แม่แบบ:สถาบันอียู

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
สถาบันของสหภาพยุโรป[1]
คณะมนตรียุโรป

- กำหนดแรงผลักดันและทิศทาง -

Council of the EU and European Council.svg
คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป

- สภานิติบัญญัติ -

Europarl logo.svg
รัฐสภายุโรป

- สภานิติบัญญัติ -

European Commission Logo.gif
คณะกรรมาธิการยุโรป

- ฝ่ายบริหาร -

Members of the European Council 2011
EU Council room
European Parliament
European Commission building
 • การประชุมสุดยอดของประมุขแห่งรัฐหรือหัวหน้ารัฐบาล ประธานคณะมนตรียุโรปและประธานคณะกรรมาธิการยุโรป
 • ให้แรงผลักดันการเมืองที่จำเป็นต่อการพัฒนาสหภาพและตั้งวัตถุประสงค์และลำดับความสำคัญทั่วไป
 • ไม่ออกกฎหมาย
 • ตั้งอยู่ในกรุงบรัสเซลส์
 • ทำงานร่วมกับรัฐสภาเป็นสภานิติบัญญัติ
 • แบ่งปันอำนาจงบประมาณกับรัฐสภา
 • ประกันการประสานงานของนโยบายเศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างและตั้งแนวปฏิบัติสำหรับนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงร่วม (CFSP)
 • ตัดสินใจความตกลงระหว่างประเทศ
 • ตั้งอยู่ในกรุงบรัสเซลส์
 • ทำงานร่วมกับคณะมนตรีเป็นสภานิติบัญญัติ
 • แบ่งปันอำนาจงบประมาณกับคณะมนตรีและตัดสินใจงบประมาณในวาระสุดท้าย
 • กำหนดการควบคุมแบบประชาธิปไตยเหนือสถาบันซึ่งรวมถึงคณะกรรมาธิการยุโรปและอนุมัติสมาชิกของคณะกรรมาธิการ
 • ตั้งอยู่และมีการประชุมเต็มสภาในสทราซบูร์ แต่ประชุมในกรุงบรัสเซลส์เป็นหลัก
 • เป็นฝ่ายบริหาร
 • ยื่นข้อเสนอกฎหมายใหม่ต่อรัฐสภาและคณะมนตรี
 • นำนโยบายไปปฏิบัติ
 • บริหารงบประมาณ
 • ประกันการปฏิบัติตามกฎหมายยุโรป ("ผู้พิทักษ์สนธิสัญญา")
 • เจรจาความตกลงระหว่างประเทศ
 • ตั้งอยู่ในกรุงบรัสเซลส์
Emblem of the Court of Justice of the European Union.svg
ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป

- ฝ่ายตุลาการ -

Logo European Central Bank.svg
ธนาคารกลางยุโรป

- ธนาคารกลาง -

CURIA RATIONUM logo.svg
ศาลผู้สอบบัญชียุโรป

- ผู้สอบบัญชีการเงิน -

ECJ room
European Central Bank
ECA building
 • ประกันการใช้บังคับและตีความเป็นรูปแบบเดียวกันซึ่งกฎหมายยุโรป
 • มีอำนาจวินิจฉัยข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างรัฐสมาชิก สภาบัน ธุรกิจและปัจเจกบุคคล
 • ตั้งอยู่ในนครลักเซมเบิร์ก
 • ตรวจสอบการนำงบประมาณไปใช้อย่างเหมาะสม
 • ตั้งอยู่ในนครลักเซมเบิร์ก
แหล่งที่มา
 1. Consolidated version of the Treaty on European Union/Title III: Provisions on the Institutions