พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
พระศากยวงศ์วิสุทธิ์
(อนิลมาน ธมฺมสากิโย)
Anil-Sakya.gif
เกิด 18 มิถุนายน พ.ศ. 2503
อุปสมบท พ.ศ. 2523
วัด วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบรูเนล
ตำแหน่ง
ทางคณะสงฆ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

ดร. พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) เป็นพระภิกษุชาวเนปาล บวชเป็นสามเณรในประเทศเนปาล และมาศึกษาพระธรรม ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ซึ่งเมื่ออายุครบบวช ได้อุปสมบท ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นพระอุปัชฌาย์ แล้วทรงให้การอุปถัมภ์มาตั้งแต่เป็นสามเณร ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ได้ยื่นขอแปลงสัญชาติเป็นไทย และได้รับอนุญาตให้แปลงสัญชาติได้เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558[1]

การศึกษา[แก้]

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) สำเร็จการศึกษาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ) จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในปี 2525 และศึกษาต่อระดับปริญญาโท ด้านมานุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยตรีภูวัน ประเทศเนปาล ในปี 2530 นอกจากนี้ยังได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ด้านมานุษยวิทยาสังคม จากวิทยาลัยไครสต์คอลเลจ (Christ College) มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ โดยทุนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี 2537 แล้วศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ด้านมานุษยวิทยาสังคม จากมหาวิทยาลัยบรูเนล กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยทุนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกเช่นกัน สำเร็จในปี 2543

หน้าที่การงานในปัจจุบัน[แก้]

ในปี 2548 ได้ดำรงตำแหน่งเป็นรองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และเป็นอาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหามกุฏราชวิทยาลัย] ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ได้รับแต่งตั้งให้เป็น รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นอกจากนี้พระอนิลมาน ธมฺมสากิโย เป็นอาจารย์พิเศษประจำอยู่ที่ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยซานตา คลารา รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด สหราชอาณาจักร นอกจากดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ยังเป็นกรรมการมูลนิธิแผ่นดินธรรม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ด้วย

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิวเศวิหาร ในหน้าที่ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา[2]

สถานที่จำพรรษาในปัจจุบัน[แก้]

วัดบวรนิเวศวิหาร คณะเหลืองรังษี ถนนพระสุเมรุ บางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สมณศักดิ์[แก้]

  • 24 กันยายน พ.ศ. 2556 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญยก ที่ พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ เป็นกรณีพิเศษ ในโอกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงเจริญพระชันษา 100 ปี[3]
  • 10 มีนาคม พ.ศ. 2552 รัฐบาล สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ถวายสมณศักดิ์ที่ มหาสัทธัมมโชติกธชะ

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การได้สัญชาติไทย, เล่ม 132, ตอนพิเศษ 320 ง, 2 ธันวาคม 2558, หน้า 12
  2. "เสนอแต่งตั้ง พระอนิลมาน ธมฺมสากิโย ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร". มหาเถรสมาคม. 30 กันยายน พ.ศ. 2556. http://www.mahathera.org/uploaded_pdf/c4-24300956_501.pdf. เรียกข้อมูลเมื่อ 24 กรกฎาคม 2558. 
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 130, ตอนที่ 24 ข, วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556, หน้า 1