ฮีตา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ฮีตา
อักษรกรีก
Αα แอลฟา Νν นิว
Ββ บีตา Ξξ ไซ
Γγ แกมมา Οο โอไมครอน
Δδ เดลตา Ππ พาย
Εε เอปไซลอน Ρρ โร
Ζζ ซีตา Σσς ซิกมา
Ηη อีตา Ττ เทา
Θθ ทีตา Υυ อิปไซลอน
Ι ι ℩ ไอโอตา Φφ ฟาย
Κκ แคปปา Χχ ไค
Λλ แลมดา Ψψ พไซ
Μμ มิว Ωω โอเมกา
ใกล้คลาสสิก
Ϝϝ เวา ϘϙϞϟ คอปปา
Ϻϻ แซน ͲͲϠϡ แซมไพ
Ϛϛ สติกมา Ͱͱ ฮีตา
Ϸϸ โช

เครื่องหมายเสริมอักษร

ฮีตา (อังกฤษ: heta) หรือ อีตา (กรีก: ἧτα, ตัวใหญ่ Ͱ, ตัวเล็ก ͱ) เป็นชื่อเรียกตัวอักษรกรีกอีตา (Η) ที่ออกเสียง /h/ ในอดีต

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]