วิกิพีเดีย:การอนุญาโตตุลาการ/ดัชนี/ระงับสิทธิผู้ดูแลระบบประจำ พ.ศ. 2556

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คำร้อง

ข้อความนโยบายจาก วิกิพีเดีย:ผู้ดูแลระบบ ระบุว่า... (ถ้าทราบแล้วก็ข้ามหัวข้อนี้ไปได้)

คณะอนุญาโตตุลาการ (คอต.) วินิจฉัยว่า ควรระงับสิทธิผู้ดูแลระบบด้วยเหตุเหล่านี้

 • ว่างเว้นจากวิกิพีเดียภาษาไทย
  • หากผู้ดูแลท่านใดมีการแก้ไขไม่ถึง 50 ครั้ง และ/หรือใช้คุณลักษณะที่สงวนไว้เฉพาะผู้ดูแลระบบ ("เครื่องมือดูแลระบบ") ไม่ถึง 10 ครั้ง ในปีที่ผ่านมา ผู้ใช้พื้นฐานในวิกิพีเดียภาษาไทย (คือ ไม่รวมผู้ใช้ใหม่ บอต และผู้ใช้ไม่ลงทะเบียน) จะยกเรื่องระงับสิทธิ์ผู้ดูแลนั้นขึ้นมาให้ คอต. พิจารณาเมื่อใดก็ได้
  • หาก คอต. พิจารณาว่าควรระงับสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ จะแจ้งให้ผู้ดูแลระบบท่านนั้นทราบทางหน้าพูดคุยในวิกิพีเดียภาษาไทย (และฟังก์ชันการส่งอีเมลของมีเดียวิกิหากผู้ใช้นั้นเปิดรับอีเมล รวมถึงช่องทางอย่างเป็นทางการอื่นของวิกิพีเดียที่อาจเปิดขึ้นในอนาคต) หากเวลา 30 วันล่วงไปแล้วไม่มีการคัดค้านด้วยเหตุผลอันสมควรจากผู้ดูแลระบบท่านดังกล่าว ให้ถือว่าคำวินิจฉัยเป็นที่สุด และแจ้งให้ทางเมทาวิกิดำเนินการระงับสิทธิ์ต่อไป หากมีการคัดค้าน คอต. จะพิจารณารับฟังเหตุผลจากทุกฝ่ายก่อนจะออกคำวินิจฉัยใหม่ตามความเหมาะสม
  • หาก คอต. วินิจฉัยว่าไม่ควรระงับสิทธิ์ผู้ดูแลระบบท่านใดเนื่องด้วยมีเหตุผลอันสมควร ผู้ใดจะนำเรื่องระงับสิทธิ์ผู้ดูแลระบบท่านนั้นด้วยเหตุว่างเว้นจากวิกิพีเดีย มาเข้าสู่การพิจารณาของ คอต. อีกได้ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่มีคำวินิจฉัยไปแล้ว
  • การระงับสิทธิ์เป็นไปเพื่อความปลอดภัยและการบริหารจัดการวิกิพีเดียภาษาไทย ไม่ถือเป็นมาตรการสกัดกั้น (block) และไม่ถือเป็นประวัติด่างพร้อย ผู้ดูแลระบบที่ถูกระงับสิทธิ์แล้วจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ดูแลระบบใหม่อีกได้
รายชื่อผู้ดูแลปัจจุบัน และประวัติการใช้งาน พิเศษ:เรื่องที่เขียน พิเศษ:ปูม (ดูเฉพาะ พ.ศ. 2556)
 1. 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ผ่านทั้งสองเกณฑ์
 2. B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ผ่านทั้งสองเกณฑ์
 3. Drgarden (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ผ่านเกณฑ์การแก้ไข แต่ใช้เครื่องมือเพียงสองครั้ง
 4. Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ผ่านทั้งสองเกณฑ์
 5. Jutiphan (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ผ่านทั้งสองเกณฑ์
 6. Lerdsuwa (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ผ่านทั้งสองเกณฑ์
 7. Manop (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) แก้ไข 44 ครั้งและใช้เครื่องมือเพียงห้าครั้ง
 8. Mda (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ผ่านทั้งสองเกณฑ์
 9. Mopza (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ผ่านทั้งสองเกณฑ์
 10. Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ผ่านทั้งสองเกณฑ์
 11. Pongsak ksm (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ผ่านทั้งสองเกณฑ์
 12. Saeng Petchchai (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ผ่านทั้งสองเกณฑ์
 13. Saerin (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่แก้ไขและไม่ใช้สิทธิเลย
 14. Sry85 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ผ่านทั้งสองเกณฑ์
 15. Tinuviel (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ผ่านเกณฑ์การแก้ไข แต่ใช้สิทธิเก้าครั้ง
 16. Xiengyod (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ผ่านทั้งสองเกณฑ์
 17. พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ผ่านทั้งสองเกณฑ์
คดีตัวอย่าง
 1. วิกิพีเดีย:การอนุญาโตตุลาการ/ดัชนี/ระงับสิทธิ์ผู้ดูแล_2555-1 (3 ราย)
 2. วิกิพีเดีย:การอนุญาโตตุลาการ/ดัชนี/ระงับสิทธิ์ผู้ดูแล 2555-2 (4 ราย)

