ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560"

วันที่ 14 กันยายน 2561 พลเอก [[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]] หัวหน้า[[คณะรักษาความสงบแห่งชาติ]] ออกคำสั่งโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ตาม[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557]] (อำนาจเต็มที่) ยกเลิกไพรมารีโหวตสำหรับ[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562|การเลือกตั้งเป็นการทั่วไปครั้งแรกตามพระราชบัญญัตินี้]]<ref>[http://www.komchadluek.net/news/politic/343668 คลอดแล้ว!! ม. 44 คลายล็อกการเมือง เลิกไพรมารีโหวต]</ref>
 
เดือนมีนาคม 2562 [[พรรคไทยรักษาชาติ]]เป็นพรรคการเมืองแรกที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคการเมือง ฐานเสนอชื่อ[[ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี|ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ มหิดล]]เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นปรปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค 10 ปี ตามมติเสียงข้างมาก 6–3<ref>[https://www.bbc.com/thai/thailand-47465782 ไทยรักษาชาติ : สรุปคำวินิจฉัยศาล รธน. สั่งยุบ ทษช. "เซาะกร่อนบ่อนทำลาย" สถาบันพระมหากษัตริย์]</ref>
https://www.bbc.com/thai/thailand-47465782 ไทยรักษาชาติ : สรุปคำวินิจฉัยศาล รธน. สั่งยุบ ทษช. "เซาะกร่อนบ่อนทำลาย" สถาบันพระมหากษัตริย์]</ref>
 
== อ้างอิง ==
149,484

การแก้ไข