คุยกับผู้ใช้:Jutiphan/กรุ 26

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

  พ.ศ. 2553-2563
  • กรุ 37 (มกราคม - ธันวาคม 2563)
  • กรุ 36 (มกราคม - ธันวาคม 2562)
  • กรุ 35 (มกราคม - ธันวาคม 2561)
  • กรุ 34 (มกราคม - ธันวาคม 2560)
  • กรุ 33 (มกราคม - ธันวาคม 2559)
  • กรุ 32 (มกราคม - ธันวาคม 2558)
  • กรุ 31 (มกราคม - ธันวาคม 2557)
  • กรุ 30 (มกราคม - ธันวาคม 2556)
  • กรุ 29 (มกราคม - ธันวาคม 2555)
  • กรุ 28 (มกราคม - ธันวาคม 2554)
  • กรุ 27 (มกราคม - ธันวาคม 2553)
  พ.ศ. 2552
  พ.ศ. 2551
  พ.ศ. 2550
  พ.ศ. 2549
  • กรุ 1 (พฤศจิกายน 2549 - ธันวาคม 2549)

  ปุ่มเก็บกวาดไม่ทำงาน

  ผมลองเก็บกวาดที่บทความ ไม้ที แล้วนิ่ง ผมจึงไปดูใน error console พบว่ามีข้อความ

  ข้อผิดพลาด : b.Replace is not a function
  แฟ้มต้นฉบับ : http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=User%3AJutiphan%2FiScript%2FCleanup.js&action=raw&ctype=text/javascript
  บรรทัด : 15
  

  ช่วยตรวจสอบด้วยครับ --octahedron80 13:32, 26 ตุลาคม 2552 (ICT)

  CheckIconSmall.png ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขในรุ่นล่าสุดแล้วครับ --Jutiphan | พูดคุย - 21:44, 1 พฤศจิกายน 2552 (ICT)

  ปุ่มแจ้งลบภาพไม่ทำงาน

  ข้อผิดพลาด : a.getElementsByTagName is not a function
  แฟ้มต้นฉบับ : http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=User:Jutiphan/iScript/helper.js&action=raw&ctype=text/javascript&dontcountme=s
  บรรทัด : 75
  

  --octahedron80 13:48, 26 ตุลาคม 2552 (ICT)

  CheckIconSmall.png ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้วครับในรุ่น 6.90 ขอบคุณที่แจ้งให้ทราบ --Jutiphan | พูดคุย - 22:07, 1 พฤศจิกายน 2552 (ICT)

  ห้องสมุดประจำบ้าน

  ต้องขออภัยอย่างยิ่งที่ผมลบข้อความโดยผิดขั้นตอน ต่อไปจะศึกษาให้มากกว่านี้ครับ และขอยกเลิกหัวข้อ "ห้องสมุดประจำบ้าน" จากวิกิพีเดีย ในกรณีที่ผมได้ดำเนินการ

  ด้วยความนับถือ

  paanuwach {{ไม่ได้ลงชื่อ|Paanuwach|01:45, 28 ตุลาคม 2552 (ICT)}
  

  ชิงชัง (ละครโทรทัศน์)

  จากการแก้ไขในบทความ ชิงชัง (ละครโทรทัศน์) เป็นการทำเนื้อหาให้เป็นสารานุกรมโดย ผู้ใช้:Clumsy (ขาประจำ) แต่โดนบล็อกโดยเจบอตครับ --octahedron80 15:33, 3 พฤศจิกายน 2552 (ICT)

  มีข้อความแปลก ๆ ในหน้าพูดคุยของ Clumsy "แต่การแก้ไขล่าสุดของคุณในหน้า [[:]]" ชื่อบทความหายไป!? --octahedron80 15:42, 3 พฤศจิกายน 2552 (ICT)

  ลบทำไมอะ

  ผมพึ่งเขียนไปลบทำไมอะ หน้าของ วิเชียร จันทลุน ขอเหตุผลด้วย --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ Bonddy (พูดคุยหน้าที่เขียน) 03:42, 4 พฤศจิกายน 2552 (ICT)

  สาเหตุที่ถูกลบ อาจจะเป็นเพราะว่าการแก้ไขครั้งที่ 2 ของบทความนั้น คุณอาจเผลอเพิ่มรูปภาพตัวอย่างเข้าไปครับ --Jutiphan | พูดคุย - 09:33, 28 พฤศจิกายน 2552 (ICT)

  เจ้าสุลิวงศ์

  เอิ่ม ทำไมถึงโดนลบอะครับ --ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย 124.121.157.242 (พูดคุย | ตรวจ) 13:55, 7 พฤศจิกายน 2552 (ICT)

  ไม่พบบทประวัติการลบบทความตามชื่อที่คุณแจ้งครับ --Jutiphan | พูดคุย - 09:34, 28 พฤศจิกายน 2552 (ICT)
  CheckIconSmall.png ตรวจสอบจากประวัติการแก้ไข บทความ เจ้าสุลิวงศ์สว่าง ได้เรียกคืนกลับมาให้แก้ไขต่อแล้วครับ --Jutiphan | พูดคุย - 09:37, 28 พฤศจิกายน 2552 (ICT)

  ประวัติและความหมายการประชาสัมพันธ์

     วิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทยได้กำเนิดขึ้นอย่างเป็น ทางการเกินกว่ากึ่งศตวรรษแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 เมื่อรัฐบาลได้ก่อตั้ง “กองโฆษณาการ” (กรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน) เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย และเพื่อเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของทางราชการให้แก่ประชาชน จากนั้นการประชาสัมพันธ์ก็ได้พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ได้เริ่มขยายด้วยการตั้ง โรงเรียนการประชาสัมพันธ์ เพื่อสอนและอบรมให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในงานด้านนี้ไปรับใช้สังคมมากขึ้นและมีการเปิดสอนระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการ ประชาสัมพันธ์ บทบาทของการประชาสัมพันธ์จึงมีความสำคัญมากขึ้นเป็นลำดับ ในการที่ช่วยสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่หน่วยงาน ในขณะเดียวกันการประชาสัมพันธ์เปรียบ เสมือนประตูที่เปิดรับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานนั้น ๆ ปัจจุบันงานด้านประชาสัมพันธ์ได้เป็นที่ยอมรับในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจเอกชนและสมาคมมูลนิธิ  ต่าง ๆ มากขึ้น หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าของภาครัฐทุกสถาบันของรัฐวิสาหกิจ หลาย ๆ ธุรกิจ เอกชนโดยเฉพาะสถาบันที่มีขนาดใหญ่หรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ ประชาชนจำนวนมาก ต่างก็มีฝ่ายประชาสัมพันธ์และหรือผู้ปฏิบัติงาน/เจ้าหน้าที่ที่ทำงานทางด้านนี้โดยตรง
  

  อย่างไรก็ตามจากอดีตถึงปัจจุบันการประชาสัมพันธ์สามารถจำแนกได้เป็นสองลักษณะ โดยในอดีตนั้นการประชาสัมพันธ์เป็นเพียงการเผยแพร่ความรู้ ความ เข้าใจ ข่าวสารข้อมูลและเรื่องราวต่าง ๆ ของสถาบันไปสู่ประชาชน หรืออาจสรุปได้ว่า เป็นการสื่อสารทางเดียวในอันที่จะให้ประชาชนได้รับทราบ มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความนิยมและศรัทธา แต่ในปัจจุบันบทบาทของการประชาสัมพันธ์ได้เปลี่ยนแปลงไป นอกจากจะมีความหมายและความสำคัญในการส่งเสริม และสนับสนุนด้านการตลาดและการขาย มีความสัมพันธ์กับการโฆษณาพร้อม ๆ กับมีบทบาทหน้าที่ในการสร้างบำรุงรักษาและแก้ภาพพจน์ให้แก่สถาบันแล้ว การประชาสัมพันธ์ยังสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างสถาบันกับประชาชนให้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการตระหนักและเคารพในความรู้ ความคิดเห็น ความต้องการและพฤติกรรมของประชาชนที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ซึ่งยังผลให้การประชาสัมพันธ์มีลักษณะของการสื่อสารแบบยุควิถีหรือการสื่อ สารสองทางไป – กลับ (two3way communication) ที่สมบูรณ์ขึ้น


