เวา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
เวา
Digamma uc lc.svg
อักษรกรีก
Αα แอลฟา Νν นิว
Ββ บีตา Ξξ ไซ
Γγ แกมมา Οο โอไมครอน
Δδ เดลตา Ππ พาย
Εε เอปไซลอน Ρρ โร
Ζζ ซีตา Σσς ซิกมา
Ηη อีตา Ττ เทา
Θθ ทีตา Υυ อิปไซลอน
Ι ι ℩ ไอโอตา Φφ ฟาย
Κκ แคปปา Χχ ไค
Λλ แลมดา Ψψ พไซ
Μμ มิว Ωω โอเมกา
ใกล้คลาสสิก
Ϝϝ เวา ϘϙϞϟ คอปปา
Ϻϻ แซน ͲͲϠϡ แซมไพ
Ϛϛ สติกมา Ͱͱ ฮีตา
Ϸϸ โช

เครื่องหมายเสริมอักษร
บทความนี้เกี่ยวกับอักษรกรีก สำหรับฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ ดูที่ ฟังก์ชันไดแกมมา

เวา, ไดแกมมา (อังกฤษ: wau, fau, digamma) หรือ วัฟ, ดีกามา (กรีก: βαυ, Δίγαμμα, ตัวใหญ่ Ϝ, ตัวเล็ก ϝ) เป็นอักษรกรีกที่เคยใช้ในเลขกรีกโดยมีค่าเท่ากับ 6 ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]