มีมติให้ระงับ/ลาออกเองทุกราย รวม 7 ราย

หลักการและเหตุผล
 1. สนับสนุให้ผู้ดูแลปัจจุบันทำหน้าที่บริการชุมชนในหน้าต่างๆ เช่น WP:AN หมวดหมู่:หน้าที่ถูกแจ้งลบ เพื่อลดงานคั่งค้าง
 2. สนับสนุนให้คนหน้าใหม่ได้เข้ามาเป็นผู้ดูแลระบบทดแทนกัน
 3. เพื่อความปลอดภัยของระบบ ระงับสิทธิของบัญชีที่ไม่ได้ใช้มานาน
คำร้อง/ข้อเสนอแนะ/การดำเนินการ
 1. แจ้งผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งสี่ท่าน (Drgarden[1], Manop[2], Saerin[3] และ Tinuviel[4]) ทางหน้าพูดคุยแล้ว ส่วนทางวิกิพีเดียอีเมลส่งได้สองท่านคือ Drgarden และ Manop
 2. แจ้ง คอต. และนายทะเบียนทุกคนทางหน้าพูดคุยและวิกิพีเดียอีเมลแล้ว
 3. มีคำร้องขอให้ คอต. ชุดนี้ลงมติระงับสิทธิ์ผู้ดูแลที่เข้าข่ายภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (วันที่ คอต. หมดอายุ) และให้ผู้ถูกมติถอนสิทธิคัดค้านได้ตลอดเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 หากไม่มีการคัดค้านให้ผลเป็นที่สุดในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 อนึ่งการพิจารณาแยกเป็นรายบุคคลดังต่อไปนี้

--Taweethaも (พูดคุย) 11:11, 22 ธันวาคม 2556 (ICT)

