หม่อมราชวงศ์ทินะประภา อิศรเสนา ณ อยุธยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ทินะประภา อิศรเสนา ณ อยุธยา

เกิด2 มิถุนายน พ.ศ. 2460
เสียชีวิต14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 (95 ปี)
คู่สมรสกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
บุตรรองศาสตราจารย์ อนุกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
คุณหญิงภัทราภา ตัณสถิตย์
บุพการีหม่อมเจ้าทินทัต ศุขสวัสดิ์
หม่อมผิว ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

ท่านผู้หญิง ทินะประภา อิศรเสนา ณ อยุธยา (เดิม หม่อมราชวงศ์ทินะประภา ศุขสวัสดิ; 2 มิถุนายน พ.ศ. 2460 – 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) เป็นธิดาคนโตในร้อยเอก หม่อมเจ้าทินทัต ศุขสวัสดิ และหม่อมผิว ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา มีน้องสาว 2 คน คือ

  1. หม่อมราชวงศ์กานดาศรี ศุขสวัสดิ
  2. หม่อมราชวงศ์รุจีสมร ศุขสวัสดิ

ท่านผู้หญิงทินะประภา อิศรเสนา รับราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตำแหน่งสุดท้ายคืออาจารย์ใหญ่โรงเรียนการช่างสตรีพระนครใต้ ซึ่งปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตพระนครใต้ ในขณะที่สามีดำรงตำแหน่งเลขาธิการพระราชวัง ท่านผู้หญิงทินะประภาได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้ไปประจำติดตามแขกบ้านแขกเมืองในหลายโอกาส และเมื่อศาสตราจารย์ ดร.กัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี ท่านผู้หญิงทินะประภาได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลร้านสมเด็จพระบรมราชินีนาถในงานกาชาดเพื่อหารายนได้สำหรับสภากาชาดไทยเป็นเวลานานกว่า 10 ปี

ชีวิตครอบครัว[แก้]

ท่านผู้หญิงทินะประภา สมรสกับศาสตราจารย์ ดร.กัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา อดีตเลขาธิการพระราชวัง อดีตองคมนตรี และอดีตผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย มีบุตรและธิดา 2 คนได้แก่

  1. รองศาสตราจารย์อนุกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
  2. คุณหญิงภัทราภา ตัณสถิตย์

ท่านผู้หญิงทินะประภา อิศรเสนา ณ อยุธยา ถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากไตวายเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พร้อมด้วยเครื่องเกียรติยศประกอบศพ ณ ศาลา 10 วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเชิญพวงมาลาหลวง พวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และพวงมาลาประทานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วางหน้าโกศศพ และพลอากาศเอกเกษม อยู่สุข เชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วางหน้าโกศศพ

ต่อมาในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงทินะประภา อิศรเสนา ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๐๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๔
  2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๑๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖, ๒๗ มกราคม ๒๕๒๙
  3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๕ ตอนที่ ๕๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐, ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๑
  4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๘๖ ตอนที่ ๑๑๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐๗๔, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๒
  5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๘๔ ตอนที่ ๒๓ ง หน้า ๘๙๔, ๗ มีนาคม ๒๕๑๐