นพพร ชื่นกลิ่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
นพพร ชื่นกลิ่น
ผู้อำนวยการสถาบันระบบสาธารณสุข
ดำรงตำแหน่ง
9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
ดำรงตำแหน่ง
2 มีนาคม พ.ศ. 2558 – 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
ดำรงตำแหน่ง
29 ธันวาคม พ.ศ. 2552 – 1 มีนาคม พ.ศ. 2558
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 (62 ปี)
นครศรีธรรมราช - ประเทศไทย
ศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศาสนา ศาสนาพุทธ

นายแพทย์ นพพร ชื่นกลิ่น จบการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) และแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อดีต ผู้อำนวยการ สสจ.พัทลุง , สสจ.ยะลา ,สสจ.พระนครศรีอยุธยา ,สสจ.กระบี่ ,สสจ.ชุมพร และ สสจ.นครศรีธรรมราช จนกระทั่งได้ขยับตำแหน่งขึ้นดำรงตำแหน่งรองอธิบดี กรมควบคุมโรคในปี พ.ศ. 2552 จากนั้นได้รับเลือกเป็น ผู้อำนวยการ องค์การเภสัชกรรม[1][2] ในปี พ.ศ. 2558 จนครบวาระและในปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข[3][4]

ประวัติ[แก้]

นายแพทย์ นพพร เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 ปัจจุบันอายุ 62 ปี ณ.จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย

การศึกษา[แก้]

วัน-เดือน-ปี วุฒิ/สถานศึกษา
25 มีนาคม พ.ศ. 2523 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
11 สิงหาคม พ.ศ. 2531 วุฒิบัตรวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทาง (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) แพทยสภา
8 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 อนุมัติบัตรวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทาง (เวชศาสตร์ป้องกัน) แพทยสภา
17 มิถุนายน พ.ศ. 2539 Master in Public Health Methodology, Université libre de Bruxelles, Belgium
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 อนุมัติบัตรวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทาง (เวชศาสตร์ครอบครัว) แพทยสภา
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


ประสบการณ์ทำงาน[แก้]

ระยะเวลา ตำแหน่ง
9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
2 มีนาคม พ.ศ. 2558 - 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
29 ธันวาคม พ.ศ. 2552 - 1 มีนาคม พ.ศ. 2558 รองอธิบดี (นักบริหารประเภทบริหาร ต้น) ส่วนกลาง กรมควบคุมโรค
3 มีนาคม พ.ศ. 2546 -11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะ (แพทย์) ประเภทอำนวยการ สูง) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
5 มีนาคม พ.ศ. 2545 - 2 มีนาคม พ.ศ. 2546 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นายแพทย์ 9) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
20 กันยายน พ.ศ. 2544 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นายแพทย์ 9) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
14 ตุลาคม พ.ศ. 2542 - 19 ตุลาคม พ.ศ. 2543 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นายแพทย์ 9) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
13 ตุลาคม พ.ศ. 2540 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นายแพทย์ 9) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
13 มกราคม พ.ศ. 2535 - 20 กันยายน พ.ศ. 2539 ผู้อำนวยการ (นายแพทย์ 8 วช.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผลงานเด่น[แก้]

ด้านงานวิจัย/งานวิชาการ[แก้]

    • การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

    • ประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม

    • อาจารย์พิเศษหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) วิชา Health Policy and Health Economics คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด้านบริหารองค์กร[แก้]

    • ประธานร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ[5] ฉบับปัจจุบัน[6]

    • คณะทำงานด้านข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ขององค์การอนามัยโลก

    • ระบบการบริการน้ำยาล้างไตสำหรับผู้ป่วยในโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

    • นำระบบการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ เพื่อรองรับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560[7]

ความสำเร็จ/ทุนการศึกษา[แก้]

    • แพทย์อาสาสงครามอ่าวเปอร์เซีย ครั้งที่ 1 (Gulf War)

    • ศิษย์เก่าดีเด่นครบรอบ 40 ปีประจำปี 2555 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน

    • ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2555 ด้านความสำเร็จในหน้าที่การงาน

    • ได้รับทุนการเตรียมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2556 (สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร) ทุนรัฐบาลไทย-ประเทศสิงคโปร์

อ้างอิง[แก้]

  1. มติครม. 24/02/2558 เรื่อง ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (นายนพพร ชื่นกลิ่น)   
  2. ข่าวองค์การเภสัชกรรม - ครม.แต่งตั้ง นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น เป็นผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
  3. มติครม.วันที่ 03/07/2561 - เห็นชอบการแต่งตั้ง นายนพพร ชื่นกลิ่น ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  4. ข่าวความเคลื่อนไหว สวรส. - ครม.แต่งตั้ง นพ.นพพร ชื่นกลิ่น เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  5. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ ยาสูบ พ.ศ. 2560
  6. สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  7. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560