สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ประเภทหน่วยงานของรัฐ และหน่วยบริการสาธารณะ
ก่อตั้ง15 มกราคม พ.ศ. 2551
สำนักงานใหญ่145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
บุคลากรหลัก
ชำนัญ ศิริรักษ์
(ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ)[1]
เว็บไซต์http://sapa.thaipbs.or.th/

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ย่อ "ส.ส.ท." เป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของผู้ชมและผู้ฟังรายการในการเสนอความคิดเห็นให้เกี่ยวกับรายการและการดำเนินงานขององค์กร นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในและบริการจัดการศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอส เพื่อให้สื่อต่าง ๆ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ตอบสนองประโยชน์และความต้องการของคนทุกกลุ่มได้อย่างชัดเจนและเป็นธรรม

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 เป็นตัวแทนที่หลากหลายของประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และจากกลุ่มเฉพาะต่างๆ จำนวนไม่เกิน ๕๐ คน ที่คณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย แต่งตั้งจากผู้ผ่านกระบวนการคัดเลือกตามที่กำหนดและประกาศ[2]

บทบาทและความรับผิดชอบของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ[3][แก้]

  1. มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการเสนอข่าวรายการและติดตามการดำเนินงานของ ส.ส.ท. ตลอดจนการขยายฐานของผู้ใช้บริการ
  2. ติดตามรับชมและรับฟังรายการจากทุกช่องทางสื่อของ ส.ส.ท. และนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการนโยบาย
  3. จัดกระบวนการ กิจกรรม เพื่อการมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อรายการขององค์การ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของ ส.ส.ท.
  4. ขยายเครือข่าย ฐานผู้ชมผู้ฟังรายการ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อรายการและกิจการของ ส.ส.ท.
  5. จัดทำรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีผลมาจากการรวบรวมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในภูมิภาคและในวงกว้าง โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้ครอบคลุมประเด็นที่สะท้อนถึงคุณภาพ มาตรฐานจริยธรรมองค์การและผลกระทบจากการนำเสนอรายการทุกไตรมาสและประจำปี เพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอคณะกรรมการนโยบาย
  6. จัดทำรายงานการดำเนินงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการประจำปี และการถอดบทเรียนการทำงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในรอบปีพร้อมข้อเสนอแนะที่มีเหตุผลสนับสนุนจากข้อมูลที่รวบรวมได้ เพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการนโยบาย
  7. หน้าที่อื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนด

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศแต่งตั้งประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ (นายชำนัญ ศิริรักษ์)
  2. http://sapa.thaipbs.or.th/sapa_aboutus.asp เก็บถาวร 2010-03-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน คำถาม-คำตอบที่เกี่ยวกับสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เข้าชมเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2555
  3. http://sapa.thaipbs.or.th/index.php/activity/news/64 ข้อมูลการสมัครคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