พูดคุย:กรมกิจการเด็กและเยาวชน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.png
ตราพระประชาบดี
ที่ทำการ
618/1 ถนน นิคมมักกะสัน แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 6 ม.ค. 2558
เขตอำนาจ ไทย ทั่วราชอาณาจักร
ผู้บริหารหลัก นางนภา เศรษฐกร, อธิบดี
นางสุภัชชา สุทธิพล, รองอธิบดี
นายมานิตย์ มณีธรรม, รองอธิบดี

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ( Department of Children and Youth ) อักษรย่อ: (ดย.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน การส่งเสริมสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว

วิสัยทัศน์/พันธกิจ[แก้]

วิสัยทัศน์[แก้]

มุ่งสู่สังคมคุณภาพของเด็กและเยาวชน บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน

พันธกิจ[แก้]

คุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เป็นพลเมืองที่มีสมรรถนะตามวัย สามารถพึ่งตนเองได้ อยู่อย่างมีความสุข ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ภารกิจ[แก้]

 1. เสนอแนะนโยบาย แนวทาง เสริมสร้างมาตรการ และกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว
 2. กำหนดมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว ให้ สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก พันธกรณี ข้อตกลง และความร่วมมือระหว่างประเทศ กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด
 3. พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว
 4. ส่งเสริม และสนับสนุนทางวิชาการ เทคโนโลยี การให้คำปรึกษาแนะนำ และทรัพยากร รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติในการดำเนินการของเครือข่ายเพื่อ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย และการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว
 5. ประสานและสนับสนุนข้อมูลด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว
 6. ดำเนินการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว และบทบาททางสังคม ของเด็กและเยาวชน
 7. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่มีปัญหาทางสังคม กลุ่มที่พึงได้รับการช่วยเหลือ คุ้มครอง สงเคราะห์ พัฒนาและฟื้นฟู รวมทั้ง เป็นศูนย์กลางข้อมูลของการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
 8. จัดบริการสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การให้คำปรึกษาแนะนำ การให้ความช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหาแก่กลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้ประสบภัยสังคม กลุ่มที่มีปัญหาทางสังคม รวมทั้งประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 9. พัฒนารูปแบบและวิธีการบริการสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับที่มาตรฐานกำหนด
 10. จัดให้มีบ้านพักเด็กและครอบครัว สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็ก สถานแรกรับสถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู ในการให้การช่วยเหลือ สงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ พัฒนาฟื้นฟู และจัดบริการสังคมแก่เด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหา
 11. เป็นศูนย์กลางการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และให้การช่วยเหลือคุ้มครองและดำเนินการในการรับเด็กเป็น บุตรบุญธรรม
 12. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย

ประวัติความเป็นมา[แก้]

ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2545 – 2558 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ดำเนินภารกิจด้านเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงสร้างที่ส่วนราชการระดับกรม แบ่งหน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบทางด้านการกำหนดนโยบายและวิชาการออกจากด้านการนำนโยบายไปปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะด้าน แต่ด้วยข้อจำกัดในการปฏิบัติจริงไม่อาจแยกงานด้านการกำหนดนโยบาย และการนำนโยบายไปปฏิบัติออกจากกันอย่างสมบูรณ์ เป็นผลให้เกิดซ้ำซ้อน และไม่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนภารกิจในภาพรวมต่อกลุ่มเป้าหมายด้านเด็กและเยาวชนอย่างเชื่อมโยงและบูรณาการกัน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินภารกิจยึด เด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางอย่างมีเอกภาพเบ็ดเสร็จ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จึงได้รับการจัดตั้งขึ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2558 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการรวมภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายด้านเด็กและเยาวชน จาก 3 หน่วยงานในสังกัด พม. คือ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) และสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ (สป.พม.)

กรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงเป็นหน่วยงานเชิงนโยบายและปฏิบัติ ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน การส่งเสริมสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยการกำหนด นโยบาย มาตรการ กลไก ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐและภาคเอกชน ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการที่กำหนด เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต

หน่วยงานภายใน[แก้]

 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 • กองส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
 • กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 • กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
 • ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน


อ้างอิง[แก้]

 1. http://dcy.go.th/webnew/main/history.php