อนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ดร.อนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมุกดาหาร เขต 1
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 5 มิถุนายน พ.ศ. 2500 (65 ปี)
พรรค เพื่อไทย

อนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ (เกิด 5 มิถุนายน พ.ศ. 2500) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร เขต 1 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทยและเป็นประธานสโมสรทีมฟุตบอลมุกดาหาร เอฟซี

ประวัติ[แก้]

ประวัติครอบครัว[แก้]

คู่สมรส นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สมัยที่ 2

มีบุตรและธิดา 4 คน

คนที่ 1 : น.ส.พลอยพชร ตั้งปณิธานนท์ จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอากาศยาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จบการศึกษาปริญญาโท จาก มหาวิทยาลัย University of Southern California (USC), ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร

คนที่ 2 : นายเพชรภูมิ ตั้งปณิธานนท์ จบการศึกษาปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมรสแล้วมีบุตร 2 คน

คนที่ 3 : นายนนทภูมิ ตั้งปณิธานนท์ จบการศึกษาปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา นโยบายสังคมและการพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จบการอบรมจาก เซ้น แอนดริว เคมบริด แอน ลอนดอน, ประเทศอังกฤษ

คนที่ 4 : น.ส.แพรวพชร ตั้งปณิธานนท์ จบการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 2

ประวัติการศึกษา[แก้]

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

               ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศศ.ม.) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ประวัติการอบรม[แก้]

หลักสูตรการสัมมนาพัฒนานักธุรกิจชั้นนำระดับท้องถิ่นของภาคอีสาน รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร หลักสูตร MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรนักบริหารการปกครองท้องถิ่นชั้นสูง (นายกเทศมนตรี) รุ่นที่ 10

หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารชั้นสูง (นายกเทศมนตรี) สถาบันพระปกเกล้าฯ ปี 2549

หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรม ทางปกครองระดับสูง (บยป. 3)

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.17)

งานการเมือง[แก้]

อดีตเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร และนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร 3 สมัย กลุ่มเรารักมุกดาหาร [1] ต่อมา พ.ศ. 2550 ลาออกมาลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก สังกัดพรรคมัชฌิมาธิปไตย แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง โดยได้คะแนนมาเป็นอันดับที่ 4 ของจังหวัด (มี ส.ส. ได้ 2 คน) พ.ศ. 2554 ลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทย และได้รับการเลือกตั้งเป็นครั้งแรก โดยเอาชนะนางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ อดีต ส.ส. 3 สมัยจากพรรคภูมิใจไทย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

อนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 2 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดมุกดาหาร สังกัดพรรคเพื่อไทย
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดมุกดาหาร สังกัดพรรคเพื่อไทย

ประวัติการทำงานทางการเมือง[แก้]

 • พ.ศ. 2537                  เทศมนตรี เทศบาลเมืองมุกดาหาร
 • พ.ศ. 2539-2541         นายกเทศมนตรี เมืองมุกดาหาร สมัยที่ 1
 • พ.ศ. 2541-2545         นายกเทศมนตรี เมืองมุกดาหาร สมัยที่ 2
 • พ.ศ. 2545-2549         นายกเทศมนตรี เมืองมุกดาหาร สมัยที่ 3
 • พ.ศ. 2554      สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมุกดาหาร เขต 1 พรรคเพื่อไทย

         รองประธานคณะกรรมาธิการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และกองทุน

         เลขานุการ คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ

 • พ.ศ. 2555      กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2555
 • พ.ศ. 2557      สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมุกดาหาร เขต 1 พรรคเพื่อไทย
 • พ.ศ. 2562      สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมุกดาหาร เขต 1 พรรคเพื่อไทย

         รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ในคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน

         ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจฯ องค์การมหาชน และกองทุน

         รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า (บีทีเอส)

         รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง กระท่อมอย่างเป็นระบบ

ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชาอย่างเป็นระบบ

 • พ.ศ. 2563      ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

         รองประธานคณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 2 คนที่หนึ่ง ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 • พ.ศ. 2564      โฆษกคณะกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

         รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต

เกียรติประวัติ[แก้]

 1. เข็มเชิดชูเกียรติในฐานะผู้สนับสนุนการพัฒนาฐานวรพัฒน์จาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี
 2. โล่รางวัลนักบริหารเกียรติยศแห่งปี จากรองนายกรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2533
 3. โล่เกียรติคุณวิทยากรพิเศษจากกองทัพอากาศ
 4. ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร และดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537  จนถึง  พ.ศ. 2539
 5. ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร และดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539  จนถึง  พ.ศ. 2549
 6. อุปนายกสโมสรไลออนส์ จังหวัดมุกดาหาร
 7. คณะกรรมการวิสามัญสภาร่างรัฐธรรมนูญ ในการรับฟ้งความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ จังหวัดมุกดาหาร
 8. โล่พระราชทานผู้จัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2547
 9. โล่พระราชทานผู้จัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี  2548 สนามที่ 4
 10. นายกสมาคมกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
 11. ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 สมัย
 12. ประธานอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 13. อุปนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 14. เข็มพระราชทาน ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโครงการ TO BE NUMBER ONE จาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548  ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี มุกดาหาร
 15. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
  • จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก ( จ.ช. )  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2543
  • ตริตาภรณ์มงกุฎไทย ( ต.ม. )  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2546
 16. พ่อตัวอย่างแห่งชาติของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2564

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "วรศึลี สุวรรณปริสุทธิ์ อนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2012-03-03.
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙, ตอน ๓๕ ข, ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘, ตอน ๒๔ ข, ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]