Drgarden

อภิปราย
 1. แก้ไขครั้งสุดท้าย 11:37, 10 ธันวาคม 2556 เชื่อว่าจะแก้ไข/ใช้สิทธิให้ครบเกณฑ์ได้ก่อนสิ้นปี --Taweethaも (พูดคุย) 11:12, 22 ธันวาคม 2556 (ICT)
 2. ข้าพเจ้าอยู่ใกล้ชิดผู้ดูแลท่านนี้ ทราบว่ามีกิจการงานและการเรียนที่ต้องทำ (พชท.) อาจจะไม่มีเวลาว่างมากพอเพื่อใช้สิทธิผู้ดูแล --奥虎 ボンド 20:09, 22 ธันวาคม 2556 (ICT)
ลงคะแนน
 1. รอดูการแก้ไข/ใช้สิทธิก่อนถึงสิ้นปี --Taweethaも (พูดคุย) 11:31, 22 ธันวาคม 2556 (ICT)
 2. เห็นควรระงับสิทธิผู้ดูแล --奥虎 ボンド 20:09, 22 ธันวาคม 2556 (ICT)
 3. เห็นสมควรระงับสิทธิผู้ดูแล --Pongsak ksm (พูดคุย) 20:21, 23 ธันวาคม 2556 (ICT)
 • ลงคะแนนไม่ได้แล้ว เพราะมติที่ออกมาจะเป็นอันพ้นวิสัย (Drgarden พ้นจากการเป็นผู้ดูแลแล้วไม่อาจระงับสิทธิได้อีก) --Taweethaも (พูดคุย) 00:56, 25 ธันวาคม 2556 (ICT)
ความเห็นอื่น ๆ
 1. Peer review ผมตรวจสอบกับที่เมทา ปรากฎว่าคุณหมอขอถอนสถานะตาม ลิงก์นี้ เองแล้วครับ หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะกลับมาแจ้งให้ทราบอีกทีครับ --∫G′(∞)dx 14:46, 23 ธันวาคม 2556 (ICT)
 2. Former featured article จาก รายการนี้ พบว่าผู้ดูแลโครงการได้ถอนสถานะตามคำขอเรียบร้อยแล้วครับ (03:42, 24 December 2013, UTC+7) --∫G′(∞)dx 12:21, 24 ธันวาคม 2556 (ICT)
 3. เป็นกลาง เนื่องด้วยกระผมมีความคิดไม่เห็นด้วยกับการบังคับระงับสิทธิ์ผู้ดูแลระบบที่ว่างเว้นจากวิกิพีเดีย และเป็นผู้เสนอการบังคับระงับสิทธิ์ผู้ดูแลที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ตามเหตุผลที่กระผมได้ระบุไว้ในช่วงก่อนหน้า จึงขอโหวตงดออกเสียงก็แล้วกันนะครับ --B20180 (พูดคุย) 09:14, 29 ธันวาคม 2556 (ICT)

Manop

อภิปราย
 1. แก้ไขครั้งสุดท้าย 14:24, 5 ธันวาคม 2556 เชื่อว่าจะแก้ไข/ใช้สิทธิให้ครบเกณฑ์ได้ก่อนสิ้นปี แต่เนื่องจากขาดทั้งสองเกณฑ์จึงขอลงคะแนนไว้ก่อน --Taweethaも (พูดคุย) 11:14, 22 ธันวาคม 2556 (ICT)
 2. ระยะนี้ไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับวิกิพีเดียแล้ว --奥虎 ボンド 20:10, 22 ธันวาคม 2556 (ICT)
 3. รบกวนระงับสิทธิครับ ขอบคุณครับ --Manop | พูดคุย 20:47, 22 ธันวาคม 2556 (ICT)
  • ปกติหน้านี้เฉพาะ คอต. ใช้ลงความเห็นครับ แต่ผมขอคงไว้เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาของ คอต. ด้วย --Taweethaも (พูดคุย) 21:32, 22 ธันวาคม 2556 (ICT)
ลงคะแนน
 1. เห็นสมควรระงับสิทธิ --Taweethaも (พูดคุย) 11:20, 22 ธันวาคม 2556 (ICT)
 2. เห็นควรระงับสิทธิผู้ดูแล --奥虎 ボンド 20:10, 22 ธันวาคม 2556 (ICT)
 3. เห็นสมควรระงับสิทธิผู้ดูแล --Pongsak ksm (พูดคุย) 20:20, 23 ธันวาคม 2556 (ICT)
 4. เห็นสมควรระงับสิทธิ --ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 18:59, 26 ธันวาคม 2556 (ICT)
 5. เป็นกลาง เนื่องด้วยกระผมมีความคิดไม่เห็นด้วยกับการบังคับระงับสิทธิ์ผู้ดูแลระบบที่ว่างเว้นจากวิกิพีเดีย และเป็นผู้เสนอการบังคับระงับสิทธิ์ผู้ดูแลที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ตามเหตุผลที่กระผมได้ระบุไว้ในช่วงก่อนหน้า จึงขอโหวตงดออกเสียงก็แล้วกันนะครับ --B20180 (พูดคุย) 09:05, 29 ธันวาคม 2556 (ICT)

