พระเจ้าสุทโธทนะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าสุทโธทนะ
SudhodannaAndHisCourt.jpg
พระบรมนามาภิไธย สุทโธทนะ โคตมะ
พระอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แคว้นสักกะ
ราชวงศ์ ศากยะ
รัชกาลก่อนหน้า พระเจ้าสีหหนุ
รัชกาลถัดไป พระเจ้ามหานามะ
ข้อมูลส่วนพระองค์
สวรรคต 40 ปีก่อนพุทธศักราช
พระราชบิดา พระเจ้าสีหหนุ
พระราชมารดา พระนางกัญจนา
พระมเหสี พระนางสิริมหามายา
พระนางมหาปชาบดีโคตมี (หลังพระองค์แรกสวรรคต)
พระราชโอรส/ธิดา - พระโคตมพุทธเจ้า
พระนันทะ
พระรูปนันทา
    

พระเจ้าสุทโธทนะ (บาลี: สุทฺโธทน; สันสกฤต: ศุทฺโธทน; อังกฤษ: Suddhodana) มีพระนามราชสกุลว่าโคตมะ เป็นพระมหากษัตริย์แคว้นสักกะ (ซึ่งมีนครหลวงคือกรุงกบิลพัสดุ์)

พระองค์เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสีหหนุกับพระนางกัญจนา มีพระอนุชาและพระกนิษฐาร่วมพระชนกชนนีอีก 6 พระองค์ ได้แก่ สุกโกทนะ อมิโตทนะ โธโตทนะ ฆนิโตทนะ ปมิตา และอมิตา พระเจ้าสุทโธทนะ มีพระอัครมเหสีนามว่าพระนางสิริมหามายา เจ้าหญิงโกลิยวงศ์จากกรุงเทวทหะ และมีพระราชโอรสพระองค์หนึ่งคือ “เจ้าชายสิทธัตถะ” ซึ่งต่อมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และหลังจากพระสิทธัตถราชกุมารประสูติได้ 7 วัน พระนางสิริมหามายาก็สวรรคต พระสุทโธทนะจึงอภิเษกสมรสใหม่กับพระนางมหาปชาบดีหรือโคตมี ซึ่งเป็นพระกนิษฐาร่วมชนนีกับพระนางสิริมหามายา และมีพระโอรสคือ “เจ้าชายนันทะ” และพระธิดาคือ “เจ้าหญิงรูปนันทา

พระเจ้าสุทโธทนะเป็นกษัตริย์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมและยึดมั่นในราชประเพณีอย่างเคร่งครัดในการปกครองบ้านเมือง[ต้องการอ้างอิง] ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขตลอดรัชสมัยของพระองค์[ต้องการอ้างอิง] ทรงมุ่งหวังที่จะให้พระโอรสโดยเฉพาะสิทธัตถะได้รับเลือกจากสภาศากยะให้เป็นราชาสืบต่อจากตน แต่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวช และพอทราบว่า เจ้าชายสิทธัตถะได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว จึงเชิญพระศาสดากลับมาที่กรุงกบิลพัสดุ์

เมื่อพระบรมศาสดาที่เสด็จมายังกรุงกบิลพัสดุ์คราวนี้ พระเจ้าสุทโธทนะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนา ทรงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา บรรลุพระโสดาบันเป็นอุบาสกพุทธบริษัทและบรรลุพระอรหัตผลนิพพานในพรรษาที่ 5 ของพระโคตมพุทธเจ้า[1]

อ้างอิง[แก้]

  1. พระเจ้าสุทโธทนะ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
ก่อนหน้า พระเจ้าสุทโธทนะ ถัดไป
พระเจ้าสีหหนุ 2leftarrow.png พระมหากษัตริย์แคว้นสักกะ
2rightarrow.png พระเจ้ามหานามะ