ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าระวีพันธุ์ สุจริตกุล"

== ครอบครัว ==
เจ้าระวีพันธุ์ สมรสกับนาย[[สุชาต สุจริตกุล]] ต.จ.<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2507/D/042/5.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] เล่ม 81 ตอนที่ 42 วันที่ 7 พฤษภาคม 2507</ref> อดีต[[เทศบาลนครเชียงใหม่|นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่]], อดีตประจำสำนักทำเนียทำเนียบนายกรัมนตรีรัฐมนตรี<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2505/D/097/2285.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมืองในสำนักนายกรัฐมนตรี]</ref> บุตรของมหาเสวกโท พระยาสุจริตธำรง (อู๊ด สุจริตกุล) อธิบดีกรมวัง กับคุณหญิงเคลื่อน สุจริตธำรง (สกุลเดิม: สินธุประมา) มีบุตรธิดา 3 คน คือ
# รองศาสตราจารย์ ตะวัน สุจริตกุล สมรสกับ หม่อมราชวงศ์หญิงนุช ศุขสวัสดิ์
# นางพันธุ์ระวี สุจริตกุล สมรสกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิรัช เจริญเอี่ยม
58,494

การแก้ไข