โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) เป็นโรงเรียนในจังหวัดสระบุรี ประวัติความเป็นมาโรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) กับโครงการพัฒนา 5 ส.และสิ่งแวดล้อม ปตท.ก๊าซธรรมชาติ สู่เยาวชน

โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) ได้รับความรู้เรื่องกิจกรรม 5 ส. จากนายอุทัย สังข์วงษ์ ซึ่งเดิมทำการสอนที่โรงเรียนวัดชัยสิทธิ์อนุสรณ์ ในอำเภอเดียวกัน ซึ่งโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนแรกในจังหวัดสระบุรีที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนา 5 ส.และสิ่งแวดล้อม ปตท.ก๊าซธรรมชาติ สู่เยาวชน เขต อยุธยา (ปัจจุบันโรงเรียนได้ยุบรวมกับโรงเรียนวัดหนองปลิง (ขาวดีอุปถัมภ์) แล้ว) เมื่อนายอุทัย สังข์วงษ์ ย้ายมาทำการสอนที่โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) ในปีการศึกษา 2541 และได้นำกิจกรรม 5 ส. ทดลองใช้ ในโรงเรียนเป็นครั้งแรก ซึ่งขณะนั้นโรงเรียนมีปัญหาเรื่องการรักษาความสะอาด และการขาดความรับผิดชอบของนักเรียน นายวิโรจน์ ศรีสุข ผู้อำนวยโรงเรียนในขณะนั้น การเห็นความสำคัญของกิจกรรม 5 ส. จึงได้สมัคร เข้ารวมโครงการพัฒนา 5 ส. และสิ่งแวดล้อม ปตท. ก๊าซธรรมชาติสู่เยาวชน เมื่อปี พ.ศ. 2542 และเข้าร่วมประกวดโครงการ และต่อมานายสุชีพ อินทรวิชัย ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน ได้สานต่อโครงการ 5 ส. ได้ให้ความสำคัญต่อกิจกรรม 5 ส. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการกำกับดูแลให้กิจกรรม 5 ส. ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ปลุกจิตสำนึกให้ครูและนักเรียนเห็นความสำคัญของกิจกรรม 5ส. ส่งเสริมใช้กิจกรรม 5 ส. ในการพัฒนางาน และใช้กิจกรรม 5 ส.สร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่นักเรียน และในปีการศึกษา 2551 ได้มีการปรับเปลี่ยน โครงการพัฒนา 5 ส. และสิ่งแวดล้อม ปตท. ก๊าซธรรมชาติสู่เยาวชน เป็นงานนโยบายของโรงเรียน ดำเนินงานโดยคณะกรรมการ และครูทุกคนมีส่วนร่วม

ผลสำเร็จของโครงการ[แก้]

 • ปีการศึกษา 2543 ได้ลำดับที่ 14
 • ปีการศึกษา 2544 ได้ลำดับที่ 8
 • ปีการศึกษา 2545 ได้ลำดับที่ 7
 • ปีการศึกษา 2546 งดการประกวดเพราะโรงเรียนอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคาร 4
 • ปีการศึกษา 2547 ได้ระดับ 11
 • ปีการศึกษา 2548 ได้ระดับ B
 • ปีการศึกษา 2549 ได้ลำดับที่ 5 ระดับ A
 • ปีการศึกษา 2550 ได้ลำดับที่ 3 ระดับ A
 • ปีการศึกษา 2551 ได้ลำดับที่ 4 ระดับ A
 • ปีการศึกษา 2552 ได้ลำดับที่ 3 ระดับ A

คณะกรรมการ 5 ส. ปีการศึกษา 2553 ของโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ประกอบด้วย 1. นายสุชีพ อินทรวิชัย ผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 2. นายประยุทธ์ ตรีชัย ปฏิบัติหน้าที่รองฯ รองประธานกรรมการ 3. นางดัสสนี สังข์วงษ์ ครู กรรมการ/ผู้ประสานงาน 5 ส. 4. นายฐิติพงศ์ แรกขึ้น ครู กรรมการ/ผู้ช่วยผู้ประสานงาน5 ส.

    5. นางศิริภาร์ กุศลวงษ์	ครู		กรรมการ/ผู้ช่วยผู้ประสานงาน5 ส.

6. นายเสกวิทย์ มุสิก ครูผ้ช่วย กรรมการ

        7. นางอัญชลี พระนอนเขตต์	ครู	 	กรรมการ
        8. นางสาวนิภาพรรณ พิภพไชยาสิทธิ์ ครูผู้ช่วย       กรรมการ/เลขานุการ

9. นางสาวปัทมา ทัพพันธุ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งในปีการศึกษา 2553 ถือว่ากิจกรรม 5 ส. ของโรงเรียนประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ใช้เวลาพัฒนางานมาถึง 10 ปี

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]