  ความหมายของการประชาสัมพันธ์ตัวหนา คำว่า “การประชาสัมพันธ์” มาจากคำว่า “ประชา” กับ “สัมพันธ์” ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า “public relations” หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “PR” ตามคำศัพท์นี้หมายถึงการมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับประชาชน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง การติดต่อสื่อสาร เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันถูกต้องต่อกัน และถ้าจะขยายความหมายให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น จะหมายถึง “ความพยายามที่มีการวางแผนและเป็นการกระทำที่ต่อเนื่อง ในอันที่จะมีอิทธิพลเหนือความคิดจิตใจของประชาชน กลุ่มเป้าหมายโดยการกระทำสิ่งที่ดีมีคุณค่าให้กับสังคม เพื่อให้ประชาชนเหล่านี้เกิดทัศนคติทีดีต่อหน่วยงานกิจกรรม และบริการ หรือสินค้าของหน่วยงานนี้ และเพื่อที่จะได้รับการสนับสนุนและร่วมมือที่ดีจากประชาชนเหล่านี้ในระยะยาว” อย่างไรก็ดี ได้มีผู้ให้ความหมายของการประชาสัมพันธ์ไว้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ ด.ร.เสรี วงษ์มณฑา ให้ความหมายว่า “การประชาสัมพันธ์เป็นความพยายามที่มีการวางแผนในการที่จะมีอิทธิพลเหนือความคิดจิตใจของสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง โดยกระทำสิ่งที่ดีที่มีคุณค่ากับสังคม เพื่อให้สาธารณชนเหล่านั้นมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน องค์กร บริษัท ห้างร้าน หรือสมาคม ตลอดจนมีภาพพจน์ที่ดีเกี่ยวกับหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านั้น เพื่อให้หน่วยงานได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือที่ดีจากสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในระยะยาวต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ” สุพิณ ปัญญามาก อธิบายไว้ว่า “ความพยายามที่มีแผนที่จะมีอิทธิพลต่อความคิดและทัศนคติของประชาชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน” สก๊อต เอ็ม. คัทลิป (Scott M. Cutlip) และ แอลเล็น เอช.เซ็นเตอร์ (Allen H. Center) ผู้ซึ่งมีอิทธิพลต่อวิชาการประชาสัมพันธ์ในช่วง 20 กว่าปีนี้ ได้ให้ความหมายไว้ว่า “เป็นความพยายาม ที่มีการวางแผนในอันที่จะมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของประชาชนโดยให้ยอมรับการดำเนินธุรกิจของสถาบันและเป็นสื่อสารสองทาง” จอร์น อี. มาร์สตัน (John E. Maraton) นักวิชาการชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงมากผู้หนึ่งกล่าวว่า “การประชาสัมพันธ์นั้นเป็นการสื่อสารที่โน้มน้าวใจ โดยมีการวางแผนเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อกลุ่มประชาชนที่สำคัญ” สถาบันการประชาสัมพันธ์ (The Institute Pubic Rclations) ของประเทศอังกฤษได้ให้ความหมายของการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ว่า “เป็นความพยายามที่สุขุมรอบคอบมีการวางแผนและมีการติดตามผลเพื่อเสริมสร้างและรักษาไว้ซึ่งความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างองค์การกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย” สะอาด ตัณศุภผล อาจารย์ผู้ซึ่งมีความสำคัญมากผู้หนึ่งในการวางรากฐานการเรียน การสอนวิชาการประชาสัมพันธ์ของไทยในปัจจุบันได้กล่าว่า “การประชาสัมพันธ์ คือ วิธีการของสถาบันอันมีแผนการและกระทำต่อเนื่องกันไป ในอันที่จะสร้างหรือยังให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประชาชน เพื่อให้สถาบันและกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ และให้การสนับสนุนร่วมมือกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์ให้สถาบันนั้นดำเนินงานไปได้ผลดีสมความมุ่งหมาย โดยมีประชามติเป็นแนวบรรทัดฐานอันสำคัญด้วย” --ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย 124.122.62.197 (พูดคุย | ตรวจ) 14:23, 8 พฤศจิกายน 2552 (ICT)

  เรื่องที่โดนเตือนครับ

  เนื่องจากผมเป็นคนที่เขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเอง และทางคุณได้แจ้งว่า ไม่เข้าข่ายสารานุกรม ผมก็เลยจะทำการลบข้อมูลทั้งหมดเอง ถ้าหากมันลบไม่ได้ ก็ขอให้คุณช่วยลบให้หน่อยแล้วกันครับ เออ อีกอย่างนึง ถ้าจะบล็อกผม บล็อกเลยก็ได้นะครับ ผมก็ไม่อยากจะเขียนแล้วเหมือนกัน บาย --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ Guntapich (พูดคุยหน้าที่เขียน) 13:42, 11 พฤศจิกายน 2552 (ICT)

  แนะนำกล่องผู้ใช้

  เป็นกล่องผู้ใช้สำหรับชาววิกิพีเดียที่ใช้ทวิตเตอร์ครับ

  แม่แบบ:User Twitter

  --Mahatee | พูดคุย (ฝากคำถาม) | อยากโวยวายเชิญทางนี้ 22:01, 12 พฤศจิกายน 2552 (ICT)

  ขอบคุณครับ จะลองใช้ดู ^_^ --Jutiphan | พูดคุย - 16:07, 6 ธันวาคม 2552 (ICT)

  ถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

  ตามที่ได้มีการเปลี่ยนข้อความในหน้า "เอกยุทธ อัญชันบุตร-วิกิพีเดีย"

  เพราะได้รับการแจ้งจาก "เจ้าตัว" คือ คุณเอกยุทธ อัญชันบุตร ให้ดำเนินการแก้ไขให้ตรงกับความจริง

  เนื่องจากเนื้อหาก่อนหน้านี้ ที่มีการลงไปนั้น ไม่ถูกต้อง

  หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อโดยตรงได้ทางอีเมล์ ที่ได้มีการลงทะเบียนไว้ --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ Akaramin (พูดคุยหน้าที่เขียน) 14:08, 13 พฤศจิกายน 2552 (ICT)

  หน้าเปลี่ยนทาง

  สวัสดีครับคุณ Jutiphan ผมต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อบทความ สมเด็จพระมเหสีชินพยูมาชิน ให้เป็น พระนางอเลนันดอ เหมือนเดิมครับ เนื่องจากเป็นชื่อที่ผู้คนส่วนใหญ่รู้จักครับ ^^

  --Ander - 01:00, 14 พฤศจิกายน 2552 (ICT)


  ต้องการสมัครสมาชิก และได้อ่านนิยายกำลังภายในรุ่นเก่า ๆ ที่ว.ณเมืองลุง หรือน.นพรัตน์แปล ขอบคุณครับ นำโชค --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ Numchok (พูดคุยหน้าที่เขียน) 12:03, 14 พฤศจิกายน 2552 (ICT)

