พระครูพิพิธประชานาถ (นาน สุทธสีโล)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระครูพิพิธประชานาถ
(นาน สุทธสีโล)
หลวงปู่นาน วัดสามัคคี (ท่าสว่าง)
พระครูพิพิธประชานาถ (นาน สุทธสีโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดสามัคคี และเป็นอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
เกิด๑๓ มีนาคม ๒๔๗๒
มรณภาพ20 กรกฎาคม 2558
อายุ91
อุปสมบท๔ พฤษภาคม ๒๔๙๒
พรรษา71
วัดวัดสามัคคี (ท่าสว่าง)
จังหวัดสุรินทร์
สังกัดมหานิกาย
วุฒิการศึกษาน.ธ.เอก,ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
ตำแหน่งอดีตเจ้าอาวาสวัดสามัคคี,อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่าสว่าง
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา


พระครูพิพิธประชานาถ (นาน สุทธสีโล) [1]เคยดำรงตำแหน่งเป็นพระสังฆาธิการ อดีตเจ้าอาวาสวัดสามัคคี และเป็นอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่าสว่าง[2] อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ชาตภูมิ[แก้]

 • พระครูพิพิธประชานาถ (นาน สุทธสีโล) มีชื่อเดิมว่า นาน นามสกุล สีชมพู
 • เกิดวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มีนาคม ๒๔๗๒ แรม ๖ คํ่า ปีมะเส็ง
 • บิดาชื่อนายบัว นามสกุล สีชมพู มารดาชื่อ นางจุม นามสกุล สีชมพู
 • ณ บ้านเลขที่ ๒๔ บ้านเตรี๊ยะใต้ ตำบลสะพานลาว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

บรรพชาและอุปสมบท[แก้]

 • อุปสมบท เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๔๙๒ ณ วัดสามัคคี บ้านท่าสว่าง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ได้รับฉายาว่า สุทฺธสีโล

การศึกษา/วิทยฐานะ[แก้]

 • สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๔ จากโรงเรียนประชาบาลวัดสามัคคี (ท่าสว่าง) ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • สอบได้นักธรรมชั้นตรี (พ.ศ. ๒๔๙๒)
 • สอบได้นักธรรมชั้นโท (พ.ศ. ๒๔๙๔)
 • สอบได้นักธรรมชั้นเอก (พ.ศ. ๒๔๙๗)

งานปกครองคณะสงฆ์[แก้]

 • ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการเป็นเจ้าอาวาสวัดสามัคคี (พ.ศ. ๒๕๐๒)
 • ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการเป็นเจ้าคณะตำบลท่าสว่าง (พ.ศ. ๒๕๔๔)
 • ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่าสว่าง[3](๒๕๕๒)

งานการศึกษา[แก้]

งานการเผยแผ่[แก้]

 • พระธรรมทูตจังหวัดสุรินทร์
 • ผู้อำนวยการอบรมพระภิกษุสามเณรและญาติโยมในเขตตำบลท่าสว่าง

งานสาธารณูปการ[แก้]

 • พ.ศ. ๒๕๑๑ สร้างอุโบสถ วัดสามัคคี ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. ๒๕๒๕ สร้างกุฎิสงฆ์ วัดสามัคคี ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้ดำเนินการก่อสร้างกุฏิเจ้าอาวาส วัดสามัคคี ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. ๒๕๓๗ สร้างศาลาการเปรียญ วัดสามัคคี ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ดำเนินการก่อสร้างเมรุ วัดสามัคคี ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

งานสาธารณูปการสงเคราะห์[แก้]

 • พ.ศ. ๒๕๐๖ – ๒๕๑๐ นำพระภิกษุสามเณร ชาวบ้าน พัฒนาถนนภายในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการพัฒนาแบบสมัยใหม่ สร้างสาธารณสมบัติหรือถาวรวัตถุจนมีถนนผ่านตลอดภายในตำบล

ท่าสว่าง

 • พ.ศ. ๒๕๔๘ สร้างห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน

งานพิเศษ[แก้]

 • ประธานกลุ่มสหธรรมเพื่อการพัฒนา จังหวัดสุรินทร์
 • ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิพิพิธประชานาถ
 • ประธานกองทุนหมุนเวียน มูลนิธิพัฒนาอีสาน จังหวัดสุรินทร์
 • กรรมการสถานศึกษาขั่นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่าสว่าง
 • อดีตกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • อดีตกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อดีตประธานกลุ่มเสขิยธรรม
 • อดีตกรรมการติดตามเงินกองทุนเพื่อสังคม
 • อดีตประธานของคณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนาสุรินทร์
 • อดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของชุมชนเพื่อการพัฒนา
 • อดีตประธานกองทุนเสริมประสิทธิภาพของเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์
 • อดีตประธานกองทุนพัฒนาท้องถิ่นไทยแคนาดา จังหวัดสุรินทร์

เกียรติคุณที่ได้รับ[แก้]

 • ได้รับถวายปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การพัฒนาชุมชน) จากสภาการฝึกหัดครู (วิทยาลัยครูสุรินทร์) ปี พ.ศ. ๒๕๓๑
 • ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สังคมศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ได้รับถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (กลุ่มเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙
 • โล่เกียรติยศและเกียรติบัตร จากสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะสนับสนุนและอุปการะโครงการการเกษตร
 • เกียรติบัตร LOVE GREEN จาก OISCA ประเทศญี่ปุ่น
 • โล่เกียรติบัตร รางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ “การประยุกต์พุทธประเพณีเพื่อระดมทุนทางปัญญาแก้ปัญหาชุมชน”
 • เกียรติบัตร สมาคมไทยอเมริกัน ใช้วัดสามัคคีเป็นศูนย์ร่วมมือในการปฏิบัติงานภาคสนาม
 • เกียรติคุณเชิดชู เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อการลงทุนทางสังคม จากสำนักกองทุนเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน
 • เกียรติคุณเชิดชู เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อการลงทุนทางสังคม (กองทุนชุมชน) จากคณะกรรมการนโยบายสังคมแห่งชาติ
 • เกียรติคุณสดุดี ดีเด่นด้านพัฒนาชนบท จากคณะกรรมการประสานงานองค์การเอกชนพัฒนาชนบทภาคอีสาน
 • โล่เกียรติคุณ คนดีศรีเมืองสุรินทร์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒
 • โล่เกียรติคุณ สาขาด้านสาธารณูปการ จากมูลนิธิสรรพณิต ๗๗
 • โล่เชิดชูเกียรติคุณ ดีเด่นในการส่งเสริมสันติภาพและสันติสุขในสังคมไทย จากมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)
 • ประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ ดีเด่นด้านวัฒนธรรม สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน (การผลิตและการบริโภค) จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • ประกาศเกียรติคุณสดุดีจาก RDI/KHONKAEN UNIVERSITY
 • เสมาธรรมจักรทองคำ เกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ ดีเด่นด้านส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จากคณะกรรมการอำนวยการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
 • เกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ ผู้บำเพ็ญประโยชน์อุปถัมภ์สถาบัน จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

ถึงแก่มรณภาพ[แก้]

ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคชรา ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2558[4]

สมณศักดิ์[แก้]

๒๕๒๔

อ้างอิง[แก้]