หม่อมราชวงศ์กัลยา ติงศภัทิย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์กัลยา ติงศภัทิย์ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติ[แก้]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์กัลยา ติงศภัทิย์ หรือที่รู้จักในนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หม่อมราชวงศ์กัลยา ติงศภัทิย์ เป็นธิดาของหม่อมเจ้าเพลารถ จิตรพงศ์ซึ่งเป็นพระโอรสลำดับที่ 8 ใน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ กับหม่อมเจ้ากุมารีเฉลิมลักษณ์ ดิศกุล ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์ สมรสกับนายจาริต ติงศภัทิย์ (บุตรของศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์) อดีตองคมนตรี มีบุตร ๑ คน คือ นางสาวรมณียา ติงศภัทย์

ประวัติการศึกษา[แก้]

 • B.A.Hons. 2514 York University, England
 • M.A. 2515 London University, England
 • Ph.D. 2523 London University, England


ทุนการศึกษาที่ได้รับ[แก้]

 • พ.ศ. 2519-2523 ทุนมูลนิธิฟอร์ด
 • พ.ศ. 2518-2515 ทุนรัฐบาลไทย
 • พ.ศ. 2509-2513 ทุนเล่าเรียนหลวง

ประวัติการรับราชการ[แก้]

 • พ.ศ. 2516 อาจารย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2518 อาจารย์ สถาบันศูนย์ภาษาอังกฤษ ทบวงมหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2522 อาจารย์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2526 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ด้านบริหาร[แก้]

 • รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะอักษรศาสตร์ 2528-2531
 • ประธานกรรมการบริหารศูนย์การแปลคณะอักษรศาสตร์ 2531-2532
 • ประธานกรรมการคอมพิวเตอร์คณะอักษรศาสตร์ 2533-2535
 • ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายวิชาการ ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัย 2536-2538
 • กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย 2536-2538
 • กรรมการในคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย 2537-ปัจจุบัน
 • กรรมการในคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 2538
 • คณบดีคณะอักษรศาสตร์ พ.ศ. 2539–2547
 • รองอธิการบดีจุฬาฯ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๙ ข หน้า ๑, ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๗๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๓, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๕
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๓ ข หน้า ๗๓๖, ๒๙ มกราคม ๒๕๔๒