  ผมเพิ่งเคยสมัคร ครั้งแรก เลยไม่รูว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ที่ต้องการคือได้อ่านนิยายกำลังภายในเรื่องอะไรก็ได้ พอดีเห็นเรื่อง ผู้กล้าหาญนิรนาม สมัยตอนเรียหนังสือ คุณพ่อซื้อมาอ่านเล่มละ 50 สตางค์ ผมอ่านรู้สึกสนุก เห็นในเน็ตให้อ่านก็เลยสมัค ยังไม่เข้าใจการสมัค ครับ ถ้าผิดพลาด ต้องขออภัยด้วย ขอบคุณครับ นำโชค --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ Numchok (พูดคุยหน้าที่เขียน) 12:13, 14 พฤศจิกายน 2552 (ICT)

  บอตคุงนับจำนวนบทความแพทยศาสตร์

  สวัสดีครับ จากที่ผมได้แจ้งให้บอตคุงเปลี่ยนชื่อหมวดหมู่ จาก หมวดหมู่:บทความทางการแพทย์ระดับ... มาเป็น หมวดหมู่:บทความแพทยศาสตร์ระดับ... เพื่อให้เหมือนๆ กับบทความในโครงการวิกิอื่นๆ และผมได้เปลี่ยนทุกอย่างที่เคยเป็นคำว่า บทความทางการแพทย์ มาเป็น บทความแพทยศาสตร์ หมดแล้วนั้น

  ปรากฏว่าเมื่อให้บอตนับจำนวนบทความใน วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความแพทยศาสตร์ กลายเป็น 0 ทั้งหมด เลยอยากทราบว่าจะกลับมานับตามจำนวนเหมือนเดิมได้หรือไม่ครับ หรือว่ามีปัญหาทางเทคนิคอย่างไรหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ · Dr.Garden · คุยกันได้! · 01:26, 16 พฤศจิกายน 2552 (ICT)

  CheckIconSmall.png เรียบร้อยแล้วครับผม ขออภัยที่ล่าช้านะครับ กรุณารอเห็นผลในรอบรันของบอตคุงต่อไป ซึ่งไม่เกิน 3 วันครับ --Jutiphan | พูดคุย - 17:10, 27 พฤศจิกายน 2552 (ICT)
  มีข้อสงสัยเพิ่มเติมครับ ตอนนี้บอตเริ่มทำงานแล้วครับ แต่จำนวนบทความที่บอตนับก็ขึ้นมาแค่ไม่กี่บทความ (จากเดิมนี่เกือบพันเลยครับ) พอผมลองเข้าไปใน หมวดหมู่:บทความแพทยศาสตร์ ก็เห็นเหลือบทความแค่ไม่ถึง 20 บทความเหมือนกับที่บอตนับ ทั้งๆ ที่จริงๆ เดิมก่อนหน้าเปลี่ยนชื่อหมวดหมู่มีจำนวนหน้าที่จัดในหมวดหมู่นี้เกือบพันบทความ เลยอยากทราบว่ามันหายไปไหนเหรอครับ เป็นปัญหาทางเทคนิคของวิกิฯ รึเปล่า แล้วมีวิธีที่มันจะกลับมาไหมครับ (หรือบอตจะช่วยอะไรได้ไหม ^^) ขอบคุณล่วงหน้าครับ · Dr.Garden · คุยกันได้! · 02:29, 28 พฤศจิกายน 2552 (ICT)
  น่าจะเป็นมีการอัปเดตข้อมูลของตัวมีเดียวิกิเองครับ อาจจะต้องรอสักพักหนึ่ง เนื่องจากว่าชื่อแม่แบบไม่ได้เปลี่ยนตาม และโครงสร้างมันซ้อนทับหลายชั้นครับ ถ้าอยากให้ชัวร์ ก็คือว่าเปลี่ยนชื่อการใช้แม่แบบของบทความทั้งหมดครับ ซึ่งตรงนี้อาจจะต้องให้บอตคุงทำให้ อย่างไรก็ตามลองรอสัก 3-4 วันก่อนดีไหมครับ --Jutiphan | พูดคุย - 09:25, 28 พฤศจิกายน 2552 (ICT)
  ขอบคุณครับ ^^ · Dr.Garden · คุยกันได้! · 13:13, 28 พฤศจิกายน 2552 (ICT)
  CheckIconSmall.png เพื่อชัวร์ๆ ผมได้สั่งให้บอตทำการแก้ไขชื่อแม่แบบใน 943 หน้าทั้งหมดเรียบร้อยแล้วครับ หลังต่อไปที่บอตคุงรันอัปเดตสถิติโครงการวิกิคงได้เห็นตัวเลขที่อัปเดตครับผม --Jutiphan | พูดคุย - 10:26, 29 พฤศจิกายน 2552 (ICT)

  ทำไมผมถูกแบนไม่ทราบครับ

  ผมแก้ตารางสรุปคะแนนฟุตบอลดิวิชัน 2 รอบ 5 ทีมสุดท้ายจะมีบอทมาเตือนผมตลอดหลายอาทิตย์มาแล้ว

  แล้วก็ย้อนข้อความที่ผมได้แก้ไปแล้วกลับคืน ซึ่งทำให้ผมจะต้องพิมพ์ใหม่อีก ทำให้ผมต้องไปไล่ดูคะแนนเก่าแล้วมาสรุปใหม่ซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องอีก

  แล้วก็เป็นแบบนี้มาหลายอาทิตย์แล้วนะครับ ผลฟุตบอลมีการเปลี่ยนแปลงทุกอาทิตย์ ผมต้องมาย้อนพิมพ์ใหม่แบบนี้ทุกอาทิตย์ก็ไม่ไหวนะครับ

  ขอบคุณครับ

  TINJULU --ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย 125.26.70.3 (พูดคุย | ตรวจ) 14:09, 20 พฤศจิกายน 2552 (ICT)

  ขออภัยในความไม่สะดวก ปัญหาดังกล่าวผมได้รับเรื่องแล้ว และจะดำเนินการตรวจสอบ สำเร็จ และแก้ไขให้ครับ หากมีบทความตัวอย่างที่เคยแก้ไขเป็นกรณีตัวอย่างนั้นจะดีมากครับ ขออภัยในความไม่สะดวกในระหว่างนี้นะครับ --Jutiphan | พูดคุย - 19:09, 22 พฤศจิกายน 2552 (ICT)

  วันนี้ผมอัพเดทแล้ว แต่ก็ยังโดนบอทพบว่าเป็นการก่อกวนอีกแล้วครับ รบกวนย้อนให้เป็นของวันที่ 22 ด้วยครับ ขอบคุณครับ

  http://th.wikipedia.org/wiki/ลีกภูมิภาค_ดิวิชัน_2_รอบ_5_ทีมสุดท้าย_2552

  --TINJULU

  CheckIconSmall.png ขออภัยในความไม่สะดวกในตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ผมได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้คุณเรียบร้อยแล้วนะครับ หากยังเจออีก รบกวนแจ้งให้ทราบด้วย ขอขอบคุณมากๆครับที่ช่วยอัปเดตข้อมูลต่างๆในวิกิพีเดียให้ทันสมัยขึ้น --Jutiphan | พูดคุย - 17:18, 27 พฤศจิกายน 2552 (ICT)

  บอตที่ไร้สาระนุกรม

  ไม่ทราบว่ามีวิธีรันบอตไหมครับ คือจะเอาบอตไปใช้ในไร้สาระนุกรม

  บอตผมอยู่นี่นะ

  --ผู้ใช้:Vissanuwat จากไร้สาระนุกรม | ฝากข้อความ --ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย 117.47.18.22 (พูดคุย | ตรวจ) 15:07, 21 พฤศจิกายน 2552 (ICT)