Saerin

อภิปราย
 1. ไม่ผ่านทั้งสองเกณฑ์และไม่มีการแก้ไขใน พ.ศ. 2556 (แก้ไขครั้งสุดท้าย 11:46, 26 กรกฎาคม 2555) จึงเห็นสมควรระงับสิทธิ --Taweethaも (พูดคุย) 11:20, 22 ธันวาคม 2556 (ICT)
 2. ห่างหายไปนานแล้ว ถึงจะได้เป็นผู้ดูแลครั้งที่สอง ก็ไม่ค่อยปฏิบัติหน้าที่เท่าไร --奥虎 ボンド 21:25, 22 ธันวาคม 2556 (ICT)
ลงคะแนน
 1. เห็นสมควรระงับสิทธิ --Taweethaも (พูดคุย) 11:20, 22 ธันวาคม 2556 (ICT)
 2. เห็นควรระงับสิทธิผู้ดูแล --奥虎 ボンド 21:25, 22 ธันวาคม 2556 (ICT)
 3. เห็นสมควรระงับสิทธิผู้ดูแล --Pongsak ksm (พูดคุย) 20:11, 23 ธันวาคม 2556 (ICT)
 4. เห็นสมควรระงับสิทธิ --ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 18:59, 26 ธันวาคม 2556 (ICT)
 5. เป็นกลาง เนื่องด้วยกระผมมีความคิดไม่เห็นด้วยกับการบังคับระงับสิทธิ์ผู้ดูแลระบบที่ว่างเว้นจากวิกิพีเดีย และเป็นผู้เสนอการบังคับระงับสิทธิ์ผู้ดูแลที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ตามเหตุผลที่กระผมได้ระบุไว้ในช่วงก่อนหน้า จึงขอโหวตงดออกเสียงก็แล้วกันนะครับ --B20180 (พูดคุย) 09:06, 29 ธันวาคม 2556 (ICT)

การดำเนินการต่อเนื่อง

 1. เนื่องจากได้ให้เวลาอันสมควรแล้ว (45 วันโดยประมาณ) และไม่มีการตอบกลับใด ๆ ผมจึงขอดำเนินการต่อเนื่องโดยให้ คอต. ชุดใหม่เป็นผู้ดำเนินการบังคับ สำหรับ คอต. ที่ดำรงตำแหน่งต่อมาสามารถ reaffirm การลงคะแนนข้างต้นได้ ณ ที่นี้ และสำหรับ คอต. ที่ได้รับเลือกเข้ามาใหม่สามารถลงคะแนนได้ ณ ที่นี้ เพื่อให้การบังคับมีผลสมบูรณ์ --∫G′(∞)dx 20:04, 17 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT)
  1. เห็นควรระงับสิทธิผู้ดูแล --奥虎 ボンド 21:11, 17 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT)
  2. เป็นกลางงดออกเสียง --B20180 (พูดคุย) 23:57, 17 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT)
  3. เห็นสมควรระงับสิทธิ --Tinuviel | talk 17:43, 18 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT)
 2. ความปรากฎว่า คอต. ทั้งสามมีมติ 2-0-1 เพื่อให้ดำเนินการตามความดังกล่าว และจะได้นำเรื่องส่ง Meta เพื่อดำเนินการต่อไป --∫G′(∞)dx 22:52, 18 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT)

Tinuviel

อภิปราย
 1. แก้ไขครั้งสุดท้าย 17:26, 16 ธันวาคม 2556 ชื่อว่าจะแก้ไข/ใช้สิทธิให้ครบเกณฑ์ได้ก่อนสิ้นปี --Taweethaも (พูดคุย) 11:31, 22 ธันวาคม 2556 (ICT)
 2. ได้ใช้สิทธิครบแล้ววันนี้ จึงไม่มีเหตุให้ระงับสิทธิ --Taweethaも (พูดคุย) 11:39, 22 ธันวาคม 2556 (ICT)
 3. การเข้าใช้งานยังน้อย (บางเดือน) เช่น เดือนมกราคม มีนาคม มีการเข้าใช้มาแก้ไขเพียงครั้งเดียว เดือนสิงหาคม 4 ครั้ง --Pongsak ksm (พูดคุย) 20:15, 23 ธันวาคม 2556 (ICT)
ลงคะแนน
 1. ยกคำร้อง (ไม่ระงับสิทธิ)--Taweethaも (พูดคุย) 11:31, 22 ธันวาคม 2556 (ICT)
 2. ยกคำร้อง --奥虎 ボンド 21:28, 22 ธันวาคม 2556 (ICT)
 3. ยกคำร้อง (ไม่เข้าเหตุ) --Pongsak ksm (พูดคุย) 20:15, 23 ธันวาคม 2556 (ICT)
 4. ยกคำร้อง --ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 19:00, 26 ธันวาคม 2556 (ICT)
 5. เป็นกลาง เนื่องด้วยกระผมมีความคิดไม่เห็นด้วยกับการบังคับระงับสิทธิ์ผู้ดูแลระบบที่ว่างเว้นจากวิกิพีเดีย และเป็นผู้เสนอการบังคับระงับสิทธิ์ผู้ดูแลที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ตามเหตุผลที่กระผมได้ระบุไว้ในช่วงก่อนหน้า จึงขอโหวตงดออกเสียงก็แล้วกันนะครับ --B20180 (พูดคุย) 09:07, 29 ธันวาคม 2556 (ICT)

