ข้ามไปเนื้อหา

ตำบลแม่ตาว

พิกัด: 16°40′41.5″N 98°34′0.5″E / 16.678194°N 98.566806°E / 16.678194; 98.566806
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลแม่ตาว
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Mae Tao
ตำบลแม่ตาวตั้งอยู่ในจังหวัดตาก
ตำบลแม่ตาว
ตำบลแม่ตาว
ที่ตั้งของตำบลแม่ตาวในจังหวัดตาก
พิกัด: 16°40′41.5″N 98°34′0.5″E / 16.678194°N 98.566806°E / 16.678194; 98.566806
ประเทศไทย
จังหวัดตาก
อำเภอแม่สอด
พื้นที่[ต้องการอ้างอิง]
 • ทั้งหมด45.50 ตร.กม. (17.57 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (31 ธันวาคม 2561)[ต้องการอ้างอิง]
 • ทั้งหมด7,656 คน
 • ความหนาแน่น168.26 คน/ตร.กม. (435.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 63110
รหัสภูมิศาสตร์630604
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
เทศบาลตำบลแม่ตาว
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลแม่ตาว
ตรา
ประเทศ ไทย
จังหวัดตาก
อำเภอแม่สอด
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีอยู่ระหว่างเลือกตั้ง
รหัส อปท.05630604
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ตาว เลขที่ 260 หมู่ที่ 5 (บ้านแม่ตาวสันโรงเรียน) ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์0 5554 3220, 0 5554 2720
โทรสาร0 5554 3220 ต่อ 18
เว็บไซต์www.maetao.org
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

แม่ตาว เป็นตำบลหนึ่งที่ตั้งอยู่ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีเนื้อที่โดยประมาณ 45.50 ตารางกิโลเมตร มีจำนวน 6 หมู่บ้าน มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลท่าสายลวด ตำบลแม่สอด ตำบลแม่กุ ตำบลพระธาตุผาแดง และประเทศพม่า ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก กำนันตำบลแม่ตาว คือ นายอุดม คำอ่อน พื้นที่ทั้งตำบลอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่ตาว จังหวัดตาก

ประวัติ[แก้]

ราษฎรดั้งเดิมได้อพยพมาจากอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง มาตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านค้างภิบาลเป็นกลุ่มแรก (บ้านค้างภิบาล หมู่ที่ 1 ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปัจจุบัน) ต่อมาได้มาทำไร่ทำสวนริมห้วยแม่ตาว ซึ่งเป็นที่ตั้งของตำบลในปัจจุบัน

ต่อมาในลำห้วยแม่ตาวได้มีทองคำ ทำให้ราษฎรได้มาร่อนทองคำตามลำห้วยและได้ตั้งบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้น จึงได้ตั้งเป็นหมู่บ้านและแยกเป็นหมู่บ้านใหม่ และตั้งชื่อตำบลเป็น "ตำบลแม่ตาว" ตามชื่อลำห้วยแม่ตาว

ปี พ.ศ. 2516 มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 ลงนามโดย ถ. สุนทรศารทูล รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ฉบับพิเศษ หน้า 17 เล่ม 90 ตอนที่ 108 ราชกิจจานุเบกษา 24 สิงหาคม 2516) จึงได้จัดตั้งตำบลแม่ตาวเป็นสภาตำบลแม่ตาว ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2516

ปี พ.ศ. 2539 สภาตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตาว (ลำดับที่ 837) ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ลงนามโดย นายเสนาะ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (หน้า 85 เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ราชกิจจานุเบกษา 25 ธันวาคม 2539) มีผลให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตาวตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540

ปี พ.ศ. 2553 มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดตาก เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2553 ลงนามโดย นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 และมาตรา 13 มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2553 จึงประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตพื้นที่จังหวัดตาก จำนวน 1 แห่ง คือ เทศบาลตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด ประกอบด้วย 2 เขตเลือกตั้ง จำนวนสมาชิก 6 คนต่อเขต (หน้า 80-82 เล่ม 127 ตอนที่ 12 ก ราชกิจจานุเบกษา 22 กุมภาพันธ์ 2553) มีผลให้เป็นเทศบาลตำบลแม่ตาวภายใน 60 วันนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ภูมิศาสตร์[แก้]

ตำบลแม่ตาวมีเนื้อที่โดยประมาณ 45.50 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ภายในเขตตำบลแม่ตาวส่วนใหญ่เป็นที่ราบและเป็นที่สูงบ้างเล็กน้อยทางด้านทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง ดังนี้

หมู่บ้าน[แก้]

จำนวนหมู่บ้านในเขตตำบลมี 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

  • หมู่ที่ 1 บ้านแม่ตาวใต้
  • หมู่ที่ 2 บ้านแม่ตาวกลาง
  • หมู่ที่ 3 บ้านแม่ตาวแพะ
  • หมู่ที่ 4 บ้านแม่ตาวสันแป่
  • หมู่ที่ 5 บ้านแม่ตาวสันโรงเรียน
  • หมู่ที่ 6 บ้านดอนไชย

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]