  สามารถรันได้เลยครับ เหมือนผู้ใช้ทั่วไป สำหรับรายละเอียด ข้อมูลการพัฒนาบอต คุณอาจสนใจดูเพิ่มเติมที่หน้า WP:BOT ครับ --Jutiphan | พูดคุย - 16:17, 6 ธันวาคม 2552 (ICT)

  ไฟล์:KingTaksin .JPG

  ใส่ลิ้งแล้วครับ --Pitt 16:32, 22 พฤศจิกายน 2552 (ICT)

  ขอบคุณครับ --Jutiphan | พูดคุย - 16:16, 6 ธันวาคม 2552 (ICT)

  ถูกตักเตือนว่าก่อกวน ทั้งที่ย้อนการก่อกวน

  สวัสดีครับ ผมมีความสงสัยว่า ผมได้เข้าไปย้อนการก่อกวนในหน้าบทความเวทีทอง แต่กลับได้รับข้อความแจ้งกลับมาว่า ผมได้ทำการก่อกวน รบกวนช่วยดูให้หน่อยครับ ปล.ย้อนการก่อกวนด้วยสจห.ทำอย่างไรครับ(ถ้าต้องติดตั้ง ขอทราบวิธีติดตั้งด้วยครับ) --Chickenpie 17:32, 22 พฤศจิกายน 2552 (ICT)

  จะมีลิงก์ 3 ลิงก์ของสจห. อะครับ ลองดูหน้า WP:iScript ตรงความสามารถครับ จะเห็นลิงก์ย้อนของ สจห. --Jutiphan | พูดคุย - 17:22, 27 พฤศจิกายน 2552 (ICT)

  ขอบคุนคับ

  ขอบคุณครับที่ตอบกลับมาผมจะลงรูปมาเรื่อยๆนะครับ มีอะไรติดต่อโดยตรงส่งทางเมลล์มาเลยนะครับ นี่เมลล์ผม Love_man.angle@hotmail.com ขอบคุณมากครับที่กรุณา ^^ --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ Ameen321 (พูดคุยหน้าที่เขียน) 18:49, 23 พฤศจิกายน 2552 (ICT)

  Songkhla Railway

  สวัสดีครับ ผมคือผู้ใช้ชื่อ Songkhla Railway ครับ ผมได้พยายามเข้าไปแก้ไขคำที่สะกดผิด และจัดรูปแบบบทความชื่อกันสึ โดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ แต่พบปัญหาคือ ทุกครั้งที่เข้าไปแก้ไข จะโดนคุณ Jutiphan บล็อก 2 ชั่วโมงโดยอัตโนมัติทุกครั้ง ด้วยคำตักเตือนว่าก่อกวน และ ณ ขณะนี้บทความดังกล่าว ก็ยังมีคำผิดอยู่อีกหลายแห่ง โดยไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้อีก เพราะแก้แล้วทางคุณ Jutiphan จะเข้าไปย้อนโดยอัตโนมัติทุกครั้ง ทั้ง ๆ ที่ผมมีเจตนาดีอยากให้บทความถูกต้องสมบูรณ์ครับ ขอความกรุณาตรวจสอบด้วยครับ --ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย 115.67.41.193 (พูดคุย | ตรวจ) 08:48, 24 พฤศจิกายน 2552 (ICT)

  ขออภัยในความไม่สะดวกครับ ซึ่งสาเหตุเกิดจากบทความนั้นมีข้อความบางส่วนที่เป็นปัญหาเลยทำให้เกิดปัญหาครับ ซึ่งขณะนี้ผมได้ย้อนการแก้ไขกลับมาเป็นของคุณ และแก้ไขต่อให้แล้วครับ --Jutiphan | พูดคุย - 17:28, 27 พฤศจิกายน 2552 (ICT)
  ขอบคุณมาก ๆ เลยครับ --Songkhla Railway 17:39, 27 พฤศจิกายน 2552 (ICT)

  Research on vandalism detection in Wikipedia

  สวัสดีครับ ผมกำลังศึกษาการตรวจจับการก่อกวนในวิกิพีเดียโดยใช้ประวัติการแก้ไข

  ในเบื้องต้นได้ศึกษาประเภทของการก่อกวนจากวิกิพีเดียภาษาอังกฤษและพบว่าบอตยังทำการตรวจจับการก่อกวนบางประเภทได้ช้ากว่าผู้ใช้งาน จึงต้องการพัฒนาในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับให้พบและถูกต้องมากขึ้น

  และเมื่อตรวจสอบจากฐานข้อมูลของไทยวิกิพีเดียแล้ว พบการทำงานของบอตคุงอยู่จำนวนมาก อีกทั้งบอตคุงมีความเคลื่อนไหวค่อนข้างมากและมีประโยชน์กับผู้ใช้ไทยวิกิพีเดีย จึงอยากทราบข้อมูลในด้านของการตรวจจับการก่อกวน เกี่ยวกับ ประเภทการก่อกวนที่ตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาในงานวิจัย หากต้องการข้อมูลอื่นเพิ่มเติมเพื่อพิจารณา กรุณาติดต่อที่ s_apilak@yahoo.com ขอบคุณครับ --ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย 202.44.14.194 (พูดคุย | ตรวจ) 16:08, 25 พฤศจิกายน 2552 (ICT)

  คุณอาจสนใจที่จะดู WP:VS ครับเป็นโครงการศึกษาและวิจัยการก่อกวนที่ผมริเริ่มขึ้น แต่ทว่าช่วงนี้ไม่มีเวลาไปอัปเดตครับ --Jutiphan | พูดคุย - 18:11, 27 พฤศจิกายน 2552 (ICT)

  ย้อนเนื้อหาผิดพลาด

  ขออภัย พบเจอข้อผิดพลาด document.getElementById("globalWrapper") is null บรรทัดที่ 2 ใน http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=User:Jutiphan/Scripts/revert/monobook.js&action=raw&ctype=text/javascript&dontcountme=s. ผมใช้ใน vector ครับ เวลาคลิก ย้อนกลับมาเป็นรุ่นนี้ อันนี้ก็ขึ้นมา --octahedron80 12:54, 26 พฤศจิกายน 2552 (ICT)

  เครื่องมือย้อนอื่น ๆ ก็ขึ้นเหมือนกันครับ --octahedron80 17:57, 27 พฤศจิกายน 2552 (ICT)

  อาจจะเกิดขึ้นจากบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปในสกินใหม่ครับ คงต้องใช้เวลาศึกษาแปปหนึ่ง --Jutiphan | พูดคุย - 18:08, 27 พฤศจิกายน 2552 (ICT)

  เห็นว่าข้อมูลรายชื่อสถาบันอุดมศึกษายังขาดไป

  รบกวนไปดูตามลิงค์ที่ให้มา เพราะเรื่องการเขียนหนังสือเป็นภาษาเขียน อาจทำได้ไม่ดีนัก ให้ผู้ดูแลเว็บไปจัดการได้เลย http://www.mua.go.th/data_main/university_1.xls --ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย 124.122.203.98 (พูดคุย | ตรวจ) 21:27, 28 พฤศจิกายน 2552 (ICT)

  CheckIconSmall.png ผมได้เพิ่มรายชื่อให้แล้วครับ (การแทรกอักษรย่อของวิทยาลัย, อาจจะมีชื่อบางชื่อหายไป, แม่แบบจัดตำแหน่ง จำพวก {{บน}} {{กลาง}} {{ล่าง}} หายไป ฯลฯ เหล่านี้อาจทำให้โปรแกรมบอต (JBot) เข้าใจคลาดเคลื่อนได้) --AU58AVG<T4LK 22:04, 28 พฤศจิกายน 2552 (ICT)

