ณ บางช้าง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สกุล ณ บางช้าง เป็นราชสกุลหนึ่งแห่งราชวงศ์สุโขทัยแห่งอาณาจักรอยุธยา ราชวงศ์พระร่วง (ราชวงศ์สุโขทัย) แห่งอาณาจักรสุโขทัย ราชวงศ์สิงหนวัติแห่งแคว้นโยนกเชียงแสน และราชวงศ์หารยังกะแห่งแคว้นมคธในอินเดียโบราณ และเป็นราชินิกุลแห่งราชวงศ์จักรี ที่เป็นวงศ์หนึ่งในราชินิกุลบางช้าง ซึ่งเป็นพระญาติวงศ์ในสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

สกุล ณ บางช้าง สืบเชื้อสายจากพระยาสมุทรสงคราม ซึ่งสืบเชื้อสายจากสมเด็จพระเอกาทศรถ ให้ < แทน "เป็นพระชนกใน" หรือ "เป็นบิดาของ" จะได้ว่าสมเด็จพระเอกาทศรถ < เจ้าแสน < เจ้าบุญสา < เจ้านพ < พระยาสมุทรสงคราม

เจ้าพลายและเจ้าแสน ซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์ที่หนึ่งและสองตามลำดับในสมเด็จพระเอกาทศรถ หนีราชภัยมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่แขวงบางช้าง เมืองราชบุรี (ในปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2557) แขวงดังกล่าวคือจังหวัดสมุทรสงคราม ในอดีต แขวงดังกล่าวมีศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตามการแบ่งเขตการปกครองในปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2557)) เนื่องจากเป็นเจ้า จึงมีบ่าวไพร่มากและมีทรัพย์สินมาก จึงค้าขายทางเรืออยู่ที่แขวงบางช้าง มีฐานะร่ำรวยมาก ชาวเมืองจึงยกย่องเรียกตระกูลของเจ้าพลายและเจ้าแสนว่าตระกูลเศรษฐีบางช้าง

ตระกูลเศรษฐีบางช้างมักจะถือตัว ถือยศ และหวงสายเลือดของพวกตน แบบผู้ที่เกิดในวรรณะกษัตริย์ เหมือนต้นตระกูลศากยวงศ์ของพระพุทธเจ้า มักจะแต่งงานกันเอง ผู้หญิงต้องแต่งงานกับคนในตระกูลเดียวกัน ผู้ชายแต่งงานกับคนนอกได้ ผลที่ตามมาก็คือ ต้นของสายตระกูลหนึ่ง ๆ ที่นับทางบิดาตลอด ของตระกูลเศรษฐีบางช้าง คือเจ้าพลายหรือไม่ก็เจ้าแสน

สกุล ณ บางช้าง เป็นหนึ่งในสกุลที่สามารถนับรุ่นได้มากที่สุดของประเทศไทย ปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) สามารถนับได้อย่างน้อย 23 รุ่น ให้ < แทน "เป็นพระชนกใน" หรือ "เป็นบิดาของ" จะได้ว่าพระเจ้าพังคราช < พระเจ้าพรหมมหาราช < พ่อขุนศรีนาวนำถุม < พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ < พ่อขุนรามคำแหงมหาราช < พระมหาธรรมราชา (ลือไทย) < พระมหาธรรมราชาธิราช (เลอไทย) < สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช (ขุนพิเรนทรเทพ) < สมเด็จพระเอกาทศรถ < เจ้าแสน < เจ้าบุญสา < เจ้านพ < พระยาสมุทรสงคราม < พระยาอุไทยธรรม (คุณชายกลาง) < พระยามหิศรราชสัมพันธ์ฯ (กุญ) < คุณ หงิม ณ บางช้าง < คุณ แจ่ม ณ บางช้าง < คุณ สอาด ณ บางช้าง < ศ.ดร.นพ. เอิบ ณ บางช้าง และให้ << เป็นบรรพบุรุษโดยนับทางบิดาตลอด จะได้ว่ากษัตริย์ราชวงศ์หารยังกะแห่งแคว้นมคธในอินเดียโบราณพระองค์หนึ่ง < พระเจ้าสิงหนวัติ << พระเจ้าพังคราช ดังนั้นเท่าที่แสดง ปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) สกุล ณ บางช้าง นับได้ไม่น้อยกว่า 21 รุ่น

นอกจากนั้นสกุล ณ บางช้าง ยังเป็นราชินิกุลแห่งราชวงศ์จักรี ที่เป็นวงศ์หนึ่งในราชินิกุลบางช้างซึ่งมี 5 สกุล ได้แก่ ชูโต แสงชูโต สวัสดิชูโต บุนนาค และ ณ บางช้าง เจ้าทองและเจ้าสั้นทรงเป็นพระชนกและพระชนนีตามลำดับในสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี ทรงสืบเชื้อสายโดยนับทางบิดาตลอด จากเจ้าแสนและเจ้าพลายตามลำดับ และทรงมีพระโอรสและพระธิดา (สำหรับผู้โต้แย้ง จุดนี้ที่จริงจะกล่าวว่ามีบุตร แต่คำว่าพระราชบุตร ราชบุตร และพระบุตร ใช้ไม่ได้ในกรณีนี้) รวม 10 องค์

 1. เจ้าคุณหญิงแวน
 2. เจ้าคุณหญิงทองอยู่
 3. เจ้าคุณชายชูโต
 4. สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี
 5. เจ้าคุณชายแตง
 6. เจ้าคุณหญิงชีโพ
 7. เจ้าคุณชายพู
 8. เจ้าคุณหญิงเสม
 9. เจ้าคุณหญิงนวล
 10. เจ้าคุณหญิงแก้ว

มีพระโอรสและพระธิดาที่สืบราชินิกุล 3 องค์ ได้แก่

 1. เจ้าคุณชายชูโต ซึ่งเป็นต้นสกุลชูโต แสงชูโต และสวัสดิชูโต
 2. เจ้าคุณหญิงนวล ซึ่งได้นามสกุลตามสามีว่าบุนนาค
 3. เจ้าคุณหญิงแก้ว ซึ่งสมรสกับพระยาสมุทรสงคราม (นามสกุลของผู้ที่สืบเชื้อสายจากพระยาสมุทรสงครามและเจ้าคุณหญิงแก้วคือ ณ บางช้าง)

อ้างอิง[แก้]

 • บุษกร ณ บางช้าง. ราชินิกุล ณ บางช้าง. กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 29 กันยายน 2547. 71 หน้า. (พิมพ์เป็นอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์ นายแพทย์เอิบ ณ บางช้าง ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.)
 • เทพ สุนทรศารทูล. พงศาวดารราชินีกุลบางช้าง. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์พระนารายณ์, พ.ศ. 2540. 232 หน้า.
 • http://na-bangxang.webs.com