วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
North Eastern Technological College
Logo-NET.png
คุณวุฒิ คุณธรรม คุณภาพ
200 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ North Eastern Technological College
อักษรย่อ ว.ภ.น. / NETC
ประเภท วิทยาลัยเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถาปนา พ.ศ. 2518
ผู้อำนวยการ สมใจ คงคาชาติ
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในวิทยาลัย

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน

สี ██████ สีเลือดหมู สีเหลือง สีฟ้า
เพลง มาร์ชวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เว็บไซต์

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อังกฤษ: North Eastern Technological College; ตัวย่อ: NETC) เดิมชื่อโรงเรียนช่างกลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยาลัยทางด้านอาชีวศึกษา ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประวัติวิทยาลัย[แก้]

น้ำผุทนภ.jpg

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อนตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2518 เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนช่างกลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นโรงเรียนชายล้วน และภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรับนักเรียน,นักศึกษาหญิง ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้ยกฐานะโรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปัจจุบัน

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[1]
ประเภทวิชา       ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
และบริหารธุรกิจ

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 • สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการตลาด
 • สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี
 • สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 • สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด
 • สาขาวิชาการตลาด สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์
 • สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี
 • สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี (ภาคสมทบ)
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานพัฒนาโปรแกรม
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานพัฒนาโปรแกรม (ภาคสมทบ)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 • สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์
 • สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขางานเครื่องมือกล
 • สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง
 • สาขาวิชาสำรวจ สาขางานสำรวจ
 • สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 • สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
 • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า
 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล
 • สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง
 • สาขาวิชาโยธา สาขางานโยธา
 • สาขาวิชาสำรวจ สาขางานสำรวจ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ประเภทวิชาศิลปกรรม

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขางานแอนิเมชั่น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขางานแอนิเมชั่น

หมาเหตุ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา สามารถเรียนควบในระดับปริญญาตรีได้กับ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ

สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย[2][แก้]

ตราประจำวิทยาลัย[แก้]

Logo-NET.png

เป็นรูปของฟันเฟืองมีจำนวน 32 ฟัน หมายถึง ช่างอุตสาหกรรม ที่มีการทำงานสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง ขยายความ รูปฟันเฟืองล้อมรอบภายในมีรูปวงกลม 2 วง ระหว่าง 2 วงนั้น มีตัวหนังสือ ชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ภายในเป็นส่วนครึ่งวงกลมด้านบนเป็นภาษาไทย และครึ่งวงกลมด้านล่างเป็นภาษาอังกฤษ NORTH EASTERN TECHNOLOGICAL COLLEGE

 • ภายในวงกลมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
  • ส่วนที่ 1 ส่วนบนเป็นรูปรถยนต์ และรถแทรกเตอร์ หมายถึงรถยนต์
  • ส่วนที่ 2 ส่วนล่างด้านซ้ายเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูง หมายถึง ช่างไฟฟ้ากำลังและช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • ส่วนที่ 3 ส่วนล่างด้านขวาเป็นรูปเรือสำเภา หมายถึง พาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย[แก้]

Bougainvillea Flower.jpg

ต้นเฟืองฟ้า ซึ่งหมายถึง ความเป็นสิริมงคล ค้ำจุนให้กิจการวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้า ยั่งยืน และมีความมั่นคงสืบต่อไป

สีประจำวิทยาลัย[แก้]

██████ สีเลือดหมู สีเหลือง สีฟ้า

 • ██ สีฟ้า หมายถึง พาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ

พิธีมอบประกาศนียบัตร[แก้]

สถานที่ ประธานในพิธี
อาคารประภากรอนุสรณ์ B ชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น หม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร
 • หมายเหตุ ประธานในพิธี อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ครุยวิทยาลัย[แก้]

ภาพผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ██ สีน้ำตาล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม, ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ██ สีฟ้า ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ, ประเภทวิชาศิลปกรรม

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]