  Hello, sir/Madam

  Nothing much i just wonder because I had read the paragraph of Chuvit's life and family, it just makes me feel sick because In fact, he's actually staying with Ngamta, even though he had already divorced with her. He hasn't new wife or another family. So i just fix and make it to be the truth

  all the best,

  Ta --ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย 212.219.21.228 (พูดคุย | ตรวจ) 04:05, 29 พฤศจิกายน 2552 (ICT)

  This is Thai Wikipedia. You wrote English words in Thai-language article. --AU58AVG<T4LK 14:54, 2 ธันวาคม 2552 (ICT)

  ชี้แจงเรื่องบทความ ลิขสิทธิ์ไทย

  เนื่องจากเพิ่งเข้ามาดูข้อความในห้องสนทนาจึงทราบว่า บทความ ลิขสิทธิ์ไทย ที่เคยเขียนต้นเรื่องไว้ถูกแจ้งว่าละเมิดลิขสิทธิ์การเขียนในเว็บอื่น ขอชี้แจงว่า เนื้อหาต้นเรื่องที่เขียนไว้ก่อนมีการต่อเติมภายหลังนั้น ข้าพเจ้าเป็นคนเขียนเองแล้วนำไปโพสในเว็บของตนเอง ดังนั้น ข้อความเดิมก่อนมีการแก้ไขด้วยบุคคลอื่นเป็นงานเขียนของ Pearl ที่ใช้นามปากกาอื่นและโพสในเว็บของตนเอง มิได้ละเิมิดลิขสิทธิ์ของใครเลย เรียนชี้แจงเพื่อทราบ จาก Pearl

  CheckIconSmall.png ขอบคุณครับที่ชี้แจงให้ทราบ เนื่องจากว่าเมื่อผู้ใช้มีการแจ้งว่าบทความดังกล่าวอาจละเมิดลิขสิทธิ์ ทางโปรแกรมอัตโนมัติอาจเริ่มตรวจสอบและค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตครับ และหากพบเจอว่ามีข้อความบางส่วนอยู่บนเว็บอื่นแล้วตามเงื่อนไขที่กำหนด ก็จะแจ้งให้ทางเจ้าของบทความ หรือผู้ที่แก้ไขที่เกี่ยวข้องให้ทราบครับ --Jutiphan | พูดคุย - 16:16, 6 ธันวาคม 2552 (ICT)

  เกี่ยวกับเรื่องแฟนท่อม อ๊อฟ ดิ โอเปร่า

  เรื่องที่เขียนลงไปเมื่อครู่เป็นการเขียนที่ได้จากการอ่านนวนิยายและสรุปอย่างคร่าวๆ ครับ ไม่ได้คัดลอกมาจริงๆ แต่ถ้าภาษาที่ใช้ไม่เหมาะสมสำหรับสารานุกรมก็ขอโทษด้วย --ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย 110.164.235.87 (พูดคุย | ตรวจ) 18:01, 3 ธันวาคม 2552 (ICT)

  CheckIconSmall.png ขอบคุณครับ การแก้ไขของคุณได้ถูกย้อนกลับมาแล้วครับ --Jutiphan | พูดคุย - 15:44, 6 ธันวาคม 2552 (ICT)

  ทำไมเหรอค่ะ

  เดี้ยนก็แก้ไขหน้าห้างสรรพสินค้าตามปกติก็เห็นว่าในจังหวัดแต่ละจังหวัดมันก็มีหน้าจะเอามารวมไว้ที่เดียวหน้าจะประหยัดกว่าให้มันกระจัดกระจาย ดิฉันก็มิใช่ว่าอยู่ดีๆลบ แต่ก็เอาไปไว้หน้าอื่นแล้วก็ตรวจสอบข้อวคามด้วยว่ามันจริงหรือเท็จ ถ้าเท็จดิฉันก็จะลบมิใช่ว่าอยู่ดีๆสมมุติขึ้นมาเองน่ะค่ะ แล้วถ้าคุณจะบล็อคคุณก็มีเหตุผลที่มิสมควรเลยตั้งแต่ดิฉันเข้ามาเป็นสมาชิกดิฉันก็พยายามทำตามคนอื่นที่เขาเป็นสมาชิกกันมาก่อน ฉันยังไม่เห็นเลยว่าจะมีใครมาพูดระแคะระคายดิฉัน ฉันก็แก้ไขบทความให้มีข้อความที่ถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์ถ้ามันไม่ถูกต้องดิฉันก็จะได้ไม่ต้องเข้ามาแก้ --หนูน้อยหมวกหล่น 13:54, 6 ธันวาคม 2552 (ICT)

  CheckIconSmall.png รับทราบครับ ผมได้ย้อนการแก้ไขของคุณกลับมาให้แล้วครับ --Jutiphan | พูดคุย - 16:09, 6 ธันวาคม 2552 (ICT)
  ป.ล. ในกรณีที่คุณลบข้อความหรือเนื้อหาออกจากบทความ คุณสามารถช่วยได้ด้วยการระบุคำอธิบายอย่างย่อ เพื่ออธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจถึงสาเหตุที่ลบเนื้อหาดังกล่าว ซึ่งตรงนี้ยังมีผลไปยังการประมวลผลของบอตที่ทำหน้าที่ย้อนการก่อกวน ไม่เช่นนั้นแล้ว การแก้ไขลักษณะดังกล่าวอาจถูกย้อนได้อีกโดยอัตโนมัติ --Jutiphan | พูดคุย - 21:53, 6 ธันวาคม 2552 (ICT)

  คำสาปร้านเบเกอรี่

  สวัสดีครับคุณ Jutiphan ผมเห็น note "ขาดความสำคัญ" แปะไว้บนหัวบทความ "คำสาปร้านเบเกอรี่" ใน เซคชั่น เรื่องสั้น ของ Haruki Murakami ใน วิกี ภาษาไทย

  ผมเป็นคนใส่เนี้อหาส่วนนี้เอง พร้อมกับรายละเอียดในหนังสือรวมเรื่องสั้นเล่มอื่นๆ ของนักเขียนผู้นี้ด้วย ความตั้งใจของผมไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการค้าเลยครับ ผมแค่เห็นว่าในเรื่องสั้นที่แปลภาษาไทยของมูราคามินั้น ผู้แปลได้แปลตามเรื่องที่ติพิมพ์ในต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นทั้งเล่ม อาจเป็นเพราะว่าสำนักพิมพ์ซื้อลิขสิทธิ์มาทั้งเล่มตามต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น ซึ่งแตกต่างจากการแปลเป็น ภาษาอังกฤษซึ่งผู้แปลเลือกเรื่องจากหนังสือรวมเล่มต่าง ๆ เมื่อแปลแล้วมาพิมพ์รวมเป็นอีกเล่มหนึ่งซึ่งไม่เหมือนตามต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น(ดังจะเห็นได้ว่ามีคนมาเพิ่มเติมรายละเอียดด้านล่างด้วยว่าในฉบัยภาษอังกฤษเรื่องเหล่านี้มันพิมพ์อยู่เล่มไหนบ้าง)ซึ่งผมคิดว่าสาเหตุที่ผม list รายการชื่อเรื่องและรายการผู้เปล เพื่อเป็นการอ้างอิงเท่านั้นครับ

