ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
| '''ลำดับที่''' || '''รายนาม''' || width=20%|'''เริ่มวาระ''' || width=20%|'''สิ้นสุดวาระ'''
|-
| 1 || [[พระญาณรักขิต (สุข)]] || พ.ศ. 2377 || ?พ.ศ.2394
|-
| 2 || [[พระอมราภิรักขิต (เกิด อมโร)]] || พ.ศ. 2395 || พ.ศ. 2412
| 9 || [[พระพรหมมุนี (บู่ สุจิณฺโณ)]] || พ.ศ. 2518 || พ.ศ. 2543
|-
| 10 || [[พระเทพสุเมธี (สนอง เขมี)]] || ?พ.ศ.2544 || ?พ.ศ.2546
|-
| 11 || [[พระเทพวรคุณ (ประศาสน์ ปญฺญาธโร)]] || พ.ศ. 2547 || ปัจจุบัน
ผู้ใช้นิรนาม