ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
พระธรรมเจติยาจารย์พรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต) เกิดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2478 ณ บ้านโคกพระ ตำบลโคกพระ [[อำเภอกันทรวิชัย]] [[จังหวัดมหาสารคาม]] บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ณ วัดสว่างปอแดง [[อำเภอยางตลาด]] [[จังหวัดกาฬสินธุ์]] โดยมีพระครูปฏิภาณธรรมคุณ วัดขวัญเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาอุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ณ วัดพระศรีมหาธาตุ โดยมี[[สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร)|พระธรรมปิฎก (พิมพ์ ธมฺมธโร)]] เป็นพระอุปัชฌาย์
 
ท่านเจ้าคุณเป็น[[พระธรรมทูต]]รุ่นแรกที่เข้ารับการฝึกอบรมและออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศหลายประเทศ เช่น [[ประเทศออสเตรเลีย]] [[สหรัฐอเมริกา]] อินโดนีเซีย ผู้มีส่วนสำคัญในการนำเอาพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่จนกระทั่งสามารถตั้งมั่นในอินโดนีเซียในปัจจุบัน ปัจจุบันพระธรรมเจติยาจารย์ยังเป็นกรรมการบริหารสถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ซึ่งจะมีการฝึกอบรมทุกปีในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม เพื่อให้พระภิกษุมีความพร้อมก่อนจะออกเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ปัจจุบันพระธรรมทูตได้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว 13 รุ่น
 
ด้านการปกครองคณะสงฆ์ ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการเจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต) ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2547<ref>{{cite web|title=แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๘ (ธรรมยุต)|url=http://www.mahathera.org/uploaded_pdf/CCF00492551_00022.pdf|author=มหาเถรสมาคม|publisher=สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม|date=20 กรกฎาคม 2547|accessdate=26 กันยายน 2559}}</ref> แทน[[พระธรรมโสภณ (โกศล สิรินฺธโร)]] ที่เกษียณอายุเนื่องจากอายุครบ 80 ปี ต่อมาในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ท่านจึงได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 8<ref>{{cite web|title=เสนอขอแต่งตั้งเจ้าคณะภาค ๘ (ธรรมยุต)|url=http://www.mahathera.org/uploaded_pdf/CCF00492551_00123.pdf|author=มหาเถรสมาคม|publisher=สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม|date=20 กันยายน 2547|accessdate=26 กันยายน 2559}}</ref> จวบจนปัจจุบัน
717

การแก้ไข