  รบกวนพิจารณาด้วยครับว่าความหมายของการ "ขาดความสำคัญ" หมายความว่าอย่างไร ผมค่อนข้างใหม่กับการใช้วิกิ อาจเข้าใจอะไรไม่ตรงกับผู้อื่นที่ใช้วิกิมานาน หากคุณเห็นว่ามันไม่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์สากลจริง ๆ ผมก็ยินดีที่จะให้ลบบทความส่วนนี้ออกครับ แต่อยากได้คำอธิบายเพิ่มเติมน่ะครับ แล้วผมคิดว่าถ้าบทความส่วนนี้มันขาดความสำคัญ บทความที่เป็น list รวมเรื่องสั้นเล่มอื่น ๆ ก็เข้ากรณีเดียวกัน ก็รบกวนพิจารณาไปในทีเดียวกันด้วยครับ ขอบคุณมากครับ ...ชัย --ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย 202.28.179.3 (พูดคุย | ตรวจ) 19:39, 10 ธันวาคม 2552 (ICT)

  คุณ Jutiphan ผมได้พิมพ์ข้อความข้างบนในประเด็น การขาดความสำคัญใน วิกิ บทความ "คำสาปร้านเบเกอรี่" ไว้นานพอสมควร แต่ไม่ได้รับคำตอบกลับจากคุณ คาดว่าคุณไม่ตอบเพราะว่าผมไม่ได้ ล๊อคอิน วันนี้ผมได้สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว กรุณาให้ความเห็นหรือคำตอบกับผมในประเด็นเดิมข้างบนด้วยนะครับ ขอบคุณครับ ชัย --Cchatp 00:01, 20 ธันวาคม 2552 (ICT)

  ขออภัยที่ล่าช้าครับ ต้องขอเรียนให้ทราบว่าหากดูตามประวัติ คนที่ใส่ป้ายดังกล่าวคือคุณ Horus ครับ ดังนั้นกรุณาให้นำคำถามไปถามเขาครับ ถึงสาเหตุใดที่แปะป้ายดังกล่าว ซึ่งสาเหตุที่คุณอาจสับสนเป็นเพราะว่ามีการแก้ไขของเจบอต ที่ทำการย้อนการแก้ไขของผู้ไม่ล็อกอินที่พยายามเอาป้ายออก (ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นคุณหรือเปล่าจึงทำให้เข้าใจผิด) โดยสาเหตุที่ได้ใส่ป้ายกลับเข้าไปนั้น เพียงเพราะว่าเพื่อป้องกันการย้ายป้ายออก โดยไม่มีการระบุสาเหตุ คำอธิบายอย่างย่อ หรือการแก้ไขบทความใดๆทั้งสิ้นครับ หวังว่าคำตอบนี้คงคลี่คลายความข้องใจทั้งหมดนะครับ --Jutiphan | พูดคุย - 00:19, 20 ธันวาคม 2552 (ICT)

  ย้อนผิดพลาด 2 เคส

  เรียนคุณ Jutiphan ข้าพเจ้า Harley Hartwell (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) พึงแจ้งให้ทราบว่า เจบอตได้ทำการย้อนการก่อกวนผิดพลาด 2 ครั้ง ในระหว่างที่ข้าพเจ้าได้ทำการย้อนการก่อกวนโดยใช้ไอพี (ไม่ประสงค์จะล็อกอินแก้ไข) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ ทั้งนี้ หากประสงค์จะแนะนำให้ข้าพเจ้าล็อกอิน ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะล็อกอิน เพียงแต่การแจ้งครั้งนี้เป็นการรายงานข้อผิดพลาดเพื่อนำไปพัฒนาต่อไป ขอบคุณครับ --124.121.225.163 19:04, 12 ธันวาคม 2552 (ICT)

  CheckIconSmall.png ผมขอเรียนให้ทราบนะครับ ในกรณีแรกนั้น ทางบอตเองไม่ได้ย้อนการแก้ไขดังกล่าว ซึ่งจริงๆแล้ว บอตเองย้อนถูกต้องแล้ว ซึ่งย้อนการแก้ไขของการเพิ่มสแปมครั้งที่ 2 หลังจากที่คุณย้อนครั้งแรก โดยสาเหตุว่าทำไมบอตเองถึงได้แจ้งคุณนั้น อาจจะเป็นเพราะว่า ในเวลาดังกล่าว ทุกอย่างเกิดขึ้นในนาทีเดียวกันครับ ดังนั้นช่วงห่างระหว่างที่โค้ดดึงข้อมูล จึงทำให้อาจคลาดเคลื่อนได้ ซึ่งตรงนี้ผมไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้มากกว่านี้ครับ เพราะว่าไม่ได้มีการเก็บ Log ลงลึกขนาดนั้น ส่วนประเด็นที่ 2 เท่าที่ดูแล้ว ผมคิดว่าน่าจะเกิดจากกรณีที่มีบั๊กทำให้การคำนวณคุณภาพบทความผิดพลาด ซึ่งประเด็นนี้ได้แก้ไขแล้ว รวบกับที่พบเจอในกรณีของคุณฉัตรา สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ข้างล่างครับ ขอบคุณอีกครั้งครับที่แจ้งให้ทราบ --Jutiphan | พูดคุย - 00:30, 20 ธันวาคม 2552 (ICT)

  ก่อกวนบ๊วย

  ดิฉันก่อกวนบ๊วยเหรอคะ ตรงไหนคะที่ดิฉันก่อกวน ช่วยบอกได้ไหมคะ จะได้ปรับปรุง--ฉัตรา 23:15, 12 ธันวาคม 2552 (ICT)

  บอตผิดพลาดจริง (จากแม่แบบ โค้ด ชื่อวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ที่เพิ่มลงไป ตัวอักษรภาษาอังกฤษจำนวนมาก ก่อให้เกิดความผิดพลาดได้) --AU58AVG<T4LK 14:56, 16 ธันวาคม 2552 (ICT)

  CheckIconSmall.png ผมได้สรุปตอบในประเด็นหลังจากนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้แก้ไขแล้วครับ ขออภัยอีกครั้งในความไม่สะดวก --Jutiphan | พูดคุย - 00:22, 20 ธันวาคม 2552 (ICT)

  ละเมิดลิขสิทธิ์สุภิญญา กลางณรงค์

  ช่วงนี้ดิฉันกำลังสนุกอยู่กับการเก็บกวาดบทความคะ บทความสุภิญญา กลางณรงค์ดิฉันแค่ย้อนไปรุ่นก่อนหน้าเท่านั้นคะ --ฉัตรา 13:16, 13 ธันวาคม 2552 (ICT)

  CheckIconSmall.png ผมได้รวบตอบในหัวข้อซีเกมส์ 2009 ให้แล้วนะครับ ซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดจากกรณีเดียวกัน --Jutiphan | พูดคุย - 00:32, 20 ธันวาคม 2552 (ICT)

  หน้าผู้ใช้

  สวัสดีครับ ในหน้า ผู้ใช้:Jutiphan/ขำขำในวิกิพีเดีย มีผู้แจ้งว่าเป็นหน้าผู้ใช้ที่ไม่เหมาะสม โจมตีตีชาววิกิพีเดียด้วยกัน และมีผู้อ้างว่า สร้างหน้าผู้ใช้โดยลอกเลียนแบบหน้านี้ของคุณ (คุยกับผู้ใช้:แก่นจันทร์#หน้าผู้ใช้) ในหน้า ผู้ใช้:แก่นจันทร์/โรงภาพยนตร์วิกิพีเดีย --Sry85 20:59, 15 ธันวาคม 2552 (ICT)

