โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
ที่ตั้ง
218 ถนนรอบเมือง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนเอกชน
คำขวัญวินัยดี มีคุณธรรม นำปัญญา พัฒนาชีวิต
ผู้ก่อตั้งบาทหลวงไพศาล ใจดี
เพลงมาร์ชพระกุมาร
เว็บไซต์www.holy.ac.th

โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด เป็นโรงเรียนเอกชน แบ่งเป็น 3 แผนก คือแผนกอนุบาล แผนกประถมศึกษา แผนกมัธยมศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 218 ถนนรอบเมือง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ดเขต ๑ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ๑ ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองร้อยเอ็ด อยู่สองฝั่งถนนเลี่ยงเมือง มีสะพานลอยเชื่อมต่อสองฝั่ง

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

รายนามผู้บริหารโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

อันดับ รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง(พ.ศ.) ตำแหน่ง
1 Phaisan Jaidee.gifบาทหลวงไพศาล ใจดี พ.ศ. 2529 ผู้รับใบอนุญาต
2 Termsak Chalernbun.gifบาทหลวงเติมศักดิ์ เจริญบุญ 2529-2537 ผู้จัดการ
3 Bunlers Phromsaena.gifบาทหลวงบุญเลิศ พรหมเสนา 2472 - 2475
2538-2545
ผู้จัดการ
4 Samrong Khumsri.gifบาทหลวงสำรอง คำศรี พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน ผู้จัดการ
5 บาทหลวงวีรเดช ศิลาโคตร พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการ

สัญลักษณ์ของโรงเรียน[แก้]

พระรูปครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ด้านหน้าอาคารมีคาแอล

สัญลักษณ์ของโรงเรียนคือครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นรูปเคารพทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ประกอบด้วรูปเคารพของพระกุมารเยซู นักบุญโยเซฟ และพระนางมารีย์พรหมจารี ซึ่งมีความหมายดังนี้ พระกุมาร คือ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ทรงได้รับการอบรมเลี้ยงดูเอาใจใส่ จากบิดาบุญธรรมคือนักบุญโยเซฟ และมารดาคือพระแม่มารีย์ (แม่พระ) โรงเรียนได้ยึดถือเป็นแบบเฉพาะในด้านการให้การอบรม อันเป็นพื้นฐานแรกของชีวิตมนุษย์ ซึ่งถือว่าครอบครัวเป็นโรงเรียนแห่งแรกสมดังคติที่ว่า "ครอบครัวดี สังคมดี" และเพื่อให้สอดคล้องกับสัญลักษณ์ของโรงเรียนดังนี้ จึงกำหนดตราและความหมายของตราโรงเรียนพระกุมารไว้ดังนี้[1]

ตราโรงเรียน[แก้]

ตราโรงเรียนเป็นรูปเทียนส่องแสงบนหนังสือที่เปิดอยู่ภายในวงกลม มีความหมายตรงกับปรัชญาของโรงเรียนดังนี้

  • วงกลม คือ ความเป็นผู้มีวินัย
  • เทียนจุด คือ คุณธรรม
  • หนังสือ คือ ปัญญาดี
  • แสงเทียน คือ ชีวิตต้องมีการพัฒนาอย่เสมอจึงจะก้าวหน้า[1]

ปรัชญาโรงเรียน[แก้]

วินัยดี มีคุณธรรม นำปัญญา พัฒนาชีวิต

คำขวัญ[แก้]

ศาสนธรรม นำการศึกษา พัฒนาชีวิต[1]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 1.2 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด, คู่มือปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2548,2548, หน้า 4

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

เว็บไซต์หลักโรงเรียน