สรุปมติและการดำเนินการต่อเนื่อง

 1. คอต. ได้ลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลดังต่อไปนี้
  1. สำหรับ Drgarden ได้ขอระงับสิทธิผู้ดูแลด้วยตนเองแล้ว จึงไม่มีเหตุให้ต้องพิจารณาอีก
  2. สำหรับ Manop คอต. มีมติ 4-0-1 ให้ระงับสิทธิผู้ดูแล ผู้ดูแลได้รับแจ้งแล้วไม่คัดค้านและได้แสดงเจตจำนงให้ระงับก่อน คอต. จะได้ลงคะแนนเสร็จสิ้น
  3. สำหรับ Saerin คอต. มีมติ 4-0-1 ให้ระงับสิทธิผู้ดูแล
  4. สำหรับ Tinuviel คอต. มีมติ 0-4-1 ให้ยกคำร้องระงับสิทธิผู้ดูแลเนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนในระหว่างพิจารณาแล้ว
  ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้ดูแลที่จะถูกระงับสิทธิ (คือคุณ Saerin) ได้ชี้แจงภายใน 31 มกราคม 2557 ส่วนผู้ดูแลที่ไม่คัดค้านหรือที่ คอต. ยกคำร้อง นายทะเบียนจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมติดังกล่าวต่อไป --∫G′(∞)dx 16:10, 30 ธันวาคม 2556 (ICT)
 2. ผมได้แจ้ง meta ไปก่อนหนึ่งรายการ [5] เป็นการปิดท้ายการดำเนินงานของ คอต. ชุดนี้ สำหรับอีกรายหนึ่งนั้น คงจะต้องรอ คอต. และนายทะเบียนชุดต่อไป --Taweethaも (พูดคุย) 23:43, 30 ธันวาคม 2556 (ICT)
  ผมยืนยันซ้ำไปอีกหนึ่งครั้งว่าให้มีการระงับสิทธิของผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้งด้วยครับ และผู้ดูแลโครงการได้ระงับสิทธิเมื่อ 10:42 น. (ICT) ของวันที่ 31 ธันวาคม 2556 --∫G′(∞)dx 12:26, 31 ธันวาคม 2556 (ICT)
 3. โดยอาศัยกรณีต่อเนื่องของคุณ Saerin ข้างต้น ผมได้แจ้ง meta ไปเพื่อให้ดำเนินการ โดย คอต. ชุดใหม่ reaffirm การตัดสินเดิมและการบังคับตามคำวินิจฉัยเช่นว่า --∫G′(∞)dx 22:52, 18 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT)
ผู้ดูแลโครงการระงับสิทธิให้เมื่อ 22:58 น. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT) --∫G′(∞)dx 23:09, 18 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT)

Steward Use

The Thai Wikipedia Arbitration Committee (ArbCom) has passed the resolution to revoke the rights of certain administrators based on inactivity grounds, as follows:

 1. Manop (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) (4 support, 1 neutral. User agreed to have his sysop rights revoked.)
  • The sysop and bureaucrat rights have been removed at 10:42 AM, 31 December 2013 (UTC+7)
 2. Saerin (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) (4 support, 1 neutral. Inactive since July 2012. User was duly notified via Wikipedia talk page and personal contact, with 1 month grace period (till January 2014) given for any declarations. User did not respond in a timely manner, and new ArbCom reaffirmed the previous decision and subsequent enforcement)

--∫G′(∞)dx 16:10, 30 ธันวาคม 2556 (ICT)