  ขอบคุณครับที่แจ้งให้ทราบ ไม่ทราบว่าได้มีท่านใดแจ้งประเด็นนี้เหรอครับ ผมจะได้ถือโอกาสชี้แจงและดำเนินการตามความเหมาะสม --Jutiphan | พูดคุย - 00:35, 20 ธันวาคม 2552 (ICT)
  CheckIconSmall.png เพื่อให้ชาววิกิพีเดียที่ได้แจ้งเรื่องนี้เข้ามา และเพื่อให้ทุกท่านสบายใจขึ้นกว่าเดิม ผมได้ทำการลบเนื้อหาที่ถูกแจ้งออกเรียบร้อยแล้วครับ --Jutiphan | พูดคุย - 00:46, 20 ธันวาคม 2552 (ICT)

  เรื่อง ดนตรีเฮาส์กับการแจ้งที่ว่าอาจละเมิดลิขสิทธิ์

  คืออยากจะแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลทั้งหมดที่นำมาลงเป็นการแปลจาก http://en.wikipedia.org/wiki/House_music ทั้งหมดค่ะไม่ได้นำข้อมูลมาจากแหล่งอื่นใดเลยและด้วยความที่เป็นมือใหม่เพิ่งหัดใช้จึงไม่ค่อยถนัดในการเล่นวิกิพีเดียมากนักค่ะ


  ขอบคุณค่ะ --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ Hogkany (พูดคุยหน้าที่เขียน) 00:56, 16 ธันวาคม 2552 (ICT)

  CheckIconSmall.png ผมได้รวบตอบในหัวข้อซีเกมส์ 2009 ให้แล้วนะครับ ซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดจากกรณีเดียวกันครับ --Jutiphan | พูดคุย - 00:33, 20 ธันวาคม 2552 (ICT)

  ซีเกมส์ 2009

  เอามาจากวิกิพีเดียภาษาอังกฤษคะ ไม่ได้ละเมิด โอเคนะคะ--ฉัตรา 18:31, 17 ธันวาคม 2552 (ICT)

  {{กีฬาในซีเกมส์}}‎ ดิฉันนั่งหาข้อมูลและค่อย ๆ ทำมาตั้งนานหลายวัน แล้วมาลบทำไมคะ เบื่อแล้วนะคะ มันจะอะไรกับดิฉันมากมาย หลายรอบแล้วนะ ถ้าไม่อยากให้เขียนก็บอกมาคะ แล้วกรุณาเอาหน้านี้ของดิฉันกลับมาด้วย กว่าที่ดิฉันจะหาข้อมูลมันนาน และดิฉันก็ทำแม่แบบอันนี้เกินหน้าในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษด้วย เซ็ง เบื่อ --ฉัตรา 12:44, 19 ธันวาคม 2552 (ICT)

  ไม่รู้ว่า botkung มีการพิจารณ์เรื่องระดับทักษะของผู้ใช้ และจำนวนการแก้ไขในการก่อกวนรึเปล่า เพราะเห็นว่าคุณ ฉัตรา มีการแก้ไขมากกว่า 1 พันครั้ง ระดับวิกิพีเดีย:ระดับทักษะของผู้ใช้ น่าจะเป็นชาววิกิพีเดียกำลังก้าวสู่วิกิมาสเตอร์ ได้เลยนะครับ รบกวนฝาก bot ดูเรื่องนี้ด้วยครับ --Sry85 13:08, 19 ธันวาคม 2552 (ICT)

  ขอบคุณครับที่แจ้งให้ทราบ บอตคุงได้พิจารณาให้เรื่องระดับทักษะของผู้ใช้ด้วยนะครับ และในกรณีสำหรีับคุณฉัตรานั้น บอตเองไม่ควรจะทำการแจ้งใดๆ ครับ ขอผมทำการตรวจสอบว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น --Jutiphan | พูดคุย - 23:35, 19 ธันวาคม 2552 (ICT)
  CheckIconSmall.png ขอบคุณและขออภัยในความไม่สะดวกที่ได้เกิดขึ้น ซึ่งได้พบเจอหลายจุดด้วยกัน รวมถึงผมเองยังได้ไล่ของเก่าที่เจบอตเคยแจ้งกับคุณฉัตราด้วย อย่างในกรณีแม่แบบนั้น เป็นเพราะว่ามีโค้ดส่วนใหม่ที่จับข้อความซ้ำกันหลายๆรอบที่เข้มงวดขึ้น เลยทำให้สร้างปัญหาครับ และขณะนี้ได้แก้ไขให้รองรับกรณีดังกล่าวดีขึ้นกว่าเดิมแล้ว และอย่างกรณีบ๊วยนั้นก็ได้รับการแก้ไขแล้ว ส่วนเรื่องการพิจารณาทักษะ จริงๆแล้วมีอยู่แล้วครับ บังเอิญว่า โค้ดที่ใช้ในการอัปเดตการพิจารณาทักษะสำหรับแต่ละผู้ใช้นั้นถูกเขียนไว้แต่ ไม่ได้มีการกำหนดไว้รันอัตโนมัติ จึงทำให้บางผู้ใช้อย่างคุณฉัตราที่เป็นผู้ใช้ใหม่ (เข้าใจว่าหลายเดือนแล้ว) ไม่ได้ถูกการพิจารณาทักษะใหม่อีกครั้ง อย่างไรก็ดี โค้ดดังกล่าวได้ถูกกำหนดให้รันทุก 3 รันแล้ว นอกจากนั้นผมยังพบปัญหาอื่นจากการแก้ไขล่าสุด ที่ทำให้การคำนวณคุณภาพบทความเป็น 0 จากตัวเลขที่ควรจะเป็น จึงทำให้บอตคุงมี false positives มากกว่าปกติ ทั้งหมดนี้ได้รับการแก้ไขแล้วครับ --Jutiphan | พูดคุย - 00:14, 20 ธันวาคม 2552 (ICT)
  สรุป: เป็นไปได้ว่า กว่า 80% ที่ได้รับแจ้งเข้ามาก่อนหน้านี้เข้าข่ายกรณีนี้ครับ อย่างไรก็ตาม สำหรับกรณีใดที่ต้องการให้ผมตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นพิเศษอีกครั้ง กรณีแจ้งให้ทราบได้ครับ --Jutiphan | พูดคุย - 00:15, 20 ธันวาคม 2552 (ICT)

  ช่วยตอบกลับ หัวข้อ 26 คำสาปร้านเบเกอรี่ด้วยครับ

  เมื่อ 10 ธ.ค. ผมได้โพสต์ข้อความไว้ ในหัวข้อ คำสาปร้านเบเกอรี่ (ลำดับที่26) แต่ไม่ได้รับคำตอบจากคุณ Jutiphan วันนี้ผมได้สร้างaccount แล้ว รบกวนคุณ Jutiphan กลับไปดูหัวข้อ 26 ดังกล่าวและให้ความกระจ่างกับผมในประเด็น การขาดความสำคัญของ บทความ นั้นด้วย จะได้ทราบว่าควรจะทำอย่างไรต่อไป ขอบคุณครับ --Cchatp 00:06, 20 ธันวาคม 2552 (ICT)

  ขอบคุณครับ จะดำเนินการตรวจสอบให้ตอนนี้ครับ --Jutiphan | พูดคุย - 00:16, 20 ธันวาคม 2552 (ICT)
  CheckIconSmall.png ประเด็นดังกล่าวได้ตอบรับให้เรียบร้อยแล้วครับในหัวข้อดังกล่าว ^^ --Jutiphan | พูดคุย - 00:20, 20 ธันวาคม 2552 (ICT)

