรือพระป่า เช่น พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต มานำเสนอเป็นประจำ เพื่อให้ประชาชนได้รู้ว่าหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นทันสมัยอยู่เสมอ สามารถศึกษาและนำไปปฏิบัติได้จริง แม้สังคมจะเจริญเพียงใดก็ตาม

ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิแผ่นดินธรรม ในพระสังฆราชูปถัมภ์[แก้]

มูลนิธิแผ่นดินธรรมหรือมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Paendin Dhamma Foundation (PDF) ได้ยื่นหนังสือขอจดทะเบียนเพื่อดำเนินการในรูปมูลนิธิ มีสถานะเป็นนิติบุคคลกับ กระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือที่ มท 0402/13815 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2530 โดยมีคุณวิมล เตชะไพบูลย์เป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งตามคำขอที่ 192/2530 เลขอนุญาตที่ ต.192/2530

เป้าประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมก็คือมุ่งส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยวิธีเผยแผ่หลักธรรมในพระพุทธศาสนา สนับสนุนงานด้านสาธารณสุข และการพัฒนาสังคมในด้าน ศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมแบบพุทธและคุณธรรม โดยร่วมมือกับรัฐบาลหรือหน่วยราชการต่างๆ ในกิจกรรมอันเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครั้งยังเป็นสมเด็จพระญาณสังวรได้ทรงมีจดหมายลงวันที่ 26 กันยายน 2529 เพื่ออนุญาตให้นายวิมล เตชะไพบูลย์ซึ่งดำเนินการจดทะเบียนมูลนิธิแผ่นดินธรรมนี้ได้ใช้ หอสหจร ภายในวัดบวรนิเวศวิหารเป็นสำนักงาน ปัจจุบัน มูลนิธินี้อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

คณะกรรมการมูลนิธิแผ่นดินธรรม ในพระสังฆราชูปถัมภ์[แก้]

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ

ที่ปรึกษาทางวิชาการประจำมูลนิธิ

ฝ่ายควบคุมการผลิตรายการ

  • คุณชลภูมิ พันธุ์ยก

สัญลักษณ์ของมูลนิธิแผ่นดินธรรม[แก้]

เครื่องหมายของมูลนิธิแผ่นดินธรรมคือรูปธรรมจักร มีแผนที่ประเทศไทยอยู่ตรงกลาง รอบธรรมจักรมีอักษรว่า โย ธมฺมํ ปสฺสติ โส ม ํ ปสฺสติ : ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราตถาคต

หลักการทำงานของมูลนิธิแผ่นดินธรรม ในพระสังฆราชูปถัมภ์[แก้]

มูลนิธิแผ่นดินธรรม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ทำหน้าที่ผลิตรายการ'แผ่นดินธรรม' ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5 ทุกวันอาทิตย์เวลา 06.30-7.00 น. และทุกวันพฤหัสบดี ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5 เวลา 14.00-14.30 น. และมีเผยแพร่ไปตามสถานีเครือข่ายไปทั่วโลกประมาณ 154 ประเทศ

มูลนิธิมีนโยบายที่จะใช้รายการนี้เป็นสื่อในการนำเสนอหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง ให้เข้าถึงประชาชนคนไทยทั่วไปให้มากที่สุด เพราะชาวพุทธหลายครอบครัวขณะนี้ไม่มีโอกาสจะเข้าไปศึกษาหาความรู้ในวัดและปฏิบัติธรรมที่วัดเป็นประจำด้วยตนเอง โดยเฉพาะวัดป่าหรือวัดพระกรรมฐานในต่างจังหวัด เนื่องจากแรงบีบคั้นทางเศรษฐกิจทุนนิยมหรืออุปสรรคต่างๆ ทำให้บ้านและวัดห่างไกลกันมากขึ้นทุกที มูลนิธิแผ่นดินธรรม จึงพยายามผลิตรายการนำเสนอหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ประชาชนทั่วไปทั้งครอบครัวสามารถติดตามรับชมและเข้าใจได้ง่าย

วัตถุประสงค์มูลนิธิแผ่นดินธรรม ในพระสังฆราชูปถัมภ์[แก้]

  • 1.ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ
  • 2.เผยแผ่หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ให้เข้าถึงจิตใจของประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจตามความเป็นจริงอย่างถูกต้อง เพื่อนำไปทำคุณประโยชน์กับตนเองและผู้อื่น โดยเน้นหนักในด้านคุณธรรม สัมมาปฏิบัติ โดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์, วิทยุ, สิ่งพิมพ์
  • 3.สนับสนุนงานสาธารณกุศลหรือการพัฒนาสังคมโดยเฉพาะในด้านศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และคุณธรรม
  • 4.ร่วมมือกับรัฐบาล หน่วยราชการและองค์การเอกชนอื่นๆ ในกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและสาธารณประโยชน์
  • 5.ส่งเสริมให้มีความรู้และความเข้าใจถึงบทบาท ความสำคัญและคุณประโยชน์ของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
  • 6.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
  • 7.ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

สำนักงานของมูลนิธิแผ่นดินธรรม[แก้]

สารคดีอิงธรรมะทุกตอนที่มูลนิธิแผ่นดินธรรมได้ผลิตและนำออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5 มุ่งให้คนสมัยใหม่เข้าใจหลักพุทธรรมซึ่งเป็นตัวพุทธพจน์อย่างแท้จริงและการนำประยุกต์มาใช้ในสังคมไทยปัจจุบัน เหมาะสำหรับใช้อบรม ศีลธรรม, หรือคุณธรรม/จริยธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่ครูสอนศีลธรรม, ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ, อบรมพิเศษพระภิกษุสามเณรระหว่างพรรษา, อบรมพิเศษเยาวชนเข้าค่ายพุทธบุตร ฯลฯ ทุกระดับชั้น

ที่อยู่[แก้]

มูลนิธิแผ่นดินธรรม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ วัดบวรนิเวศวิหาร เลขที่ 241 ชั้น 2 ถ.พระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-2801515 อีเมล buddhistland@hotmail.com