แลมบ์ดา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก แลมดา)
บทความนี้เกี่ยวกับอักษรกรีก สำหรับความหมายอื่น ดูที่ แลมบ์ดา (แก้ความกำกวม)
แลมดา
Lambda uc lc.svg
อักษรกรีก
Αα แอลฟา Νν นิว
Ββ บีตา Ξξ ไซ
Γγ แกมมา Οο โอไมครอน
Δδ เดลตา Ππ พาย
Εε เอปไซลอน Ρρ โร
Ζζ ซีตา Σσς ซิกมา
Ηη อีตา Ττ เทา
Θθ ทีตา Υυ อิปไซลอน
Ι ι ℩ ไอโอตา Φφ ฟาย
Κκ แคปปา Χχ ไค
Λλ แลมดา Ψψ พไซ
Μμ มิว Ωω โอเมกา
ใกล้คลาสสิก
Ϝϝ เวา ϘϙϞϟ คอปปา
Ϻϻ แซน ͲͲϠϡ แซมไพ
Ϛϛ สติกมา Ͱͱ ฮีตา
Ϸϸ โช

เครื่องหมายเสริมอักษร

แลมบ์ดา[1] (อังกฤษ: lambda) หรือ ลัมดา (กรีก: λάμδα, ตัวใหญ่ Λ, ตัวเล็ก λ) เป็นอักษรกรีกตัวที่ 11 และมีค่าของเลขกรีกเท่ากับ 30

λ ในสมการต่างๆ -ฟิสิกส์ แทนความยาวคลื่น

อ้างอิงและเชิงอรรถ[แก้]

  1. เทียบกับศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน เช่น lambda calculus = แคลคูลัสแลมบ์ดา