  เสนอบอต

  ผมขอเสนอให้มีการแจ้งเหตุผลไปพร้อมกับคำเตือนของบอตเลยครับ (คิดว่าคุณคงจะแยกเป็นกรณีที่ทำผิดไว้แล้ว) เพื่อให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงการกระทำที่บอตอาจจะย้อนครับ --Horus | พูดคุย 09:05, 20 ธันวาคม 2552 (ICT)

  ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากปัญหาการอัปเดตบอตรุ่นก่อนหน้านี้ที่สร้างปัญหาเยอะแป็นพิเศษ ขณะนี้ได้รับการแก้ไขแล้วครับ --Jutiphan | พูดคุย - 10:23, 20 ธันวาคม 2552 (ICT)
  จริงๆ แล้วผมมีทำเว็บไซต์สำหรับผู้ดูแลระบบคนอื่นๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ครับ แต่ตอนนี้ยังไม่เรียบร้อย จะติดตามตรงนี้เพิ่มเติมครับเมื่อมีเวลา --Jutiphan | พูดคุย - 11:43, 20 ธันวาคม 2552 (ICT)

  ขอบคุณมากคะ

  สวัสดีคะ คุณ Jutiphan ขอบคุณมาก ๆ นะคะ ที่ให้ความช่วยเหลือดิฉันคะ ส่วนที่หน้าพูดคุยดิฉันช่างมันเถอะคะ ดิฉันเพลียมากคะ แต่อย่างน้อยดิฉันก็ทราบว่าคนส่วนใหญ่ในวิกิพีเดียทั้งคุณ Jutiphan คุณ Taweetham คุณ Sry85 และคุณ 2T พร้อมที่จะเป็นมิตร ช่วยเหลือ และแก้ปัญหาให้ดิฉันได้คะ ขอบคุณอีกครั้งนะคะ--ฉัตรา 11:44, 20 ธันวาคม 2552 (ICT)

  การลบข้อมูลสโมสรฟุตบอลพัทลุง

  สวัสดีครับ คุณ Jutiphan ขอบคุณมาก ๆ ครับ กระผม เอก พีทีเอฟซี แฟนคลับ

  ถึงแม้ว่าพี่อาจจะต้องลบบทความที่เกี่ยวข้องกับสโมสรฟุตบอลพัทลุงเนื่องจากว่าเนื้อหานั้นไม่เป็นสารานุกรมนั้น

  เป็นเหตุผลที่มาจากตอนนี้ภายในสโมสรมีการเปลี่ยนแปลงภายในอยู่ซึ่งอาจจะยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของข้อมูลของสโมสรทั้งในส่วนของประวัติ ข้อมูลทั่วไป และอื่นๆ ยังไงก็ช่วยฝากพี่ช่วยดูแลด้วยครับ เพราะถือว่า แฟนบอลของทีมกำลังต้องการอยู่ครับ อีกทั้ง กระผมเองก็ทำในส่วนของสารานุกรมวิกิพีเดียไม่ค่อยจะเป็นมากเท่าไหร่นัก

  อย่างไรก็ขอฝากด้วย ณ ที่นี้ด้วยครับ --Ake007xxx 15:14, 24 ธันวาคม 2552 (ICT)

  บทความ ของประเทศไทย ผมถูกลบ ทั้งๆที่ทำทั้งคืน หน้าของEN นะครับ ส่วนรูป บางภาพนั้น ได้อ้างอิงแหล่งที่มา พร้อมกับขอเจ้าของภาพแล้ว อยากให้ประเทศเราหน้าENมีรูปเขตเศษกิจ บ้าง เราลงแต่รูปด้านเดียว อยากให้เค้าได้เห็นความเจริญอีกด้าน รบกวนด้วยนะครับ --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ Yuomi123 (พูดคุยหน้าที่เขียน) 04:35, 26 ธันวาคม 2552 (ICT)

  จาก แบงค์ ในหน้า ท่าอากาศยานกองบิน 1

  ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยเนื่องจากเป็นความเข้าใจผิด ขอขอบคุณ คุณ Jutiphan นะครับ ที่ให้คำแนะนำ --ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย 58.9.41.166 (พูดคุย | ตรวจ) 07:45, 26 ธันวาคม 2552 (ICT)

  อยากทราบเรืองผมแกละ

  ก็อยากทราบว่าผมแกละมีตัวตนหรือไม่คะ ประพิมพ์ใจ --ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย 125.26.123.220 (พูดคุย | ตรวจ) 14:31, 28 ธันวาคม 2552 (ICT)

  Happy New Year 2010

  Christmas tree icon 1.png
  วัสดีวันปีใหม่พา ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์
  ฤกษ์ยามดีเปรมปรีดิ์ชื่นชม ต่างสุขสมนิยมยินดี
  ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้า ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี
  โปรดประทานพรโดยปรานี ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย
  ห้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัย
  ให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ ผองชาวไทยจงสวัสดี
  ลอดปีจงมีสุขใจ ตลอดไปนับแต่บัดนี้
  ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรีดิ์ สวัสดีวันปีใหม่เทอญ
  บทเพลงพระราชนิพนธ์ "พรปีใหม่"
  ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  Ken-Z! ขออวยพรให้คุณ Jutiphan/กรุ 26 และชาววิกิพีเดียทุกคน ประสบความโชคดีตลอดปี 2553 และตลอดไป /Merry Chritstmas and Happy New Year 2010
  --Ken-Z! Mplayer.png Talk I hate Grean & Vandalism on Wikipedia ! 14:10, 31 ธันวาคม 2552 (ICT)

  WikiNewYear2010.png
  ปีใหม่นี้ขอให้คุณ Jutiphan มีความสุขมากๆน่ะครับ ขอขอบคุณที่ช่วยกันพัฒนาวิกิพีเดียไทยร่วมกันตลอดมาครับ --MeeLP 20:47, 31 ธันวาคม 2552 (ICT)


  สวัสดีปีใหม่นะคะ มีความสุขมากๆคะ--ฉัตรา 10:03, 1 มกราคม 2553 (ICT)

  • สวัสดีปีใหม่ครับ --Lerdsuwa 15:19, 1 มกราคม 2553 (ICT)
  สวัสดีปีใหม่ทุกๆท่านครับ ขอให้มีความสุขนะครับ และขอบคุณอีกครั้งครับ --Jutiphan | พูดคุย - 15:50, 1 มกราคม 2553 (ICT)

  วันขึ้นปีใหม่

  สวัสดีค่ะหนูขอสุขสันต์วันปีใหม่ล่วงหน้าเลยน่ะค่ะขอให้ผู้ดูแลมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปน่ะค่ะรวยๆๆค่ะ เออพี่ค่ะหนูอยากถามนิดนึงถ้าสมมุติว่าข้อมูลในหน้าใดผิดน่ะค่ะเวลาหนูจะลบออกแล้วจะเขียนเป็นคำบอกเล่าว่าลบออกเพราะอะไรเนี่ยค่ะ คำอธิบายอ่ะค่ะมันเขียนไงหรอค่ะ ขอบคุณคร้า ในโอกาสวาระนี้ดีหนักหนา เป็นวันฟ้าเปิดใหม่อันสดใส ขึ้นปีใหม่เราเบิกบานแย้มฤทัย ขอทุกข์ภัยจงขจัดหมดสิ้นเทอญ ขอให้ทุกคนมีความกะวันขึ้นปีใหม่น่ะคร้า --หนูน้อยหมวกหล่น 14:33, 31 ธันวาคม 2552 (ICT)

  ขอบคุณครับ และสวัสดีปีใหม่เช่นกันครับ --Jutiphan | พูดคุย - 15:50, 1 มกราคม 2553 (ICT)