โรงเรียนตะโหมด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนตะโหมด
สัญลักษณ์โรงเรียนตะโหมด.jpeg
ปญฺญา โลกสมํ ปชฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
ความรู้ดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชน
578 หมู่ที่ 1 ถนนสมพรอุทิศ ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ไทย ประเทศไทย 93160

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Tamode School
อักษรย่อ ต.ม. (T.M.)
ประเภท รัฐ

- โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ
- โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
สถาปนา 20 เมษายน พ.ศ. 2519
ผู้ก่อตั้ง คณะกรรมการผู้ริเริ่มจัดตั้ง (นายสวัสดิ์ วัตรุจีกฤต เป็นครูใหญ่ท่านแรก)
รหัส 109334027
จำนวนนักเรียน 1,718 คน (ปีการศึกษา 2559)
เพลง มาร์ชตะโหมด
เว็บไซต์

โรงเรียนตะโหมด (อังกฤษ: Tamode School) (อักษรย่อ: ต.ม. TM) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในจังหวัดพัทลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช-พัทลุง) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 578 หมู่ 1 ถนนสมพรอุทิศ ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160 ขนาดเนื้อที่ 44 ไร่ ประกอบด้วยตึกขนาดใหญ่ 4 หลัง และอาคารเรียนชั้นเดียว 5 หลัง มีห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 27 ห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 18 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 45 ห้องเรียน

อาคารเรียน

-อาคารเรียน 1 ราษฎร์รักสามัคคี ( 3 ชั้น )

ชั้น 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ชั้น 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้น 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

-อาคารเรียน 2 ทวีปัญญา ( 3 ชั้น )

ชั้น 1 ห้องกิจการ , ห้องคณะกรรมการนักเรียน , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ , ห้องแนะแนว

ชั้น 2 ห้องสมุด , ห้องศาสนาอิสลาม , ห้องคอมพิวเตอร์ 1-2

ชั้น 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย , ห้องคอมพิวเตอร์ 3

-อาคารเรียน 3 แสงเทียน ( 4 ชั้น )

ชั้น 1 ใต้ถุนอาคาร

ชั้น 2 ห้องวิชาการ , ห้องประชุมลานขรี , ห้องศูนย์สื่อศรีตะโหมด

ชั้น 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้น 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

-อาคารเรียน 4 อาคาร 40 ปี โรงเรียนตะโหมด ชั้น 1 ใต้ถุนอาคาร ชั้น 2 ห้องน้ำชาย-หญิง , ห้องเรียนประจำชั้น ม.3 , ห้องโครงการพิเศษSMTE ชั้น 3 ห้องเรียนประจำชั้น ม.3 , ห้องเรียนโครงการพิเศษSMTE ชั้น 4 ห้องเรียนประจำชั้น ม.6 , ห้องเรียนโครงการพิเศษSMTE

-อาคารคหกรรม 1 -อาคารคหกรรม 2 -อาคารอเนกประสงค์ (โดม) -หอประชุมโรงเรียนตะโหมด

-ศูนย์อาหาร

โครงการในอนาคต

*หอประชุม 2 ชั้น

*ศูนย์อาหารแห่งใหม่

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนตะโหมด เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งขึ้นมาตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2519 โดยคณะกรรมการผู้ริเริ่มจัดตั้งคณะหนึ่งเป็นคณะกรรมการจัดหาเงินทุนเพื่อซื้อที่ดินและวัสดุก่อสร้างดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง และที่ดินจำนวนเนื้อที่ 44 ไร่ เปิดทำการสอนวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2519 เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน จำนวน 105 คน โดยมีนายสวัสดิ์ วัตรุจีกฤต รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (่ช่วงชั้นที่ 3) ชั้นละ 9 ห้องเรียน ประกอบด้วย แผนการเรียนคณิต-วิทย์-อังกฤษ แผนการเรียนคอมฯ-คณิต-อังกฤษ แผนการเรียนอังกฤษ-ไทย-สังคม และแผนการเรียนทั่วไป (เลือกรายวิชาเพิ่มเติม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (่ช่วงชั้นที่ 4) ชั้นละ 6 ห้องเรียน ประกอบด้วย แผนการเรียนวิทย์คณิต แผนการเรียนศิลป์-คณิต และแผนการเรียนศิลป์-ทั่วไป

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

  • คติพจน์

ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต (ปัญญา เป็นแสงสว่างในโลก)

  • คำขวัญ

ความรู้ดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชน

  • สีประจำโรงเรียน คือ          สีเทา - เหลือง

-      สีเทา หมายถึง ความเข้มแข็ง , มันสมอง

-      สีเหลือง หมายถึง ความเฉลียวฉลาด , ความแจ่มใส

  • ปรัชญา

การศึกษาแก้ปัญหาสังคม

ตราประจำโรงเรียนตะโหมด
  • อัตลักษณ์

แต่งกายดี มีวินัย ร่าเริงแจ่มใส น้ำใจงาม

  • ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนตะโหมด

อักษรย่อ ต.ม. ล้อมด้วยก้านขรี 2 ข้าง อยู่บนหนังสือ ความหมาย โรงเรียนตะโหมด (ต.ม.) ภายใต้แสงสว่าง (รัศมี)

บ่งบอกถึงความสว่างไสว เจริญรุ่งเรือง ซึ่งล้อมด้วยความฉลาดและหลักแหลม โดยมีปัญญา (หนังสือ) เป็นเครื่องชี้ทาง

  • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระพุทธรุ่งโรจน์

ผู้บริหารโรงเรียนตะโหมด ปัจจุบัน[แก้]

รายนาม ตำแหน่ง
นายสมพงศ์ บุญชรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายมนูญ เสนละเอียด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
นางภัทรา เขียวจีน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารฝ่ายวิชาการ
นายโชต รัตนประพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นายสมใจ ชนะสิทธิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
นายสุธรรม ศรีมาบาล รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

[1] [2]

  1. http://www.tamode.ac.th
  2. http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1093340271&Area_CODE=101712