เสรีนิยม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อุดมการณ์ทางการเมือง
เน้นเรื่องสังคม
กษัตริย์นิยม
เสรีนิยม
อนุรักษนิยม
ฟาสซิสต์
เน้นเรื่องเศรษฐกิจ
ทุนนิยม
สังคมนิยม
คอมมิวนิสต์
ลัทธิเลนิน
ลัทธิสตาลิน
ลัทธิเหมา

เสรีนิยม (อังกฤษ: Liberalism) เป็นกลุ่มกว้าง ๆ ของทัศนะทางการเมืองที่จัดให้เสรีภาพและความเสมอภาคของปัจเจกบุคคลเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุด

แนวความคิดเสรีนิยมเชื่อว่า โดยพื้นฐานมนุษย์นั้นมิได้เป็นคนเลว แต่มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีเหตุผล ดังนั้น ความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจ การเมือง รวมถึง สันติภาพระหว่างประเทศจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ นักเสรีนิยมเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นเป็นเรื่องการมุ่งแสวงหาการพึ่งพาระหว่างกันมากกว่าแสวงหาความมั่นคงทางอำนาจ ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการสร้างสถาบันระหว่างประเทศร่วมกัน รวมถึงจารีต แนวปฏิบัติระหว่างประเทศเพื่อรักษาสันติภาพระหว่างรัฐให้คงอยู่